Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểm tra "thực hiện Quy chế dân chủ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

1. Toàn trường tập trung rà soát lại các văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT và nhà trường đã ban hành về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

2. Các thành viên trong ban chỉ đạo, nhất là các trưởng ban, đoàn thể, tập thể tổ chuyên môn tập hợp, cập nhật hồ sơ kế hoạch công tác, biên bản sinh hoạt của tập thể để tập trung đúng thời điểm yêu cầu.

3. Vào "mục tư liệu khác" của trang Web này để xem lại Nghị định 71/1998/NĐ-CP ; Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ; Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DC của trường.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Nhà trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp đón đoàn Kiểmtra thực hiện Quy chế dân chủ, Nhà trường. 1. Toàn trường tập trung rà soát lại các văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT và nhà trường đã ban hành về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 2. Các thành viên trong ban chỉ đạo, nhất là các trưởng ban,

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/cong-tac-chuan-bi-ho-so-bao-cao-tiep-don-doan-kiem-tra-thuc-hien-quy-che-dan-chu.3ed6yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan