CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN TRONG NĂM HỌC: 2017 – 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

CÔNG ĐOÀN GD  HUYỆN THỐNG NHẤT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

CĐCS  TH LÊ QUÝ ĐÔN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02/ KH-UBKTCĐ - CĐCS

                                                                  Gia Kiệm, ngày20 tháng 10 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG UỶ BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

-  Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn ViệtNam.

- Căn cứ vào hội nghị giữa nhiệm kì 2015-2020 của Công đoàn cơ sở tiểu học Lê Quý Đôn.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CĐCS trường tiểu học Lê Quý Đôn sau nữa nhiệm kỳ 2015-2020, UBKTCĐ trường tiểu học Lê Quý Đôn dựa vào nhiệm vụ và quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2017 – 2018 như sau:

 I./ Công tác xây dựng và phát triển tổ chức:

- UBKT CĐ xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức là khâu quan trọng để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra.

- UBKT CĐ phân công nhiệm vụ cụ thế cho từng thành viên.

- UBKT CĐ họp định kì mỗi quý 1 lần để kiểm tra lại việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên trong UBKT CĐ và xây dựng hoạt động cho quý sau, tháng sau.

- Theo dõi và nắm sát hoạt động của Công đoàn, chú ý nâng cao năng lực hoạt động của từng thành viên trong UBKT.

- Đảm bảo UBKT CĐ có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT trên cơ sở 4 nhiệm vụ UBKT được quy định tại chương V Điều lệ CĐ và thông tư 68/TT TLĐ của Tổng Liên Đoàn LĐVN hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ.

- Hàng quý có tổ chức kiểm tra thực hiện Điều lệ, kiểm tra quỹ công đoàn, khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn do Công đoàn cấp trên và LĐLĐ Huyện tổ chức.

 

II./ Những nội dung chỉ tiêu công tác kiểm tra năm học 2017-2018:

1./ Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

a. Nội dung:

- Kiểm tra thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết,các chương trình công tác của CĐ, việc thực hiện công khai tài chính Công đoàn ; kiểm tra việc thi hành chỉ thị, nghị quyết của CĐ cấp trên.

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kì của BCH, của tổ CĐ.

- Kiểm tra các loại sổ sách theo quy định.

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của BCH CĐ, UBKT CĐ, thoả thuận phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 2 lần/năm (vào cuối HKI và cuối năm học).

2./ Đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn:

a. Nội dung:

- Kiểm tra nội dung đơn, xác định các dấu hiệu vi phạm là đúng hay sai việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

- Báo cáo với Ban Chấp hành và Chính quyền phối hợp tìm biện pháp giải quyết hợp lý cũng như kiến nghị có biện pháp xử lý triệt để nếu có sai phạm.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra 4 lần/năm

3./ Kiểm tra tài chánh, tài sản công đoàn:

a. Nội dung:

- Kiểm tra việc lập dự toán thu chi tài chính năm của Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở.

- Kiểm tra CĐCS thu 1% đoàn phí, việc trích nộp 30% đoàn phí về Công đoàn cấp trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tăng cường khai thác các nguồn thu khác nhằm đáp ứng chi các nội dung hoạt động Công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ Công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính và báo cáo thu chi kịp thời hàng tháng theo quy định số 1375/QĐ – TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động VN quy định về nội dung thu chi quỹ CĐCS.

- Kiểm tra thường xuyên các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn.

- Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản CĐ.

- Kiểm tra việc chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Công đoàn.

- Tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp hàng quý.

- Kiểm tra tài chánh CĐ cần chú ý:

   + Nội dung thu chi phải đúng quy định.

   + Chứng từ thu chi phải đúng quy định.

   + Tỉ lệ thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải cập nhật kịp thời.

b. Chỉ tiêu:

- Kiểm tra đồng cấp: 4 lần / năm (mỗi quý / 1lần).

- Kiểm tra đột xuất tiền mặt: 4 lần / năm (mỗi quý / 1lần).

4./ Đối với nhiệm vụ giúp BCH/CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a. Nội dung:

- UBKT phải tham mưu giúp BCH CĐ giải quyết những sự việc khiếu tố, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ theo đúng tinh thần quyết định số 736/QĐ/TLĐ ngày 5/6/2000 của chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN về việc CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức CĐ, UBKT CĐ phấn đấu thực hiện giải quyết 100%.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp cho đoàn viên CNVC – LĐ hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị về giải pháp thực hiện công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên và CNVC – LĐ.

- Đối với đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác, UBKT CĐ chủ động tham mưu cho BCH tham gia giải quyết.

- Đảm bảo báo cáo kết quả giải quyết 100% đơn thư cho BCH CĐ và UBKT cấp trên và thông báo kết quả đến nguyên đơn.

b. Chỉ tiêu:

- Hạn chế không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

5./ Đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho UBKT CĐ:

a. Nội dung:

- Mỗi thành viên trong UBKT CĐ cần nắm vững Điều lệ CĐVN, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, phương pháp kiểm tra của UBKT.

- Đảm bảo việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do CĐ cấp trên tổ chức, tự học tự rèn để nâng trình độ nghiệp vụ cho từng thành viên trong UBKT.

  b. Chỉ tiêu:

          - Tham gia dự học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đủ 100%.

III./ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:

THỜI  GIAN

NỘI DUNG KIỂM TRA

THÁNG 09 - 2017

 

-         Kiểm tra việc hình thành các hoạt động của từng Ban như: tổ Nữ công, các tổ Công đoàn …

-         Kiểm tra việc phát động thi đua và tiêu chuẩn thi đua năm học.

-         Giám sát việc giải quyết khiếu kiện của Ban chấp hành với đoàn viên Công đoàn.

 

THÁNG 10 - 2017

 

-         Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của công đoàn.

-         Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn VN của các đoàn viên công đoàn.

 

THÁNG 11 - 2017

 

-  Kiểm tra việc thực hiện công tác của công đoàn hai        tháng đầu năm.

-         Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và các hoạt động kinh tế công đoàn, việc công khai hóa trong nhà trường.

+  Thu, chi đoàn phí công đoàn.

+  Sử dụng kinh phí cấp trên.

+  Tài sản công đoàn.

-         Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường ( nếu có ).

 

THÁNG 12 - 2017

-         Kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát về đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

-         Kiểm tra việc xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường, việc xét thi đua học kì I.

 

THÁNG 01 - 2018

 

-         Kiểm tra lại việc sử dụng kinh phí công đoàn.

-         Kiểm tra hoạt động của các tổ, ban.

-         Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.

 

THÁNG 02 - 2018

 

-         Kiểm tra lại việc giải quyết đảm bảo chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn.

-         Tham mưu,đề xuất với Ban chấp hành trong việc xử lý những khiếu kiện ( nếu có ).

 

THÁNG 03 - 2018

 

-         Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm.

-         Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động.

 

THÁNG 04 - 2018

 

-  Kiểm tra việc mua, sắm, sử dụng, bảo quản tài chính, tài sản vật tư Công đoàn quản lý.

 

THÁNG 05 - 2018

 

-         Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học của công đoàn.

-         Kiểm tra việc sơ, tổng kết các hoạt động của các tổ, ban.

-         Kiểm tra việc quyết toán, sử dụng kinh phí đến thời điểm đến hết năm học.

-         Giám sát việc giải quyết khiếu kiện trong nhà trường.

IV./ Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT CĐ với nội dung và biện pháp rõ ràng, cụ thể.

- Họp UBKT vào cuối tháng 9, cuối tháng 12 và cuối tháng 3, cuối tháng 6.

- Sẽ họp đột xuất nếu có bất thường xảy ra trong quý.

- Đảm bảo thông tin báo cáo nộp về CĐ cấp trên đúng thời hạn quy định. Thực hiện chấm điểm đánh giá xếp loại hoạt động UBKT theo mẫu quy định.

- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBKT và BCH CĐ với các bộ phận có liên quan, tranh thủ sự lãnh đạo BCH Công đoàn cơ sở và sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường Tiểu học Lê Quý Đôn thực hiện trong  năm học 2017 - 2018 phấn đấu hoạt động tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh theo tinh thần Thông tri 01/TTr – TLĐ ngày 27/10/2007 của Tổng LĐLĐ VN tại đơn vị.

               TM. BCH CĐCS                                                     TM. Uỷ Ban Kiểm Tra

              Chủ tịch Công đoàn                                                          Chủ nhiệm

 

 

 

               ĐINH VĂN NHÂN                                                        LÊ HOÀNG ANH

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN TRONG NĂM HỌC: 2017 – 2018, Công đoàn trường. CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN THỐNG NHẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 02/ KH-UBKTCĐ - CĐCS Gia Kiệm, ngày20 tháng 10 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG UỶ

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/chuong-trinh-hoat-dong-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-co-so-tieu-hoc-le-quy-don-trong-nam-hoc-2017-2018.xuux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan