BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2017)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT        
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TH LÊ QUÝ ĐÔN        
               
DANH SÁCH  TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
THỜI ĐIỂM THÁNG 9 NĂM 2017
               
               
STT Họ và tên  Năm sinh   TRÌNH ĐỘ  CHỨC VỤ
Nam  Nữ  Chuyên
 môn
Chính
 Trị
Công đoàn Chuyên môn
1 Hoàng T Thanh Kim Hạnh   1978 CĐSP TH T.cấp   HiệuTrưởng
2 Nguyễn Khắc Tiến 1968   ĐH SPTH T.cấp   P.HiệuTrưởng
3 Lê Thị Truyền   1976 ĐH SPTH     Giáo viên
4 Nguyễn Văn Hường 1969   ĐHSP TH     Giáo viên
5 Trần Thị Dung   1972 CĐSP TH   Ủy viên Giáo viên
6 Hà Thị Hạnh   1966 CĐSP TH     Giáo viên
7 Đinh Văn Nhân 1965   THSP 12+2   CT.CĐCS Giáo viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Anh   1972 ĐH SPTH     Giáo viên
9 Nguyễn Văn Thời 1964   CĐSP TH     Giáo viên
10 Đặng Thị Kim Thọ   1970 CĐSPTH      Giáo viên
11 Trần Thu Hương   1965 CĐSP TH     Giáo viên
12 Phạm Ngọc Bằng 1971   THSP 12+2     Giáo viên
13 Phạm Thị Thêm Hồng   1970 ĐH SPTH     Giáo viên
14 Phạm Thị Hồng   1965 ĐH SPTH     Giáo viên
15 Đặng Thị Thuỳ Trang   1972 CĐSP TH     Giáo viên
16 Trần Thị Thanh Xuân   1965 THSP 12+2     Giáo viên
17 Nguyễn Thị Hoa   1979 ĐH SPTH     Giáo viên
18 Lưu Trần Thịnh 1975   CĐSP TH     Giáo viên
19 Phạm Tuấn Đỗ Dũng 1975   ĐH SPTH Sơ cấp   Giáo viên
20 Trần Thị Hồng   1987 ĐH SPTH     Giáo viên
21 Nguyễn Thị Nga   1978 CĐSP TH     Giáo viên
22 Đỗ Thị Thanh Thuý   1965 CĐSP Tviện     NV.Thư viện
23 Lê Hoàng Anh 1989   CĐ SP AV Sơ cấp PCT.CĐCS Giáo viên
24 Nguyễn Thị Thu   1990 CĐSP TH     Giáo viên
25 Lê Thị Mai   1986 CĐSP Â N     Giáo viên
26 Lê Tuấn Sĩ 1989   CĐSP TH     Giáo viên
27 Trần Thị Trang   1989 THSP     Giáo viên
28 Trương Thị Thanh Thương   1987 CĐSP TH     Giáo viên
29 Nguyễn Hồng Nhung   1990 CĐSP TH     Giáo viên
30 Đinh Thị Nga   1990 THSP     Giáo viên
31 Trương Ngọc Thắng 1990   CĐ Ytế     NV.Ytế
32 Trần Thị Mai Thảo   1992 CĐ - NH     K.Toán
33 Trương Thế Viện 1961   Bảo vệ     NV.Bảo vệ
34 Nguyễn Thị Hà   1993 ĐH SPTH     Giáo viên
35 Nguyễn Văn Tuyến 1966   P.vụ     NV.Phục vụ
               
               
        Gia kiệm , ngày 1 tháng 9 năm 2017
        TM.BCHCĐCS
               
               
               
               
        ĐINH VĂN NHÂN
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

BÁO CÁO THỰC LỰC CÔNG ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ( THÁNG 10 NĂM 2017), Công đoàn trường. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TH LÊ QUÝ ĐÔN DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THỜI ĐIỂM THÁNG 9 NĂM 2017 STT Họ và tên Năm sinh TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ Nam Nữ Chuyên môn Chính T

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-thuc-luc-cong-doan-th-le-quy-don-thang-10-nam-2017.uuux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan