KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CĐCS TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC Năm học 2015 - 2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC

UBKT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Số…. /UBKT-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Ước, ngày 05 tháng 9 năm 2015

                                                                                   

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC

                                                         Năm học 2015 - 2016

Căn cứ:

     - Điều lệ Công đoàn ViệtNam;

     - Luật Tổ chức Công đoàn ViệtNam;

     - Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội;

     - Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường TH Tân Ước.

Nay Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường TH Tân Ước, đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2015 – 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy các hoạt động công đoàn.

- Tập trung giám sát về việc thực hiện tài chính Công đoàn

- Kiểm tra về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn ViệtNamcủa ĐVCĐ

- Tạo được sự chuyển biến tích cực của công tác công đoàn cơ sở

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1-     Giúp ban chấp hành, ban thường vụ thực hiện kiểm tra chấp hành điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

2- Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị , và các quy định của công đoàn

3- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn cấp mình và cấp dưới.

4. Giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ.

5- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra.

III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP  CỤ THỂ

 I./ Công tác xây dựng và phát triển tổ chức:

- UBKT CĐ xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức là khâu quan trọng để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra.

- UBKT CĐ phân công nhiệm vụ cụ thế cho từng thành viên.

- UBKT CĐ họp định kì mỗi quý 1 lần để kiểm tra lại việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên trong UBKT CĐ và xây dựng hoạt động cho quý và tháng sau.

- Theo dõi và nắm sát hoạt động UBKT CĐ, chú ý nâng cao năng lực hoạt động của từng thành viên trong UBKT.

- Đảm bảo UBKT CĐ có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT trên cơ sở 4 nhiệm vụ UBKT được quy định tại chương V Điều lệ CĐ và thông tư 68/TT TLĐ của Tổng Liên Đoàn LĐVN hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ.

- Hàng quý có tổ chức kiểm tra thực hiện Điều lệ, kiểm tra quỹ công đoàn, khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

II./ Những nội dung chỉ tiêu công tác kiểm tra năm học 2015-2016

1./ Giúp Ban Chấp hành Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

a. Nội dung:

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết,các chương trình công tác của CĐ, việc thực hiện công khai tài chính Công đoàn ; kiểm tra việc thi hành chỉ thị, nghị quyết của CĐ cấp trên.

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kì của BCH, của tổ CĐ.

- Kiểm tra các loại sổ sách theo quy định.

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của BCH CĐ, UBKT CĐ, tquy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 2 lần/năm (vào cuối HKI và cuối năm học).

2./ Đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn:

a. Nội dung:

- Kiểm tra nội dung đơn, xác định các dấu hiệu vi phạm là đúng hay sai việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

- Báo cáo với Ban Chấp hành và Chính quyền phối hợp tìm biện pháp giải quyết hợp lý cũng như kiến nghị có biện pháp xử lý triệt để nếu có sai phạm.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 4 lần/năm

3./ Kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn:

a. Nội dung:

- Kiểm tra việc lập dự toán thu chi tài chính năm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Kiểm tra CĐCS thu  đoàn phí, việc trích nộp đoàn phí về Công đoàn cấp trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tăng cường khai thác các nguồn thu khác nhằm đáp ứng chi các nội dung hoạt động Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ Công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính và báo cáo thu chi kịp thời hàng tháng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNamquy định về nội dung thu chi quỹ CĐCS.

- Kiểm tra thường xuyên các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.

- Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản CĐ.

- Kiểm tra việc chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Công đoàn.

- Tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp hàng quý.

- Kiểm tra tài chánh CĐ về:

   + Nội dung thu chi phải đúng quy định.

   + Chứng từ thu chi phải đúng quy định.

   + Tỉ lệ thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải cập nhật kịp thời.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra đồng cấp: 4 lần / năm (mỗi quý / 1lần).

- Kiểm tra đột xuất tiền mặt: 4 lần / năm (mỗi quý / 1lần).

4./ Đối với nhiệm vụ giúp BCH/CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a. Nội dung:

- UBKT phải tham mưu giúp BCH CĐ giải quyết những sự việc khiếu tố, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ theo đúng tinh thần quyết định số 530/QĐ/TLĐ ngày 20/3/2006 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức CĐ, UBKT CĐ phấn đấu thực hiện giải quyết 100%.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp cho đoàn viên CNVC – LĐ hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị về giải pháp thực hiện công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên và CNVC – LĐ.

- Đối với đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác, UBKT CĐ chủ động tham mưu cho BCH tham gia giải quyết.

- Đảm bảo báo cáo kết quả giải quyết 100% đơn thư cho BCH CĐ và UBKT cấp trên và thông báo kết quả đến nguyên đơn.

b. Chỉ tiêu:

- Hạn chế không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

5./ Đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho UBKT CĐ:

a. Nội dung:

- Mỗi thành viên trong UBKT CĐ cần nắm vững Điều lệ CĐVN, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, phương pháp kiểm tra của UBKT.

- Đảm bảo việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do CĐ cấp trên tổ chức, tự học tự rèn để nâng trình độ nghiệp vụ cho từng thành viên trong UBKT.

  b. Chỉ tiêu:

- Tham gia dự học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đủ 100% khi có lớp

IV./ Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT CĐ với nội dung và biện pháp rõ ràng, cụ thể.

- Họp UBKT vào cuối tháng 9, cuối tháng 12 và cuối tháng 3, cuối tháng 6.

- Sẽ họp đột xuất nếu có bất thường xảy ra trong quý.

- Đảm bảo thông tin báo cáo nộp về CĐ cấp trên đúng thời hạn quy định. Thực hiện chấm điểm đánh giá xếp loại hoạt động UBKT theo mẫu quy định.

- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBKT và BCH CĐ với các bộ phận có liên quan, tranh thủ sự lãnh đạo BCH Công đoàn cơ sở và sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với Thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành công đoàn và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Phân công các thành viên trong UBKT Công đoàn, theo dõi giám sát việc thực hiện các hoạt động của đoàn viên- lao động

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch này.   

Trên đây là kế hoạch của UBKT năm học 2015 - 2016.

    TM. BAN CHÂP HÀNH                                    TM. UỶ BAN KIỂM TRA

              CHỦ TỊCH                                                        CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

             Lê Thị Khá                                              Nghiêm Thị Hạnh Luyến

 

 


 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CĐCS TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC Năm học 2015 - 2016, Công đoàn trường. CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC UBKT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Số…. /UBKT-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Ước, ngày 05 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TR

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/ke-hoach-hoat-dong-cua-ubkt-cdcs-truong-th-tan-uoc-nam-hoc-2015-2016.fxzo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác