KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

CĐGD  HUYỆN PHÚ GIÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG TH TÂN HIỆP

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-THTH

 Tân Hiệp, ngày 15 tháng 9 năm 2015

                                                           KẾ HOẠCH

                          HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH TÂN HIỆP

                                                   NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của CĐGD Phú Giáo  năm học 2015-2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của CĐCS trường TH Tân Hiệp ;

Để thực hiện tốt nghị quyết công đoàn cơ sở nhiệm kì 2024-2019; Nghị quyết Đại hội CĐGD huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

BCH CĐCS  xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn năm học 2015- 2016 như sau:

          1. Chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả GDĐT

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGVNV như chế độ thâm niên, chế độ luân chuyển Cán bộ giáo viên, chế độ trợ cấp vùng sâu, vùng xa, chế độ thêm giờ, chế độ thu hút, đào tạo.

Chăm lo đến đời sống CBGVNV, kịp thời thăm hỏi động viên CBGV lúc ốm đau, hoạn nạn, thăm hỏi hiếu hỷ.

Phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tham gia thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến CBGVNV. Xây dựng, kiến nghị những vướng mắc bất hợp lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ do mất sức lao động, quan tâm đến CBGVNV nghỉ hưu theo chế độ, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, CBGVNV có nhiều giải pháp nghiên cứu KHSP ƯD đổi mới giáo dục, chăm lo cho con của CBGVNV học giỏi, khó khăn,…

Tham gia giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, việc làm cho CBGVNV, quan tâm tới lao động nữ, tạo nguồn kinh phí vay vốn cho CBGVNV làm kinh tế phụ gia đình, tiếp tục tạo điều kiện vay vốn vì Phụ nữ nghèo, vốn từ quỹ tương trợ, xây dựng vốn xoay vòng không tính lãi.

* Chỉ tiêu  

- CĐCS tổ chức triển khai và tuyên truyền đầy đủ về chế độ chính sách cho 100% CBGVNV của đơn vị.

- 100% CBGVNV được bảo vệ quyền lợi và được chăm lo đời sống vật chất tinh thần kịp thời.

- 100%  CBGVNV tham gia góp vốn xoay vòng không tính lãi, quỹ khuyến học, khuyến tài để giúp đỡ những đoàn viên khó khăn.

- Trong năm CĐCS tổ chức cho CBGVNV tham quan du lịch 1 lần/năm.

- Trong năm  CĐCS tổ chức cho CBGVNV khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

          2. Nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ GV và CBQL giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành

a. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và nhiệm vụ của ngành giáo dục huyện

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch của đơn vị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư và Quyết định số 09/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời, triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên trong toàn huyện; thực hiện kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW.

          Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Hiến pháp năm 2013, luật BHXH 2014, Luật việc làm năm 2013, Luật tiếp dân, Luật tố cáo, khiếu nại, Luật công chức, Luật viên chức,… và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,…

b. Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nhà giáo và người lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Phối hợp với chính quyền tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng” Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm nghề nghiệp”; nâng cao khả năng sử dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học cho Cán bộ giáo viên; tiếp tục duy trì nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả như: tổ chức bồi dưỡng chuyên đề, hội thảo, thao giảng, dự giờ, thi GVDG, GVCN giỏi, bồi dưỡng thường xuyên,...

Tham mưu lãnh đạo đơn vị, tạo điều kiện CBGVNV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, trình độ trung cấp chính trị.

* Chỉ tiêu

 - 100% CBGVNV được học tập các các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, Nhà nước các văn bản chỉ đạo của công đoàn, ngành, nội quy của đơn vị.

 - 100% CBGVNV có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm ATGT.

 - 100% CBGVNV đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.

 3. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của ngành, nêu cao vị trí, vai trò của tổ chức CĐGD các cấp

Phối kết hợp cùng chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; kết hợp với cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Triển khai và vận động CBGVNV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy như: Xây dựng ngân hàng đề thi, thực hiện bài giảng điện tử, thí nghiệm, mô phỏng trên máy tính. Tích cực sử dụng và làm đồ dùng dạy học phục vụ cho bài dạy, tham gia thi Giáo viên dạy giỏi và làm ĐDĐH. Vận động viết và áp dụng SKKN trong ngành.

Phối hợp chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ Hội như: trung thu , 20/11; 20/10. Quốc tế phụ nữ 8/3 tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam bằng cách tổ chức nhiều hình thức hoạt động như: Thi tìm hiểu các sự kiện của đất nước, thi phụ nữ tài năng, hái hoa dân chủ, giải bóng chuyền nữ, …  tham gia thi viết về Phụ Nữ ngành GDĐT ( theo kế hoạch tiểu đề án 2 – Đề án 343)

Thực hiện các hoạt động văn nghệ TDTT; tham gia tốt giải bóng chuyền truyền thống nam, nữ nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/2982 - 20/11/2015). Tham gia giao lưu TDTT với đơn vị bạn lân cận như Phước Sang , Trần Quang Diệu, THCS  An Linh.

Cùng chính quyền đồng cấp và các đoàn thể chính trị xã hội và các lực lượng xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác XHHGD, nhằm góp phần cải thiện điều kiện,  tăng động lực cho giáo dục phát triển bền vững.

Thực hiện tốt vận động đóng góp xã hội như Quỹ vì người nghèo, quỹ tương trợ, lũ lụt, mua tăm ….

Xây dựng và triển khai đẩy mạnh cuộc vận động “Dân Chủ - Kỷ Cương - Tình Tthương - Trách Nhiệm”. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Xây dựng trường lớp “Xanh - Sạch - Đẹp”, ATVSLĐ, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; kế hoạch hóa gia đình.

* Chỉ tiêu

CĐCS: đạt CĐ VMXS – Tổ 7/7 đạt vững mạnh.

Về các cuộc vận động rộng lớn

 

Xanh - Sạch - Đẹp

Tốt

 

 

ATVSLĐ – ATVSTP

Tốt

 

 

QCDC

Tốt

 

 

GĐVH

100%

 

 

Đơn vị văn hóa

Đạt

 

 

- 40% CBGVNV tham gia viết SKKN và đề tài NCKHSP ƯD trong đó 20% trở lên đạt xếp loại Huyện, Tỉnh.

- 100% CBGVCNV tham gia đóng góp hỗ trợ quỹ vùng sâu, vùng xa, hoạt động nhân đạo từ thiện.

       - 100%  tổ công đoàn có  đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo .

       - 100% ĐV CĐ tham gia các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, Hội.

       - 100% gia đình CBGVNV đạt gia đình văn hóa.

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm  tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

a. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học. Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của BCH, quy chế BTTND, UBKT, quy chế phối hợp với nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015, 2016.

Thực hiện kết nạp đoàn viên và phát thẻ đoàn viên 100%.

Tổ chức giao lưu kết nghĩa với công đoàn cơ sở trong ngành để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau về ph­ương thức hoạt động công đoàn về kinh nghiệm chuyên môn,... (ít nhất 1 lần/1năm học )

Đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt, chỉ đạo các hoạt động của tổ có chất lượng.

Hoàn thành hồ sơ công đoàn theo hướng dẫn tập huấn trong hè 2015 .

UBKT xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện kiểm tra đúng quy định.

* Chỉ tiêu

- Phát triển ĐVCĐ đạt tỷ lệ100% .

- 100% CBCĐ được tham gia bồi dưỡng và tập huấn kỹ năng công đoàn.

- CĐCS thực hiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

b. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh

Công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, công đoàn tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng trong đơn vị; chăm lo tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng bồi dưỡng xét kết nạp.

Tuyên truyền vận động đoàn viên, lao động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nghiêm túc thực hiện các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Cùng với các tổ chức trong nhà trường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ban thanh tra nhân dân xây dựng quy chế hoạt động, chương trình làm việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

* Chỉ tiêu

- Giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp ít nhất 01 CĐV/đơn vị/năm.

5. Công tác vận động nữ CBGVCNV

Quán triệt mạnh mẽ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân số kế hoạch hóa gia đình” hạn chế sinh con thứ 3 trong CBGVNV.

Vận động nữ CBGVNV thực hiện tốt việc tuyên truyền về giới, đăng ký thi đua thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức các hoạt động ngày 8/3, 20/10, 1/6, 28/6, tết trung thu. Biểu dương, khen thưởng con CBGVNV trong học tập.

Đảm bảo việc đăng ký và thực hiện kết quả tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của Ban nữ công nhằm động viên khuyến khích nữ CBGVNV trong toàn ngành vươn lên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

* Chỉ tiêu

- Phấn đấu không có chị em vi phạm Pháp lệnh dân số (sinh con thứ 3 trở lên), luật bình đẳng giới.

- 100% CĐV nữ đạt GVT-ĐVN.

6. Công tác kiểm tra

- UBKT CĐ kiểm tra thực hiện điều lệ, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, việc triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động; công tác quản lý tài chính, tài sản; việc chấp hành điều lệ công đoàn và thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo 2 lần/nội dung.

* Chỉ tiêu

- UBKT CĐCS thực hiện kiểm tra cấp 2 lần/năm.

7. Về tài chính, kế toán công đoàn

Thực hiện thu - chi ngân sách Công đoàn đúng mục đích, đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo các CĐCS thực hiện việc trích nộp kinh phí, đoàn phí và thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn đúng thời gian quy định. Việc thu - chi hoạt động công đoàn tại cơ sở phải được công khai, minh bạch, các loại hồ sơ sổ sách phải được thực hiện đúng quy định.

* Chỉ tiêu

- CĐCS thực hiện tốt công tác tài chính.

 Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác công đoàn của đơn vị trong năm học 2015-2016. Rất mong sự đóng góp xây dựng cảu cấp trên.

 

Nơi nhận:

- CĐGD huyện;

- Chi bộ ;BCH, tổ CĐ

- Lư­u: VT.

TM. BCH CĐCS

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015-2016, Công đoàn. CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/KH-THTH Tân Hiệp, ngày 15 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG T

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoan/ke-hoach-hoat-dong-cong-doan-co-so-truong-th-tan-hiep-nam-hoc-2015-2016.jqbd0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác