TRUNG TÂM GDTX M'DRAK

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện M’drăk được thành lập, tháng 12 năm 1999. Theo Q Đ Số ….. của UBND Tỉnh Đăk lăk.

7_copy_500

1. Cơ cấu tổ chức            

-Trung tâm GDTX Huyện M’drăk  Tỉnh Đăk lăk là đơn vị trực thuộc Sở GD & ĐT Đăk lăk, biên chế của Trung tâm gồm có 16 cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

-Tổ chức của Trung tâm:           

+ Bí thư Chi bộ - Giám đốc:               Thầy  - Nguyễn Cảnh Hải            

+ Phó Giám đốc:                     Thầy -  Nguyễn Xuân Khiêm           

 + Chủ tịch Công đoàn:            Cô - Nguyễn Thị Hải Hường           

+ Bí thư Đoàn TN:      Thầy - Võ Anh Tuấn            

+ Các tổ chức trong nhà trường                       

1.1.  Tổ BTVH                        : Đặng Thị Thắng - Tổ trưởng                       

Cô:  Nguyễn Thị  Phong - Tổ phó                       

Thành viên của tố có 07 đ/c.                       

1.2. Tổ Dạy nghề PT –TH NN:                       

Thầy - Nguyễn anh Dũng - Tổ trưởng.                       

Thành viên của tổ có 03  thầy cô giáo .                       

1.3. Tổ Văn phòng – Tài vụ                       

Cô – Lê Thị Tiên - Tổ trưởng, kế toán đơn vị                       

Thành viên của tổ có 04 đ/c               

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:  Mở Các loại hình đào tạo: vừa làm vừa học: Như BTVH, Dạy nghề PT, Tin học ngoại ngữ, Các lớp cập nhật kiến thức cho người học khi họ có nhu cầu từ trình độ phổ cập đến trình độ trung cấp.

2.2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:           

a) Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;           

b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;           

c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;        

d) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.           

2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.         

3. Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định tại điểm d khoản 1 của Điều này dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương.          

4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.         

5. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

6. Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, được phép liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên với điều kiện:

a) Trung tâm giáo dục thường xuyên phải bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý phải phù hợp với yêu cầu của từng ngành được liên kết đào tạo;

b) Việc liên kết đào tạo được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo.

3. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm GDTX Huyện M’drăk :

Số 27, đường An Dương Vương, Thị trấn M’drăk, Huyện M’drawk, Tỉnh Đăk lăk.

Điện thoại: (0500).3731587;     (0500).3731183   

Di động:  0934 839 668 (Giám đốc); 0905 043 006 

Email:  ttgdtxmdrakdaklak@yahoo.com

                                                                                               GIÁM ĐỐC

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Giới thiệu nhà trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

TRUNG TÂM GDTX M'DRAK, Giới thiệu nhà trường. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện M’drăk được thành lập, tháng 12 năm 1999. Theo Q Đ Số ….. của UBND Tỉnh Đăk lăk. 1. Cơ cấu tổ chức -Trung tâm GDTX Huyện M’drăk Tỉnh Đăk lăk là đơn vị trực thuộc

https://tailieuhoctap.com/baivietgioithieunhatruong/trung-tam-gdtx-m-drak.q6x4vq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan