Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn cuối năm học 2013-2014

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ

ỦY BAN KIỂM TRA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02 /BC-UBKT

           Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

 

B¸o c¸o TỔNG KẾTc«ng t¸c kiÓm tra c«ng ®oµn

   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

       1. ThuËn lîi:           

- Ban kiÓm tra lµ nh÷ng ng­êi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao nhiÖt t×nh n¨ng næ trong ho¹t ®éng c«ng ®oµn; cã hiÓu biÕt vÒ tæ chøc c«ng ®oµn còng nh­ ñy ban kiÓm tra c«ng ®oµn.

- Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn ®· chØ ®¹o s¸t sao mäi ho¹t ®éng cña uû ban thanh tra ,®· båi d­ìng nghiÖp vô cho uû ban thanh tra.

2. Khã kh¨n:

- Do thµnh viªn cña uû ban lµ gi¸o viªn ®øng líp lµm c«ng t¸c kiªm nhiÖm nªn rÊt khã kh¨n vÒ mÆt thêi gian.

   II. TỔ CHỨC :

    Ban kiÓm gåm 3 ®ång chÝ ®­îc bÇu trong ®¹i héi c«ng ®oµn c¬ së Tr­êng TiÓu häc S¬n Mü nhiÖm k× 2012 - 2015:

1 . §ång chÝ: TrÇn ThÞ ViÖt Hµ. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

 -  Tình hình xây dựng quy chế ,kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm học .

Ngay sau khi kiện toàn  ủy ban kiểm tra đã xây dựng ®ược quy chế hoạt động của ban kiểm tra.

- Ủy ban kiểm tra ®· xây dựng được kế hoạch hoạt động hµng th¸ng, hµng k× và cả năm  còng nh­ ®¸nh gi¸ kÞp thêi s¸t thực tế

- Tham gia họp BCH theo định kỳ, đề xuất chương trình hoạt động UBKT víi BCHC§ hµng tháng.

   III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG :

        1.  Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn :

-  Trong năm häc 2013- 2014,  ban kiÓm tra c«ng ®oµn ®· tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu lÖ c«ng ®oµn nh­ thùc hiÖn ®iÒu 3; ®iÒu 14 vµ ®iÒu 17 vµ nhËn thÊy Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn lu«n thùc hiÖn, ho¹t ®éng ®óng theo ®iÒu lÖ c«ng ®oµn.

- TuyÖt ®èi kh«ng cã ®oµn viªn hay Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt, chØ thÞ vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña C«ng ®oµn.

- Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn ®· chØ ®¹o c¸c chuyªn ®Ò nh­: ñy ban kiÓm tra c«ng ®oµn, n÷ c«ng, thanh tra nh©n d©n ho¹t ®éng ®óng ®iÒu lÖ vµ cã hiÖu qu¶.

- Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn ®· thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é héi häp hµng th¸ng, hµng k× ®Ò ra kÕ ho¹ch còng nh­ ®¸nh gi¸ kÞp thêi s¸t thùc tÕ.

          - C«ng ®oµn ®· thùc hiÖn ®óng thñ tôc kÕt n¹p ®oµn viªn theo ®iÒu lÖ c«ng ®oµn.

- Chế độ sinh hoạt hộị họp của BCH,          CĐCS, tổ công đoàn đều đặn, đầy đủ các thành phần tham gia .

- Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn trog việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn .

-Ban chấp bành công đoàn đã xây dựng được quy chế hoạt động của BCH, quy chế hoạt động của UBKT, quy chế chi tiêu nội bộ (Công đoàn) và quy chế phối hợp giữa công đoàn với BGH nhà trường và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động đã đề ra .

- Số lần kiểm tra thực hiện điều lệ: 1 lần

       2. Kiểm tra công đoàn cùng cấp khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Nghị quyết chỉ thị và các qui định của công đoàn cấp trên .

- Các đoàn viên trong công đoàn chấp hành đầy đủ các Chỉ Thị - Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước .

- Ban chấp hành triển khai kịp thời các chỉ Thị - Nghị quyết và kế hoạch của công đoàn cấp trên tại cơ sở .

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất nội bộ .

- Việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ được giao của CB đoàn viên: mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công đoàn giao cho .

- Tất cả các đoàn viên trong công đoàn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, đoàn kết nội bộ, luôn giúp đỡ nhau trong công tác và trong đời sống .

Số lần kiểm tra nhắc nhở sử lý : Không

       3.  Kiểm tra giám sát việc quản lý tài chánh tài sản công đoàn :

- Trong năm học 2013 - 2014, Ban kiÓm tra c«ng ®oµn ®· tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm tra tµi chÝnh c«ng ®oµn vµ nhËn thÊy: Hå s¬ thu chi tµi chÝnh c«ng ®oµn râ rµng, cËp nhËt chÝnh x¸c. C«ng ®oµn ®· sö dông kinh phÝ C«ng ®oµn hîp lÝ thÓ hiÖn ®­îc vai trß ®éng viªn ch¨m lo ®êi sèng cña ®oµn viªn C«ng ®oµn.

- Công đoàn đã xây dựng quy chế, đã có chứng từ thu – chi, đối tượng định mức thu – chi và đã tổ chức công khai háng tháng, hàng quí rõ ràng.

- Trong thu - chi Công đoàn đã có đầy đủ chứng từ.

       4/ Giúp BCH CĐCS giải quyết hoặc tham gia giả quyết các khiếu nại – tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn :

- Trong nhiÒu n¨m nay còng nh­ trong n¨m häc 2013  - 2014 kh«ng cã mét ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o nµo liªn quan ®Õn tæ chøc c«ng ®oµn.

5/ Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn cán bộ đoàn viên tham gia làm công tác kiểm tra :

- Ngay ®Çu n¨m häc, uû viªn ban kiÓm tra c«ng ®oµn ®· ®­îc Chñ tÞch C«ng ®oµn h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m häc 2013 -2014.

- C¸c thµnh viªn cña ban kiÓm tra ®­îc ®ång chÝ tr­ëng ban båi d­ìng nghiÖp vô c«ng  t¸c kiÓm tra céng thªm qu¸ tr×nh tù t×m tßi nghiªn cøu thªm nªn c¸c thµnh viªn cña uû viªn ban kiÓm tra cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c kiÓm tra, lu«n lµm ®óng chøc tr¸ch nhiÖm vô cña m×nh.

Số cán bộ tham gia công tác kiểm tra : 1đồng chí

      IV. THÔNG TIN BÁO CÁO - SỐ LIỆU KIỂM TRA :

           * Nhận xét việc thực hiện chế độ báo cáo của UBKT cơ sở đối với UBKT CĐGD .

Số lần kiểm tra chuyên đề : 1

Số lần kiểm tra đồng cấp : Không

      V. TỰ XẾP LOẠI :           

  Công đoàn tự nhận : loại tốt

     VI. PHƯƠNG HƯỚNG :

1-  Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của tổ chức công đoàn và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: căn cứ vào phương hướng chương trình  của Ban Chấp hành cùng cấp, UBKT công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện  kiểm tra việc thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo; việc triển khai thực hiện Chương trình, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

            2- Kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn:  UBKT tăng cường kiểm tra việc thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          3- Công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ: cùng ban chấp hành công đoàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( Nếu có)

4- Công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra: UBKT công đoàn các cấp phối hợp cùng với Ban Chấp hành bồi dưỡng, tập huấn công tác kiểm tra đối với cán bộ làm công tác kiểm tra . Nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác kiểm tra một số kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra nhất là về kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn.

Trên đây là báo cáo Ủy ban Kiểm tra công đoàn tiểu học Sơn Mỹ và phương hướng  nh÷ng tháng cuối năm 2013- 2014.

     VII. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ : Không

                                                               

                                                                    Sơn Mỹ, ngày 15 tháng 5 năm 2014

                                                      TM. ỦY BAN KIỂM TRA

                                                       CHỦ NHIỆM

 

 

                                                                                      

                                                                                  Trần Thị Việt Hà

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn cuối năm học 2013-2014, Công đoàn trường. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ ỦY BAN KIỂM TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:02 /BC-UBKT Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 5 năm 2014 B¸o c¸o TỔNG KẾTc«ng t¸c kiÓm tra c«ng

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/bao-cao-hoat-dong-cua-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-cuoi-nam-hoc-2013-2014.ne3vzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan