BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

    LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT

    CĐCS TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


                          Gia Kiệm, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

BIÊN BẢN

KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

 

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

            - Tại CĐCS trường TH Lê Quý Đôn, UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

            1. Đại diện UBKT CĐCS:

            - Ông: Lê Hoàng Anh          Chủ nhiệm UBKTCĐ           Trưởng ban.

            - Bà: Đỗ Thị Thanh Thúy       Ủy viên UBKTCĐ              Ủy viên, Thư Ký

 

2. Đại diện BCH CĐCS:

            - Ông: Đinh Văn Nhân                    Chủ tịch công đoàn.

            - Bà: Trần Thị Mai Thảo                 Kế toán công đoàn.

            - Bà: Trần Thị Dung                         Thủ quỹ công đoàn.

3. Đại diện lãnh đạo nhà trường:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Kim Hạnh            Hiệu trưởng

 

UBKT. CĐCS đã làm việc với Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay, công tác 6 tháng đầu năm 2017, nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, có ý kiến kết luận như sau:

1- Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành:

Sau Đại hội Công đoàn trường TH Lê Quý Đôn, Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc họp.

2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:

 Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành công đoàn, cơ bản được bảo đảm và duy trì. Các cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ theo dõi Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã thể hiện được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau buổi họp có thông báo kết luận để triển khai thực hiện.

Công tác công khai tài chính đã được thực hiện bằng việc báo cáo công khai trong buổi họp Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm với các nội dung như: trình dự toán thu chi kinh phí công đoàn hàng năm với của LĐLĐ huyện; duyệt báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn...

Báo cáo thu, chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

a/ Phần thu:

- Thu đoàn phí công đoàn   :   9,589,678

- Thu khác                             :      1.020.000

- Kinh phí cấp trên cấp        : 12.850.168

- Cộng thu                             : 23.459.846

b/ Phần chi:

- Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương      :   4.428.600

- Quản lý hành chính                                                           :   1.012.000

- Chi hoạt động                                                                     : 12.720.000

- kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp                           :   5.1138.149

- Cộng chi                                                                              : 23.298.749

c/ Tồn Quỹ:                                                                           : 161.097 đồng

Việc chấp hành nguyên tắc chế độ kế toán: sổ sách, theo dõi, đối chiếu; nội dung chi, khoản mục chi, chế độ báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ hợp lệ theo đúng nguyên tắc.

 

3- Việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Công đoàn đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra và có chương trình phối hợp với Chính quyền; đồng thời, chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy chế hoạt động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Công đoàn đặc biệt quan tâm.

4- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.

Công đoàn đã quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, là một trong 3 cuộc vận động lớn và chương trình hành động của nhiệm kỳ. Kết nạp 100% CĐV mới vào tổ chức công đoàn, luôn giữ vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh - xuất sắc.

 

 

5- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn:

Ban chấp hành Công đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ; Uỷ ban kiểm tra đã giúp cho Ban chấp hành xây dựng chương trình kiểm tra hàng quý, năm. Các cuộc kiểm tra đều được thể hiện bằng biên bản kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành, phù hợp tình hình thực tế của trường và của ngành.

6- Đánh giá chung:

            Ban chấp hành công đoàn đã thực tốt công tác 6 tháng đầu năm và điều lệ Công đoàn ViệtNam, luôn kịp thời mọi chế độ đối với công đoàn viên.

Việc công khai tài chính thực hiện khá tốt, nhìn chung công đoàn đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của ngành, cơ sở; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành. Thực hiện đúng theo Điều lệ Công đoàn ViệtNam.

 

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

  

TM.Đoàn kiểm tra                                   TM.BCH CĐCS                                  

Chủ nhiệm UBKTCĐ                                    Chủ tịch                                    Thư ký                       

 

 

 

 

        Lê Hoàng Anh                                 Đinh Văn Nhân                     Đỗ Thị Thanh Thúy

                                                                                            

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017., Công đoàn trường. LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT CĐCS TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gia Kiệm, ngày 10 tháng 7 năm 2017 BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỒNG CẤP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐO

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bien-ban-kiem-tra-dong-cap-cua-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-co-so-truong-th-le-quy-don-6-thang-dau-nam-2017.zuux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan