Xác định CN- VN trong câu sau:

Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra những khoảng vực xanh vòi vọi.