QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

        CÔNG ĐOÀN GD GIA LAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 


 Số:……./ QCHĐ CĐ                                    Pleiku, ngày 12 tháng 02 năm 2011 

QUI CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ  SỞ KHOÁ VII,

NHIỆM KÌ  2010- 2013 

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Gia Lai khoá X, nhiệm kì 2003-2008.- BCH CĐCS và UBKT CĐCS đề ra qui chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở như sau:

I. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở: Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở là cơ quan kiểm tra của BCH CĐCS, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Uỷ ban kiểm tra có quyền chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra về quản lí, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp.Uỷ ban kiểm tra tổ chức các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị , Nghị quyết và các qui định của công đoàn; chủ động về nội dung, thờøi gian, đối tượng và hình thức kiểm tra, kết luận kiểm tra và kiến nghị các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm tra (kể cả hình thức kỉ luật nếu có) , nhưng phải tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công đoàn Việt Nam. Được BTV cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có quyết định hoặc hành vi trái với Điều lệ, NQ, Chỉ thị và các qui định khác….., đang hoặc sẽ gây hậu quả nghiêm trọng thì UBKT báo cáo ngay với BTV để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Hội nghị UBKT có trách nhiệm:                     

-  Thảo luận báo cáo, chương trình hoạt động của UBKT  để trình BCH CĐCS.

-  Thảo luận về vấn đề tổ chức, nhân sự thuộc phạm vi thẩm quyền của UBKT ( Bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, phân công trong UBKT). Kiến nghị , đề xuất với BCH, BTV CĐCS những vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, nhiệm vụ, quyền hạn, chính sách, mối quan hệ của UBKT.

- Thảo luận ý kiến đi đến thống nhất kết luận của đợt kiểm tra UBKT CĐ có quyền đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật những tập thể, cá nhân trong hệ thống của UBKT CĐ. UBKT CĐ được sử dụng con dấu của BCH CĐCS trường. 

II. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên uỷ ban kiểm tra: Chủ nhiệm UBKT là người đứng đầu UBKT có nhiệm vụ và quyền hạn:+ Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và UBKT về hoạt động của UBKT. Thay mặt UBKT tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành hoạt động của UBKT+ Triệu tập chủ trì các Hội nghị UBKT – báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình hoạt động kiểm tra với BTV và BCH CĐCS.Phó Chủ nhiệm UBKT là người giúp Chủ nhiệm, phụ trách một số mặt công tác của  UBKT; giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về nội dung đã giải quyết, thay mặt Chủ nhiệm UBKT giải quyết công việc của UBKT khi Chủ nhiệm uỷ quyền. Các thành viên UBKT có trách nhiệm tham gia các hoạt động của UBKT, thực hiện một số mặt công tác theo sự phân công của UBKT, được cung cấp thông tin tài liệu về lĩnh vực hoạt động của UBKT. 

III. Nguyên tắc, chế độ làm việc của UBKT CĐCS: UBKT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động của UBKT tiến hành công khai dân chủ, quyết định của UBKT  được thực hiện theo nguyên tắc đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; mọi thành viên UBKT phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước UBKT. Hội nghị thường kì của UBKT theo Hội nghị thường kì của BCH CĐCS và khi cần thiết  có thể tổ chức Hội nghị bất thường; Hội nghị của UBKT được tổ chức khi có ít nhất 2/3 số thành viên UBKT có mặt, các kết luận, Nghị quyết của UBKT phải được trên 50% số thành viên có mặt tán thành Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công tác cụ thể của UBKT Chủ nhiệm thay mặt  UBKT báo cáo các hoạt động và đề xuất chương trình công tác của UBKT với BCH trong các kì họp định kì của BCH; Các báo cáo và văn bản hướng dẫn của UBKT được gửi tới các thành viên UBKT, Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐCS. 

IV. Mối quan hệ của UBKT CĐCS: Chịu sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng thời gian qui định.UBKT chịu sự lãnh đạo của BCH CĐCS. Báo cáo và đề xuất chương trình công tác của UBKT trong các kì họp của BCHUBKT có quyền tham gia với BCH CĐCS trong việc kiện toàn tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ kiểm tra CĐCS.UBKT kiến nghị giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên khi bị xâm phạm.

                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS 

                                                                                               Chủ tịch

                                                                                                                  
 

                                                                                       Trần Quốc Toản    

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠSỞ, Công đoàn. CÔNG ĐOÀN GD GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số:……./ QCHĐ CĐ Pleiku, ngày 12 tháng 02 năm 2011 QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TR

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/qui-che-hoat-dong-cua-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-co-so.5banwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan