QĐ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với GV trực tiếp GD HSTH trong các CSGD công lập

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Cập nhật ngày 23-03-2010
 

Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

Số tư liệu: 15/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03-03-2010
Tệp đính kèm: QD15TTG.DOC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Điều 3. Điều kiện, mức phụ cấp và cách tính phụ cấp

1. Điều kiện được hưởng phụ cấp:

Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

2. Mức phụ cấp được hưởng:

a) Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy;

b) Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

3. Cách tính phụ cấp:

a) Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

b) Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

4. Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Luật pháp - Đạo đức | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

QĐ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với GV trực tiếpGD HSTH trong các CSGD công lập, Luật pháp - Đạo đức. Cập nhật ngày 23-03-2010 Quyết định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập Số tư liệu: 15/2010/QĐ-TTg Ngày ban hành: 03-03-20

https://tailieuhoctap.com/baivietluatphapdaoduc/qd-ve-phu-cap-day-lop-ghep-doi-voi-gv-truc-tiep-gd-hsth-trong-cac-csgd-cong-lap.azxwvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan