CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

    CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐCS TRƯỜNG TH TÂN HIỆP                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: ……/CT-CĐCS                                    Tân Hiệp, ngày  25 tháng 09 năm 2015

 

                                                         CHƯƠNG TRÌNH

                                         HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

                        CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016


-  Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CĐGD huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016;

- Căn cứ Quy chế làm việc và phương hướng hoạt động của CĐCS nhiệm kỳ 2014-2019.

Nay UBKT CĐCS Trường TH Tân Hiệp xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 như sau:

A.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Về công tác tổ chức

1. Tổng số UV BCH CĐCS: 3 người                      Trong đó nữ: 03 người

2. Tổng số UV UBKT CĐCS : 03 người    Trong đó nữ: 02 người

3. Tổng số BNC CĐCS: 03 người               Trong đó nữ: 03 người

4. Tổng số CNVCLĐ: 40 người  trong đó nữ: 29 người.

5. Tổng số Đoàn viên CĐ:  39 người  trong đó nữ: 29 người.(1 chưa kết nạp)

6. Tổng số Đảng viên: 13 người  nữ: 11 người    

7.  Số Tổ công đoàn:  7 tổ

II. Thuận lợi, khó khăn     

  1. 1.      Thuận lợi

Đơn vị được sự quan tâm, chỉ đạo sâu xát của công đoàn giáo dục huyện, chi bộ nhà trường.

BCH công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở  đơn vị trong tổ chức, triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nhờ vậy đã tạo sự tin tưởng của công đoàn viên trong đơn vị.

Thành viên UBKT CĐCS huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, đoàn kết nhất trí cao trong công việc, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

 

2. Khó khăn

Đa số thành viên trong UBKT CĐCS đều là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, lần đầu đảm nhận công việc nên chưa có kinh nghiệm trong công tác.

            B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Giúp Ban chấp hành thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp.

2. Kiểm tra công đoàn cùng cấp khi đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, và các quy định của công đoàn.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp ..

4. Giúp Ban chấp hành giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị.

5. Tham gia  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra do cấp trên tổ chức.

C. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP CỤ THỂ

I. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

- UBKT CĐCS xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức là khâu quan trọng để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra.

- UBKT CĐCS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- UBKT CĐCS họp định kì mỗi quý 1 lần để kiểm tra lại việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên trong UBKT CĐCS và xây dựng hoạt động cho quý và tháng sau.

- Đảm bảo UBKT CĐCS có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBKT trên cơ sở 4 nhiệm vụ UBKT được quy định tại chương V Điều lệ CĐ và thông tư 68/TT TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ.

- Hàng quý có tổ chức kiểm tra thực hiện Điều lệ, kiểm tra quỹ công đoàn, khiếu nại tố cáo theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

II. Những nội dung chỉ tiêu công tác kiểm tra năm học 2015-2016.

1. Giúp Ban chấp hành CĐCS kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

a. Nội dung

- Kiểm tra thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết, các chương trình công tác của công đoàn, việc thực hiện công khai tài chính công đoàn; kiểm tra việc thi hành Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn cấp trên.

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH, của tổ CĐ.

- Kiểm tra các loại sổ sách theo quy định.

- Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của BCH CĐ, UBKT CĐ, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền.

b. Chỉ tiêu

- Kiểm tra 2 lần/năm (vào cuối HKI và cuối năm học).

2. Đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn

a. Nội dung

- Kiểm tra nội dung đơn, xác định các dấu hiệu vi phạm là đúng hay sai việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định theo Điều lệ của Công đoàn.

- Báo cáo với Ban chấp hành và Chính quyền phối hợp tìm biện pháp giải quyết hợp lý cũng như kiến nghị có biện pháp xử lý triệt để nếu có sai phạm.

b. Chỉ tiêu

- Kiểm tra khi có dấu hiện và biểu hiện sai phạm.

3. Kiểm tra tài chánh, tài sản công đoàn

a. Nội dung

- Kiểm tra việc lập dự toán thu chi tài chính năm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Kiểm tra thu đoàn phí, việc trích nộp đoàn phí về Công đoàn cấp trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tăng cường khai thác các nguồn thu khác nhằm đáp ứng chi các nội dung hoạt động công đoàn.

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính và báo cáo thu chi kịp thời hàng tháng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về nội dung thu chi quỹ CĐCS.

- Kiểm tra thường xuyên các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

- Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

- Kiểm tra việc chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác công đoàn.

- Tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp hàng quý.

- Kiểm tra tài chính công đoàn về:

   + Nội dung thu chi phải đúng quy định.

   + Chứng từ thu chi phải đúng quy định.

   + Tỉ lệ thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải đảm bảo thực hiện đúng quy định.

   + Sổ sách thu chi phải cập nhật kịp thời.

b. Chỉ tiêu

- Kiểm tra đồng cấp: 2 lần/năm.

4. Đối với nhiệm vụ giúp BCH CĐCS giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

a. Nội dung

- UBKT phải tham mưu giúp BCH CĐCS giải quyết những sự việc khiếu tố, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn theo đúng qui định.

- Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn, UBKT công đoàn phấn đấu tham mưu thực hiện giải quyết 100%, không để tồn đọng.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng giúp cho CBGV CNV hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị về giải pháp thực hiện công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên và CNVC LĐ.

- Đối với đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác, UBKT công đoàn chủ động tham mưu cho BCH tham gia giải quyết.

- Đảm bảo báo cáo kết quả giải quyết 100% đơn thư cho BCH công đoàn và UBKT cấp trên và thông báo kết quả đến nguyên đơn.

b. Chỉ tiêu

- Hạn chế không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

5. Đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho UBKT công đoàn:

a. Nội dung

- Mỗi thành viên trong UBKT công đoàn cần nắm vững Điều lệ CĐVN, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung, phương pháp kiểm tra của UBKT.

- Đảm bảo việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức, tự học tự rèn để nâng trình độ nghiệp vụ cho từng thành viên trong UBKT.

  b. Chỉ tiêu

            - Tham gia dự học bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công đoàn đủ 100%.

III. Biện pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn với nội dung và biện pháp rõ ràng, cụ thể.

- Họp UBKT vào đầu tháng 9, cuối tháng 12 và cuối tháng 6.

- Họp đột xuất khi cần thiết.

- Đảm bảo thông tin báo cáo nộp về công đoàn cấp trên đúng thời hạn quy định. Thực hiện chấm điểm đánh giá xếp loại hoạt động UBKT theo mẫu quy định.

- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBKT và BCH CĐCS .

            C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với chính quyền tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Phân công các thành viên trong UBKT CĐCS theo dõi giám sát việc thực hiện các hoạt động của công đoàn.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKT CĐCS nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch này.   

Ủy ban kiểm tra CĐCS năm học 2015 - 2016 phấn đấu hoạt động tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh .

 

 

         TM. BAN CHẤP HÀNH                                TM. UỶ BAN KIỂM TRA

                     CHỦ TỊCH                                          CHỦ NHIỆM

 

                                                        

 

 

            Nguyễn Thị Kim Oanh                           Hoàng Mai Nguyệt

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công đoàn trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH TÂN HIỆP NĂM HỌC 2015 - 2016, Công đoàn trường. CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH TÂN HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……/CT-CĐCS Tân Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

https://tailieuhoctap.com/baivietcongdoantruong/chuong-trinh-hoat-dong-cua-uy-ban-kiem-tra-cong-doan-truong-th-tan-hiep-nam-hoc-2015-2016.pqbd0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác