DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

* DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

   1. Thông tư số 29/TT/2010/TTLB-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011:
   + tải về thông tư 29.......tại đây
   + các mẫu đơn đi kèm thông tư 29    ......xem, tải về tại đây

   2. Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT- BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng ......xem, tải về tại đây

   3. Danh mục 3 khu vực miền núi, vùng cao (kèm theo các Quyết định số: 21/UB-QĐ, 33/UB-QĐ, 08/UB-QĐ, 64/UB-QĐ, 68/UB-QĐ, 42/UB-QĐ, 26/QĐ-UB, 21/1998/QĐ-UBDT&MN)  ......xem chi tiết tại đây

   4. Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 của Ủy ban Dân tộc Miền núi về công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao ......xem, tải về tại đây

   5. Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006 của Ủy ban Dân tộc Miền núi về công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao ......xem, tải về tại đây

   6. Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc Miền núi về công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính ......xem, tải về tại đây

   7. Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc Miền núi về công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính   ......xem, tải về tại đây

* CÁC XÃ CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SAU:

   1. Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo   ......xem, tải về tại đây

   2. Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủVề việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 ......xem, tải về tại đây

   3. Số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển ......xem, tải về tại đây

   4. Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) ......xem, tải về tại đây

   5. Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II  ......xem, tải về tại đây

   6. Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009 của Thủ tướng Chính phủVề việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II ......xem, tải về tại đây

   7. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II ......xem, tải về tại đây

   8. Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II ......tải về tại đây

   9. Số: 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008của Chính phủ Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo ......xem, tải về tại đây

* CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI TÀN TẬT:

   1. Nghị định số 81/cp ngày 23-11-1995 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người tàn tật ......xem, tải về tại đây

   2. Nghị định của Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật ......xem, tải về tại đây

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Khoa Điều dưỡng | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, Khoa Điều dưỡng. * DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ: 1. Thông tư số 29/TT/2010/TTLB-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-

https://tailieuhoctap.com/baivietkhoadieuduong/danh-muc-cac-van-ban-cua-nha-nuoc-lien-quan-den-thuc-hien-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi.q9vuyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan