Công văn 3930/BGD-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Công văn 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020

tại đây

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: THANH TRA - KIỂM TRA | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Công văn 3930/BGD-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020, THANH TRA - KIỂM TRA. Công văn 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 tại đây

https://tailieuhoctap.com/baivietthanhtrakiemtra/cong-van-3930-bgd-ttr-huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-thanh-tra-nam-hoc-2019-2020.pj760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác