De cuong

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KYØ I  LÔÙP I

Moân Toaùn

1.Ñoïc soá:

               2 : hai             7 :…………………            3 : ……………………..         6 : ………………………

  Vieát soá:

1

 

3

4

 

 

 

 

 

10

 

10

 

8

 

 

5

 

 

 

 

 

    Saép xeáp thöù töï soá:

    +Vieát caùc soá 3,7,1,5 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: ………………………………………………………………………………

    +Vieát caùc soá 9,7,1,4 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: ………………………………………………………………………………

    Khoanh vaøo soá beù nhaát:         

                                                    0             1               5            10

    Khoanh vaøo soá lôùn nhaát:         

                                                    6             1               5            8

    Ñieàn daáu: >, <, =

                                                  3 + 2  ……. 7 + 0           5 + 1 …. 8

     Ñieàn soá:

      Ví duï:    1 + 3 = 3 +           2 +          = 5     1 + 3 =            6 =       -  2

                      4 < ……..               9 > ……….           3 > …………..

Tính:

            Ví duï:    2 + 3 – 4 =              9 – 6 – 2 =         

      Tính:(Löu yù vieát soá phaûi thaúng coät)

+

 

 

+

 

 

-

 

                           4                   2                   5     

                           2                   3                   4

2  Nhaän bieát hình:

                 Ví duï                                                 

                                                                                   

                               Coù………hình tam giaùc     

                               Coù…….. hình vuoâng

                         

3.Vieát pheùp tính thích hôïp :

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân Tieáng Vieät

1. OÂnñoïc :

              AÂm: nh, ng, ngh, qu, ch, kh, ph …

        Vaàn: ia, öa, ua, uoâi, öôi, ay,  …

        Tieáng: muøa, noäi, chôï, nhaø, meøo, cöûa…….

        Töø: göûi thö, gioû rau,  gheá guï, caây mía, …..

        Caâu: beù coù quaû na.                  meï haùi caø pheâ.

                  nhaø beù ôû phoá.                 baø gheù qua nhaø beù na.

                  baø chia quaø cho caû nhaø.

2.OÂn vieát:

            a.   Ñieàn gh hay g?          ………eá  goã              nhaø g………

                         ngh hay ng?     cuû   ……….eä             beù  ………aõ

           b.Vieát: -Vieát 3 doøng caùc töø: quaû cau      beù nhoû

                       -Vieát 2 doøng caâu: nhaø baø nuoâi boø laáy söõa.

        *Lòch thi giöõa hoïc kì 1 cuûa caùc chaùu seõ ñöôïc GVCN thoâng baùo sau.

        *Kính mong caùc baäc phuï huynh oân taäp cho caùc chaùu chu ñaùo ñeå kì thi ñaït keát quaû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KYØ I  LÔÙP I

Moân Toaùn

1.Ñoïc soá:

               2 : hai             7 :…………………            3 : ……………………..         6 : ………………………

  Vieát soá:

1

 

3

4

 

 

 

 

 

10

 

10

 

8

 

 

5

 

 

 

 

 

    Saép xeáp thöù töï soá:

    +Vieát caùc soá 3,7,1,5 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: ………………………………………………………………………………

    +Vieát caùc soá 9,7,1,4 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: ………………………………………………………………………………

    Khoanh vaøo soá beù nhaát:         

                                                    0             1               5            10

    Khoanh vaøo soá lôùn nhaát:         

                                                    6             1               5            8

    Ñieàn daáu: >, <, =

                                                  3 + 2  ……. 7 + 0           5 + 1 …. 8

     Ñieàn soá:

      Ví duï:    1 + 3 = 3 +           2 +          = 5     1 + 3 =            6 =       -  2

                      4 < ……..               9 > ……….           3 > …………..

Tính:

            Ví duï:    2 + 3 – 4 =              9 – 6 – 2 =         

      Tính:(Löu yù vieát soá phaûi thaúng coät)

+

 

 

+

 

 

-

 

                           4                   2                   5     

                           2                   3                   4

2  Nhaän bieát hình:

                 Ví duï                                                

                                                                                  

                               Coù………hình tam giaùc     

                               Coù…….. hình vuoâng

                         

3.Vieát pheùp tính thích hôïp :

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân Tieáng Vieät

1. OÂnñoïc :

              Ñoïc taát caû caùc baøi trong saùch Tieáng vieät 1 taäp 1

        Tieáng: nga,   thöù,      kheá,      ghe,     ngheâ,    …….

        Töø: ngoâ ngheâ,   ghi nhôù,    ghe coä,    nghi ngôø,   , …..

        Caâu:Nhaø Thu coù chuù choù giöõ nhaø.

               Khi beù ñi ñaõ khaù, baø chaû beá, baø ñeå beù ñi.

                Thôû gì maø thôû gheâ theá haû beù.

                Ngoõ nhaø Nga nho nhoû, ngoõ coù ba nhaø.

              Heø caû nhaø ñi beå nghæ. Khi baø ñaõ nghæ, beù ñi nheø nheï, khe kheõ

2.OÂn vieát:

            *Vieát:

a.Vieát: Ñöa caùc tieáng sau vaøo moâ hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -ngheä,     nhaø,    me,     chuù

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Vieát tieáng:  nhoâ,    keå,    nghæ,    nga,    gioã

c.Vieát töø: cha meï,    ngoâ ngheâ,   ghi nhôù,    beø nheø,    khe kheõ.

d. Vieát caâu: - meï aø, kì nghæ heø, meï ñeå baø ñi nghæ, meï nghe!

                    -khi beù ñi ñaõ khaù, baø chaû beá, baø ñeå beù ñi.

*Baøi taäp:

                         -Ñieàn: - gh hay g?          ………eá  goã              nhaø g………

                                  -ngh hay ng?     cuû   ……….eä             beù  ………a

        *Lòch kieåm tra giöõa hoïc kì 1 cuûa caùc chaùu seõ ñöôïc GVCN thoâng baùo sau.

        *Kính mong caùc baäc phuï huynh oân taäp cho caùc chaùu chu ñaùo ñeå kì thi ñaït keát quaû.

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: CHUYÊN MÔN | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

De cuong, CHUYÊN MÔN. ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KYØ I LÔÙP I Moân Toaùn 1.Ñoïc soá: 2 : hai 7 :………………… 3 : …………………….. 6 : ……………………… Vieát soá: 1 3 4 10 10 8 5 Saép xeáp thöù töï soá: +Vieát caùc soá 3,7,1,5 theo thöù t

https://tailieuhoctap.com/baivietchuyenmon/de-cuong.6271zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan