BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

LĐLĐ HUYỆN THANH OAI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH TÂN ƯỚC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  SỐ:      BC/CĐ                                       Tân Ước, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NĂM 2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

 I. Tình hình chung

 1.Khái quát về đơn vị:

   - Trong năm  2015 và 6 tháng đầu năm 2016 đời sống  cán bộ giáo viên, nhân viên  trường TH Tân Ươc  ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường luôn có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, 100%  cán bộ,giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất, năng lực từng bước đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn đổi mới, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đất nước do Đảng khởi xướng. Chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, Nghị quyết của công đoàn các cấp, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua có tinh thần yêu nước, tinh thần tương thân thương ái; có ý chí tự lực tự cường khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 - Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm..

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ của LĐLĐ huỵên, công đoàn ngành GD, của chính quyền, các ban ngành của địa phương, của ban giám hiệu nhà trường.

- Các công đoàn viên đều có chuyên môn đạt chuẩn, có tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm dạy học cũng như trong cuộc sống.

b. Khó khăn:

- Có một số công đoàn viên gia đình gặp nhiều khó khăn, có con nhỏ nên tham gia các hoạt động còn hạn chế.

- Ban chấp hành công đoàn làm nhiệm vụ kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm.

         -  Điều kiện sinh hoạt, kinh phí cho hoạt động công đoàn còn thiếu so với nhu cầu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của công đoàn.

2. Tình hình CNVCLĐ:

- Tổng số CNVCLĐ: 34 (Trong đó: Nữ: 27)

      Đảng viên:  20  ( trong đó Nữ:15)

      Đoàn viên công đoàn: 34 ( Trong đó Nữ: 27)

Trong đó:

+ Cán bộ viên chức: 34

+ Hợp đồng không xác định thời hạn:06

+ Hợp đồng xác định thời hạn:0

+ Hợp đồng thời vụ: 0

Số đã tham gia BHXH, BHYT từ ngân sách cấp: 34

Số đã tham gia BHXH, BHYT tự nguyện:34

 3 . Thu nhập

- Thu nhập cao nhất:  9 176 000đ/tháng.

- Thu nhập thấp nhất: 1 150 000đ/tháng.

- Thu nhập bình quân: 4 588 000đ/tháng.

*Tư tưởng, tâm trạng nhu cầu CNVCLĐ, đời sống, việc làm:

   - Sống trong môi trường sư phạm đoàn kết, coi công đoàn là tổ ấm vậy nên toàn thể CNVCLĐ trong nhà trường luôn luôn vui vẻ, nhiệt tình trong mọi công việc.

   - Thu nhập của đoàn viên Công đoàn ngày càng được nâng cao tạo sự yên tâm công tác cho đội ngũ.

  - Các đ/c hợp đồng muốn ổn định công việc, có thêm thu nhập.

II. Hoạt động công đoàn

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

  - Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: số buổi 03, số người dự: 102

  - Tuyên truyền Điều lệ Công đoàn ViệtNamvà Nghị quyết công đoàn các cấp: Số buổi 02, số người dự: 68

  - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Sinh hoạt chuyên môn tổ: 2 buổi/ tháng.

+ Sinh hoạt chuyên môn khối: 4 buổi/ tháng.

+ Học chính trị tại xã, tại trường: Đa số CĐV tham dự.

+ Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: 2 buổi; số người tham dự: 68. 

  - Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề phòng chống tệ nạn xã hội, kế hoạch hóa gia đình.  An toàn phòng cháy, chữa cháy cơ quan và gia đình. Tọa đàm giao lưu chuyên đề An toàn thực phẩm.

  - Đã quán triệt những chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn cấp trên cho đoàn viên công đoàn:

+ Điều lệ công đoàn.

+ Luật lao động.

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…..

+ Học Nghị quyết Trung ương 8 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội CN và hội nhập quốc tế.

+ Học Nghị quyết trung ương 9 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người ViệtNamđáp ứng yêu cầu phát triển bề vững đất nước.

+ Học tập những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đảng toàn Quốc lần thứ XII.

+  Các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ xã khóa 21.  .

2. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

   - Công đoàn trường đã thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xanh- sạch- đẹp- An toàn- thân thiện”, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

  - Thực hiện tốt việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học: 100% CĐV  viết SKKN. Có 15 sáng kiến đạt cấp huyện.

  - Thao giảng 2 đợt trên năm, 100% giáo viên tham gia. Luôn dự giờ của đồng nghiệp, rút kinh nghiệm để dạy tốt. Luôn đổi mới phương pháp dạy học.

  - Thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên như sau:

 + Cô Nghiêm Thị Hạnh Luyến Đat giải nhì môn cơ bản

+ C« NguyÔn ThÞ H­¬ng ChÇm: §¹t gi¶i ba gi¸o viªn giái m«n c¬ b¶n cÊp TiÓu häc.

+ C« NguyÔn ThÞ Thao ®¹t gi¶i ba m«n Thanh lÞch - V¨n Minh.

+ 15 ThÇy c« ®¹t GVG cÊp c¬ së.     ( N¨m häc tr­íc cã 14 GV)

+ 3 thÇyc« ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch bài gi¶ng Elearning.

+ Sè L§TT:   29  ®¹t: 85%      (  Tăng 5 đ/c)

+ Sè CST§ C¬ së:   5 ®/c ®¹t: 15 %. (  Tăng hơn so với các năm trước 2 đ/c)

    - Thực hiện tốt phong trào” Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”.

   - Tổ chức và thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

   - Trong năm học 2015-2016 công đoàn đã tuyên truyền vận động và tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do công đoàn cấp trên phát động.

  + Cô giáo Đào Thị Thu Hằng Đạt giải nhì cụm, giải khuyến khích huyện hội thi” Cô giáo tài năng duyên dáng năm 2016”

  + Thầy giáo Đào Quang Núi đạt giải ba môn bóng bàn do công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

        Giáo viên và học sinh tích cực tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong các ngày lễ, các ngày kỉ niệm lớn của đất nước “ Chào mừng Đại hội Đảng bộ, đại hội hội LHPN xã Tân Ước, 20/11, 20/10, 8/3…….. .

3. Tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Luôn chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

   - Tổ chức tốt hội nghị CBCCVC năm học 2015 -2016.

   - Ban thanh tra nhân dân hoạt động tốt .

   - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan theo nghị định 04/2015/CP.

   - Luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

     + Xét nâng lương trước thời hạn ( 2 CĐV) 

     + Nâng lương thường xuyên đối với CBGVNV trong trường kịp thời ( 13 )    

     + Thưởng CĐV có thành tích cao trong các phong trào thi đua, trong các đợt thi đua, trong các cuộc giao lưu….

      + 100% CĐV trong trường đóng đủ BHXH, BHYT, BH thân thể. Nhiều CĐV còn đóng bảo hiểm thân thể cho người thân trong gia đình.

  - Đã xây dựng quỹ xã hội của Công đoàn, tham gia ủng hộ các loại quỹ:

  + Ngày vì người nghèo năm 2015:   3 250 000đ

  + Đền ơn đáp nghĩa năm 2015:       3 049 000đ.

  + Đền ơn đáp nghĩa năm 2016:       3 615 000đ

  + Bảo trợ trẻ em:                               1 100 000đ

  + Hỗ trợ GD vùng núi, vùng khó khăn: 3 250 000đ

  + Quỹ hội CCB xã Tân Ước: 540.000đ

  + Quỹ “ Chăm sóc chất độc da cam” năm 2015: 500.000đ;

                                                             Năm 2016: 900 000đ

  + Công tác từ thiện, nhân đạo:

  + Ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu” :     3 250 000đ.

  + Ủng hộ khu tưởng niệm “ Nghĩa Sĩ Hoàng Sa” năm 2016: 620 000đ.

  + Ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn:

            3.315. 000đ  (HS+GV)

  + Ủng hộ những người khuyết tật: 800 000đ

 + Ủng hộ hội cựu giáo chức 2015: 5400 000đ.

 + Quỹ xã hội năm 2015: 560 000đ

- Năm học 2015 - 2016 đã vận động đoàn viên đi hiến máu tình nguyện , đã hiến được 1125ml máu.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng:

  - Tổng số đoàn viên: 34 đ/c

  - Ban chấp hành: 03 đ/c.

  - Ban chấp hành công đoàn sinh hoạt đều. Công đoàn cơ sở sinh hoạt mỗi tháng một lần.

  -  Kết nạp đoàn viên công đoàn: 2 đoàn viên

  - Công tác tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp ( Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016), số người: 02

  - Xếp loại công đoàn của năm 2015: Công đoàn cơ sở vững mạnh . Được LĐLĐ huỵên tặng giấy khen.

5. Công tác nữ công:

  - Thành lập ban nữ công: 03 đ/c.

 Phụ trách nữ công:  Nguyễn Thanh Chúc.

   - Hoạt động nữ công trên các mặt công tác:

+ Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: Số người đạt danh hiệu: 27. Tổng số nữ: 27

+ Số gia đình đạt đạt gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 17/ tổng số 34 gia đình.

   - Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; kiến thức giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; số buổi:02, số người dự: 54

   - Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Vận động CĐV thực hiện tốt Chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Không có CĐV sinh con thứ 3.

  - Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỉ niệm 8/3 và 20/10, ngày gia đình ViệtNam: số buổi 02, số người dự: 54.

  - Quà tết cho chị em nhân các dịp Tết nguyên đán: 3 400 000đ.

    - Thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện cộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”: Xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, giỏi, hiếu thảo.

     ( Hàng năm công đoàn kết hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt các gia đình CNVCLĐ vào dịp đầu xuân năm mới  để mỗi cán bộ, giáo viên  nhà trường có dịp gặp mặt, làm quen, giao lưu, trao đổi  kinh nghiệm trong việc xây dựng, giữ gìn tổ ấm gia đình “tế bào của xã hội.Và cũng từ buổi gặp mặt này giúp mỗi cán bộ, giáo viên chúng tôi  ý thức hơn và trân trọng hơn những gì đã có, bổ sung những gì chưa hoàn thiện, tạo điều kiện để các thành viên trong mỗi gia đình làm tốt thiên chức làm mẹ, làm cha, làm con của mình và yên tâm cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục nói riêng và nhân loại nói chung).

 

    - Phối hợp với nhà trường thực hiện các chế đô chính sách liên quan đến lao động nữ.

    6. Công tác tài chính:

6.1 Công tác tài chính năm 2015

- Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH năm 2015:

 1.565.000.000đ

* Phần thu – chi tại CĐCS:

a. Phần thu – chi tài chính tại CĐCS

1. Thu đoàn phí công đoàn 1%: 15.200. 000đ

2. Kinh phí 2% được cấp trên cấp lại: 12.800 000đ

3. Thu do chính quyền, chuyên môn hỗ trợ: Không.

4. Các khoản thu khác: Không.

5. Số dư năm 2014 chuyển sang: Không.

Cộng thu: 28.000. 000đ

b. Chi ngân sách công đoàn cơ sở

1. Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách: 4.212. 000đ

2. Chi hoạt động hành chính: 2 800 000đ

3. Chi hoạt động phong trào: 20 994 000đ

        Trong đó:

3.1. Chi đào tạo cán bộ: Không.

3.2. Chi trợ cấp, thăm hỏi: 5 300 000đ

3.3. Chi hỗ trợ du lịch: 2 120 000đ

4. Các khoản chi khác: Không.

Tổng cộng chi: 28.000. 000đ

Số dư chuyển năm sau: Không.

c. Quyết toán kinh phí với liên đoàn lao động huyện:

- Tổng số 2% kinh phí công đoàn phải nộp năm 2015: 30 354 000đ

- Tổng số kinh phí công đoàn đã nộp về LĐLĐ huyện Thanh Oai năm 2015 là:  30 354 000đ

6.2. Công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2016

- Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2016: 

806 500 000đ

a. Phần thu – chi tài chính tại CĐCS

1. Thu đoàn phí công đoàn 1%: 7 050 000đ

2. Kinh phí 2% được cấp trên cấp lại: 2.900 000đ

3. Thu do chính quyền, chuyên môn hỗ trợ: Không.

4. Các khoản thu khác: Không.

5. Số dư năm 2015 chuyển sang: Không.

Cộng thu: 9 950 000đ

b. Chi ngân sách công đoàn cơ sở

 1. Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách: 2 487 000đ

 2. Chi hoạt động hành chính: 995 000đ

 3. Chi hoạt động phong trào: 6 468 000đ

        Trong đó:

3.1. Chi đào tạo cán bộ: Không.

3.2. Chi trợ cấp, thăm hỏi: 800 000đ

3.3. Chi hỗ trợ du lịch: 650 000đ

 4. Các khoản chi khác: Không.

Tổng cộng chi: 9 950 000đ

Số dư chuyển kỳ sau: Không.

c. Quyết toán kinh phí với liên đoàn lao động huyện:

- Tổng số 2% kinh phí công đoàn phải nộp 6 tháng đầu năm 2016 là:

 15 878 000đ 

- Tổng số kinh phí công đoàn đã nộp về LĐLĐ huyện Thanh Oai 6 tháng đầu năm 2016 là: 15 878 000đ 

* Tự đánh giá nhận xét về tình hình thu chi tài chính CĐCS:

- Ưu điểm: Thu đoàn phí công đoàn 1% đủ.

- Khuyết điểm: Các khoản thu khác, hoặc chuyên môn hỗ trợ không có.

- Nguyên nhân: Do đặc điểm của trường có ít học sinh, nhà trường không thu thêm bất kì khoản gì của học sinh.

- Kiến nghị: Mong công đoàn cấp trên cùng các ban ngành trong xã, trong trường quan tâm đến công đoàn cơ sở hơn.

   7. Công tác kiểm tra:

- Số ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn: 03 đ/c.

- Số cuộc kiểm tra đồng cấp: 06

- Số cuộc kiểm tra cấp dưới: 06

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

+ Kiểm tra việc làm sổ sách chi trả lương cho CĐV.

+ Kiểm tra việc xét duyệt tăng lương trước thời hạn và tăng lương thường xuyên cho CĐV.

+ Kiểm tra việc thực hiện nội quy trường.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

+ Kiểm tra việc bình xét thi đua trong các đợt thi đua.

+ Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 UBKT chưa nhận được đơn thư khiếu nại nào của CNVCLĐ.

* Những kiến nghị đề xuất với Công đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan:

+ Công đoàn cấp trên đã rất quan tâm đến công đoàn cơ sở, mong các cấp quan tâm đến CĐCS hơn nữa.

8. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Không có hiện tượng tham nhũng trong công đoàn trường, anh em CĐV đều sống trung thực.

- Chi ngân sách công đoàn hợp lý, không lãng phí.

     - BCH CĐ thường xuyên nhắc nhở đoàn viên nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước,văn phòng phẩm. Nhờ đó đơn vị đã tiết kiệm được một phần kinh phí tự chủ.

  III. Đánh giá chung:

1/ Ưu điểm:

         - Làm tốt công tác tuyên truyển vận động CĐV thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Không có CĐV vi phạm pháp luật.

         - Làm tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; làm tốt chế độ hiếu hỉ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhà giáo và người lao động trong trường.  ( Quà tết NĐ, thăm quam nghỉ mát…..)

         - Tổ chức tốt phong trào dự giờ thăm lớp, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn ở các tổ Công đoàn .

        - Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công chức, viên chức nhân dịp các ngày lễ lớn,

       - Thực hiện tốt công tác vận động ủng hộ các loại quỹ, từ thiện………  

   2/ Hạn chế:

+ Năng lực của BCH CĐCS còn hạn chế.

+ Kinh phí còn eo hẹp cho nên chưa hỗ trợ được đời sống của CĐV, chưa hỗ trợ được nhìêu đến các phong trào.

   3/ Nguyên nhân:

          +  Cán bộ công đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm.

+ Thu nhập của một số CĐV còn thấp( GV hợp đồng) cho nên ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động công đoàn.

+ Thu 1% đoàn phí công đoàn và kinh phí trên cấp vậy nên ngân sách công đoàn cơ sở không được bao nhiêu để hoạt động. ( Nhiều hoạt động được nhà trường hỗ trợ)

 

 

  4/ Kiến nghị, đề nghị:

           Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn cấp trên cần quan tâm hơn nữa(Cả về vật chất và tinh thần ) đến công đoàn cơ sở để đời sống CĐV được cải thiện hơn.

 IV. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của công đoàn:

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Điều lệ Công đoàn ViệtNamvà Nghị quyết công đoàn các cấp đến toàn thể CĐV.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng kế hoạch của chuyên môn đề ra.

- Học tập để nâng cao trình độ  lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề phòng chống tệ nạn xã hội, kế hoạch hóa gia đình.

  2. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

- Tiếp tục  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xanh- sạch- đẹp, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

- Thực hiện tốt việc đăng kí thi đua và viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2015-2016.

- Thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên cũng như học sinh: Thi giáo viên giỏi cấp cơ sở. Thao giảng 2 đợt trên năm. Luôn dự giờ của đồng nghiệp, rút kinh nghiệm để dạy tốt. Luôn đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện tốt phong trào phát huy và học tập những sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao để vận dụng vào việc dạy học và công tác.

- Tổ chức và thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

-Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

    3. Tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Luôn chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

- Tổ chức tốt hội nghị CBCCVC năm học 2016 - 2017.

- Duy trì hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan theo nghị định 04/2015/CP.

- Luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Xét nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên đối với CBGVNV trong trường kịp thời. Thưởng CĐV trong các đợt thi đua. 100% CĐV trong trường đóng đủ BHXH, BHYT, BH thân thể.

- Tiếp tục xây dựng quỹ xã hội của Công đoàn, tham gia ủng hộ các loại quỹ.

 4. Xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng:

- Ban chấp hành công đoàn sinh hoạt đều. Công đoàn cơ sở sinh hoạt mỗi tháng một lần.

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp

5. Công tác nữ công:

     Ban nữ công tiếp tục hoạt động tốt trên các mặt công tác:

+ Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

       + Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; kiến thức giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình.

         + Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

         + Duy trì tổ chức gặp mặt các gia đình CBVCLĐ vào dịp đầu xuân năm mới.

        + Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỉ niệm lớn.

       + Thăm hỏi, tặng quà gia đình TB, LS trong công đoàn.

       + Tặng quà  con CNVCLĐ đỗ đại học, đạt HSG cấp huyện trở lên.

       + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

 6. Công tác tài chính: Thực hiện tốt  theo hướng dẫn thu chi ngân sách công đoàn cơ sở của công đoàn cấp trên.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, tài chính công đoàn năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của công đoàn cơ sở Tiểu học Tân Ước. Rất mong công đoàn cấp trên xem và góp ý  thêm để cho báo cáo đầy đủ hơn và để cho CĐCS hoạt động tốt hơn./.

Xin chân thành cám ơn!

                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

                                                                      Chủ tịch

 

 

 

                                                                     Lê Thị Khá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016, Công đoàn trường. LĐLĐ HUYỆN THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS: TH TÂN ƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ: BC/CĐ Tân Ước, ngày 25 tháng 8 năm 2016 BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀNNĂM 2015 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 I. Tình hình chung 1.Khái quát về đơn vị: - Trong năm 2015 và 6..

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-ket-qua-hoat-dong-cong-doan-tai-chinh-cong-doan-nam-2015-va-6-thang-dau-nam-2016.zwzo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác