KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐCS TH TÂN HIỆP                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số : …./ KH-CĐ                                                                       Tân Hiệp, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015-2016

 

          Thực hiện hướng dẫn số 10/HD-CĐGD ngày 10/9/2015  về kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2015-2016  của Công đoàn giáo dục huyện Phú Giáo.

            Căn cứ vào phương hướng hoạt động của công đoàn trường TH Tân Hiệp nhiệm kì 2014-2019.

            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của công đoàn cơ sở trường TH Tân Hiệp , Ban nữ công  trường Tiểu học Tân Hiệp   xây dựng Kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2015-2016  như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM 2015-2016

1. Công tác tuyên truyền gáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nữ CBGVNV

1.1. Nội dung

- Quán triệt sâu sắc mọi Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, của Ngành, Công đoàn cấp trên, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

- Tuyên truyền rộng rãi chế độ chính sách đối với lao động nữ; Tuyên truyền cho nữ CBGV biết về Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc",...

- Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc gắn với việc thực hiện tốt các cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, “Dân số - Kế hoạch hóa gia đình”.

1.2. Biện pháp thực hiện

 Đơn vị tạo điều kiện cho nữ CBGVNV tham gia các lớp triển khai học tập quán triệt về Pháp luật, Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đơn vị phối hợp chính quyền tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng "Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lư­ơng tâm, tay nghề".

Động viên và tạo điều kiện cho chị em tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu đạt chuẩn và trên chuẩn theo mục tiêu của ngành đề ra; quan tâm đội ngũ giáo viên trẻ, giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Ban Nữ công CĐCS tăng cường các hoạt động tập thể, lồng ghép các nội dung giáo dục giới để tăng cường nhận thức cho chị em, làm chuyển biến nhận thức của các cấp lãnh đạo về vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành

2.1. Nội dung

Tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: Dạy tốt – Học tốt, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc đi sâu thực hiện có hiệu quả thực sự cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động toàn Ngành. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) và 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/01982 - 20/11/2015), kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016).

Vận động chị em tham gia các phong trào quần chúng, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong CBGVNV.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, trường học “Đạt chuẩn văn hóa”, “Gia đình văn hoá” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng “Nông thôn mới” ở địa phương.

2.2. Biện pháp thực hiện

Ban Nữ công phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong trường triển khai, thực hiện tốt chương trình kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2010-2020.

Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành. Động viên nữ CBGVNV đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua các cấp.

Vận động nữ CBGVNV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT; triển lãm đồ dùng dạy học, thi giáo viên giỏi các cấp, viết và áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

CĐCS cần tổ chức tốt việc đăng ký, tổ chức thực hiện, tiến hành sơ kết đánh giá, bình xét, khen thưởng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ở đơn vị. Phấn đấu có ít nhất 90% nữ CBGBNV đạt danh hiệu.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBGVNV.

3.1. Nội dung

Tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CBGVNV nhất là chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo, tham mưu cho BCH đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị 37/CT-TW ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư TW Đảng và Chỉ thị 15/GDĐT ngày 19/9/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu phải có lãnh đạo là nữ trong các cấp quản lý.

Tiếp tục thực hiện và tổ chức hoạt động hiệu quả các loại quỹ như: “quỹ tương trợ công đoàn”, "quỹ phụ nữ nghèo" và các loại quỹ nhân đạo từ thiện khác.

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,…

Tổ chức thăm hỏi gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình nữ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết.

3.2. Biện pháp thực hiện

Tham mưu đề xuất với chính quyền bố trí sử dụng đội ngũ nữ phù hợp với trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nữ CBGVNV, nhất là chị em vùng sâu, vùng xa, chị em thuộc diện chính sách, chị em có hoàn cảnh đặc biệt, kinh tế khó khăn, tai nạn, rủi ro,…

Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi nữ CBGVNV bị tai nạn lao động nặng, phát hiện những tr­­ường hợp nữ CBGVNV, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề xuất các cấp CĐ giúp đỡ kịp thời.

Đa dạng hóa các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBGVNV, động viên chị em tiếp tục duy trì các hình thức góp vốn giúp nhau.

4. Công tác dân số - gia đình - trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

4.1. Nội dung

Giúp chị em nữ CBGVNV nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung Pháp lệnh Dân số ban hành ngày 09/01/2003, Pháp lệnh dân số sửa đổi năm 2008; Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, tránh sự bùng nổ về dân số trên toàn quốc; tiếp tục triển khai học tập Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ trong ngành.

Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh việc vận động thực hiện công tác "Dân số kế hoạch hoá gia đình", hạn chế nữ CBGVNV sinh con thứ 3 trở lên; Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng GĐVH phấn đấu 100% gia đình CBGVNV đạt GĐVH.

4.2. Biện pháp thực hiện

Tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 1273/CT-TLĐ, ngày 5/8/2011 của Tổng Liên đoàn về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

Phối hợp tổ chức tốt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu cho các cháu là con của CBGVNV, nhân rộng các hình thức sinh hoạt kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì Trẻ em (từ 1/6 - 30/6) và Tuần lễ dinh d­­ưỡng phát triển (16 - 23/10).

CĐCS tham m­ưu đề xuất với Chính quyền tổ chức cho nữ CNGVNV khám sức khỏe định kỳ theo qui định của Bộ Luật lao động; có thể tạo điều kiện khám phụ khoa và tầm soát ung thư­­, phát hiện sớm và điều trị kịp thời đảm bảo sức khỏe cho nữ CBGVNV.

Tổ chức cho CBGVNV ký cam kết không vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, động viên đội ngũ thực hiện tốt cuộc vận động đội ngũ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa đạt chỉ tiêu của công đoàn ngành đề ra.

5. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công.

5.1. Nội dung

Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn của đơn vị . Tham gia tập huấn  công tác nữ công, kỹ năng hoạt động; tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn

Tham mưu cho cấp uỷ Đảng về công tác phát triển Đảng viên nữ, công tác cán bộ nữ; tham gia tích cực vào công tác phát triển đoàn viên trong lực lượng nữ BCGVNV.

5.2. Biện pháp thực hiện

Nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến nữ CBGVNV, vì sự tiến bộ phụ nữ; chú trọng kiển tra việc thực hiện những quy định riêng đối với nữ CBGVNV được quy định trong Bộ luật Lao động và các quy định của pháp luật về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, Dân số - KHHGĐ.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ Nữ công Công đoàn theo nghị quyết BCH LĐLĐ tỉnh và h­­ướng dẫn của Ban Nữ công TLĐ. 

Thư­­ờng xuyên viết tin, bài, sưu tầm hình ảnh phản ánh phong trào nữ CBGVNV và hoạt động nữ công Công đoàn, nêu gư­­ơng điển hình tiên tiến nữ CBGVNV "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" ở đơn vị.

Duy trì chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: báo cáo kết quả hoạt động trong từng tháng (chung trong báo cáo công đoàn); báo cáo nhanh hoạt động phong trào (báo cáo trước hoặc ngay sau khi tổ chức 8/3, 20/10, Tết trung thu,...); báo cáo 6 tháng đầu năm (theo mẫu, gửi trước ngày 05/5); báo cáo 6 tháng cuối năm (theo mẫu, gửi trước ngày 05/11), báo cáo chấm điểm hoạt động nữ công (theo mẫu, gửi trước 02/5), báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng 8/2015

Động viên CBGVNV tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị hè.

Tham gia thực hiện tốt Kế hoạch Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày tựu trường, Lễ hội khai trường.

Tháng 9/2015

Họp Ban nữ công, triển khai kế hoạch nữ công năm học 2015-2016.

Ban Nữ công CĐCS động viên chị em đăng ký các danh hiệu thi đua của chính quyền, công đoàn, đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Gia đình văn hóa”; họp Ban Nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2015-2016 và xây dựng kế hoạch tổ chức tết trung thu cho con CBGVNV, tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2015.

Xét tặng các danh hiệu thi đua nữ và đề nghị Công đoàn cấp trên công nhận khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

Tháng 10/2015

Tổng kết 5 năm thực hiện Tiểu đề án 2: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cho CBGVNV.Tham gia họp mặt 20/10.

BNC CĐCS tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành GDĐT (15/10); tổ chức các phong trào trong nữ nhà giáo và lao động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2015.

Tháng 11/2015

Vận động chị em tham gia giải TDTTT truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2015.

Động viên và hỗ trợ nữ giáo viên tham gia các hội thi, hội giảng, chuyên đề cấp cơ sở.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nữ CBGVNV.

Tháng 12/2015

Tổ chức kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.

Động viên nữ CBGV tập trung thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chuẩn bị cho việc hoàn thành chương trình và kế hoạch học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Sơ kết hoạt động nữ công CĐCS học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Xét duyệt vay vốn tương trợ của đơn vị cho 5 công đoàn viên nữ.

Tháng 01/2016

Vận động nữ CBGVNV tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, công đoàn.

Sơ kết hoạt động Nữ công CĐGD huyện học kỳ I, năm học 2015 - 2016.

BNC CĐCS phối hợp cùng BCH CĐCS tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2016.

Thăm hỏi, động viên nữ CBGVNV trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

Tiếp tục tuyên truyền các Nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến lao động nữ.

Hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch hoạt động tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu; các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT.

Tháng 02/2016

Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2016), ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Động viên CBGV tích cực thi đua dạy tốt, học tốt.

Tháng 3/2016

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống phụ nữ Việt nam, những quy định, chế độ, chính sách liên quan đến nữ CBGVNV.

Động viên nữ CBGV tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn trong ngành.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, Luật bình đẳng giới.

Tháng 4/2016

Tuyên truyền kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tiến hành bình xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và bình xét danh hiệu “Gia đình nhà giáo văn hóa”.

Tháng 5/2016

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Động viên nữ CBGV hoàn thành kế hoạch năm học 2015 - 2016; Đánh giá, xếp loại các mặt hoạt động của giáo viên, học sinh đúng quy định.

Tổng kết hoạt động nữ công; tham gia bình xét thi đua năm học 2015 - 2016.

Tháng 6-7/2016

Động viên chị em thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ coi, chấm thi tốt nghiệp THPT, bổ túc trung học; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và các khối lớp mầm non; tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tham gia cùng công đoàn tổ chức các hoạt động hè cho CNGVNV./.

Tham gia BDTX, tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, tin học, ngoại ngữ,… học tập nâng cao trình độ./.                                                                                

                                                                                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ

Nơi nhận :                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                         

- BCH CĐ huyện (b/c);                                                                             

- Chi bộ nhà trường (thay b/c);

- BGH nhà trường (b/c);

- UVBCH, Các Tổ CĐ;

- Lưu.                                                                                                  

 

      Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015-2016, Công đoàn trường. CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : …./ KH-CĐ Tân Hiệp, ngày 25 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/ke-hoach-hoat-dong-nu-cong-truong-th-tan-hiep-nam-hoc-2015-2016.mqbd0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác