Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số...

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Cho ba số A, B, C có tổng bằng 2015,1495. Tìm số A, biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số A sang bên trái hai chữ số thì được số B; nếu chuyển dấu phẩy của số B sang bên trái hai chữ số thì được số C.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Số học | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số..., Số học. Cho ba số A, B, C có tổng bằng 2015,1495. Tìm số A, biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số A sang bên trái hai chữ số thì được số B; nếu chuyển dấu phẩy của số B sang bên trái hai chữ số thì được số C...

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/bai-toan-ve-tim-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so.cmop0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan