Chiến lược phát triển nhà trường 2013-2015 và định hướng 2020

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ

TRƯỜNG TH&THCS R’TEING

________________

 

Số:     /KH -RT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

_____________________________________________________

 

                Phú sơn, ngày 15  tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2013-2015

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

 

Căn cứ quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 08/08/2011 của UBND huyện Lâm Hà về việc thành lập trường TH&THCS R’Teing – Lâm Hà.

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Hà về kế hoạch lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015.

          Trường TH&THCS R’Teing xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội như sau:

I.Tình hình nhà trường.

Trường TH&THCS R’Teing được thành lập trên cơ sở sát nhập trường Tiểu học R’Teing và phân trường THCS Phú Sơn, là một ngôi trường đóng trên địa bàn 2 thôn Preteing 1 và Preteing 2 xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà- Tỉnh Lâm Đồng, ban đầu thành lập trường có 12 lớp với 286 học sinh và 24 CB-GV-NV đến nay trường duy trì ổn định 13 lớp với 327 học sinh và 28 CB-GV-NV.

1- Môi trường bên trong:

1.1. Điểm mạnh.

1.1.1.Về

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

-  Tổng số CB - GV-NV: 28; Trong đó: CBQL: 02, GV: 19 , TPT: 01, Nhân viên: 6.

 

TSGV

Toán-Tin

Toán

Lý-KT

Hóa-Sinh

Địa -ĐĐ

Thể dục

Nhạc

19

1

1

1

1

1

1

1

Văn

Anh

Sử CD

GVTH

 

 

 

1

1

1

9

 

 

 

 

-  Trình độ chuyên môn CB- GV: 100% đạt chuẩn, trong đó có 61,5% trên chuẩn. Đây là một tỷ lệ cao so với tỷ lệ chung của toàn huyện Lâm Hà.

-  Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo nhà trường năng động, sáng tạo tâm cao: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên:  Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

1.1.2.Chất lượng học sinh:

Năm học

HỌC SINH

Kết quả GD

Tiểu học

THCS

TS

Nữ

DT

NDT

HK (PC)

HL (NL)

Hạnh kiểm

Học lực

T

K

TB

Y

G

K

TB

Y

Kém

2011-2012

287

138

120

51

179

179

41

54

13

0

8

34

50

16

0

2012-2013

307

145

133

64

192

189

47

53

15

0

9

32

63

11

0

2013-2014

314

149

131

63

183

181

65

58

8

0

17

39

72

3

0

 

          Chất lượng hai mặt giáo dục giữ được sự ổn định, duy trì bền vững qua các năm.

1.1.3.Về cơ sở vật chất:

+  Phòng học: 04 phòng học cấp 4.

+  Phòng bộ môn: 0

+  Phòng Thư viện: 0

+  Phòng Tin học: 0

+  Phòng nghe tiếng Anh: 0

+  Phòng Y tế: 0

+  Phòng hiệu bộ và chức năng: 0

Cơ sở vật chất bước đầu còn khó khăn, thiếu phòng làm việc, các phòng chức năng. Do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.

1.1.4.Thành tích:

Năm học

Thành tích tập thể

Thành tích cá nhân

Chi bộ

NT

C.Đoàn

Chi đoàn

L. Đội

 

LĐTT

CSTĐ CS

2011-2012

TSVM

Khá

VM

VM

LĐM

 

12

3

2012-2013

TSVM

Khá

Khá

VM

LĐM

 

16

2

2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mặt dù trường mới thành lập nhưng đội ngũ đoàn kết, nổ lực phấn đấu, bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng kích lệ.

2. Điểm hạn chế.

2.1. Tổ chức quản lý của Nhà trường:

-    Cơ cấu bộ môn chưa hợp lý do vậy trong phân công, bố trí công tác gặp khó khăn.

-    Điều kiện về nguồn lực chưa đảm bảo cho mọi hoạt động.

-    Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên, chưa thực chất, do khách quan nên phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.

2.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Một bộ phận giáo viên cao tuổi tiếp cận việc đổi mới và tin học còn hạn chế. Thậm chí có giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay, nhân viên đang thiếu.

2.3. Chất lượng học sinh:     (Năm học 2012 - 2013)

          Học lực giỏi: 7.8% , khá: 27.8%, TB:54.7% , yếu: 9.7% ;

Hạnh kiểm tốt: 40.8% , Khá: 46.1% , TB: 13.1% , Yếu: 0,0%.

Tỷ lệ học sinh yếu có giảm qua từng năm nhưng tỷ lệ HSG chưa ổn định.

2.3. Cơ sở vật chất:  Còn quá khó khăn, thiếu phòng học, phòng bộ môn và các phòng chức năng. Phòng chứa thiết bị tạm, còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học, nhà công vụ của giáo viên chưa có ...

3. Thời cơ.

-    Được sự quan tâm của Phòng GD & ĐT Lâm Hà, của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể tại địa phương xã Phú Sơn và huyện Lâm Hà.

-    Được phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

-    Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt.

4. Thách thức.

-    Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học.

-    Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

-    Chất lượng của một số giáo viên, nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

-    Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

-   Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng cao.

-   Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ Tâm -Tầm -Tài để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

-   Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

-   Từng bước tu sửa, nâng cấp, đề nghị xây dựng và mua sắm mới  cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục.

-   Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

-   Xây dựng văn hoá nhà trường, tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện.

 

 II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh:

          Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết tài năng của mình.

2. Các giá trị cốt lõi:

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

- Sự hợp tác

3. Tầm nhìn:

          Là một trong những trường chất lượng cao của huyện Lâm Hà. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới vinh quang.

 

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1- Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Phấn đấu đến năm 2020, trường TH&THCS R’Teing được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng đào tạo cao của huyện Lâm Hà.

 1.2. Các mục tiêu cụ thể

+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2014, Trường TH&THCS R’Teing được công nhận đạt tiêu chuẩn “trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “ Tập thể Lao động tiên tiến “.

+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2018, Trường TH&THCS R’Teing phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng thành công trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020; đạt  thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Lâm Hà.

+ Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường TH&THCS R’Teing phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

-  Chất lượng giáo dục được khẳng định.

-  Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

-  Đạt trường chuẩn quốc gia THCS giai đoạn 2015-2020.

 

2- Chỉ tiêu:

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- Giáo viên nam dưới 55 tuổi, nữ dưới 50 tuổi sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.

- Có trên 20% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.

- Phấn đấu mỗi năm có ít nhất một CBGV theo học Đại học để đến năm 2020 tất cả CB-GV đều tốt nghiệp Đại học.

2.2. Học sinh

- Qui mô:   

+ Phát triển lớp học: Từ  12 lớp (2011) đến 14 lớp (2015).

          + Học sinh: 320 học sinh.

- Chất lượng học tập:

          + Trên 50% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi)

          + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 1% ; không có học sinh kém.

          + Xét TN THCS đạt 100 %.

          + Thi học sinh giỏi : Cấp Huyện trên 70% HS dự thi đạt giải;

                                         Cấp tỉnh trên 60% HS dự thi đạt giải.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

          + Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất.

Xây dựng trường mới đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26  tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  ban hành Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

Các phòng tin học, thí nghiệm trang bị theo hướng hiện đại.

Xây dựng nhà tập đa chức năng.

Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

3. Phương châm hành động :

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong CBGVNV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong Trường theo các nội dung của kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

 

2. Các giải pháp cụ thể

2.1.  Thể chế và chính sách:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của Trường đảm bảo sự thống nhất.

 

2.2.  Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGVNV phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

 

2.3. Công tác đội ngũ :

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn xứng đáng đối với những CB-GV-NV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CB-GV-NV đầu đàn, CB-GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

 

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

 

2.5. Cơ sở vật chất:

- Tham mưu với các cấp xây dựng Trường TH&THCS R’Teing đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của học sinh (nhà học đa chức năng).  

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet.

 

2.6. Kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn, tổ văn phòng và  nhà trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu chi.

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.

- Tham mưu xây dựng mới trường TH&THCS R’Teing để hoàn thiện vào đầu năm học 2018-2019.

2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo  viên  tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

 

V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

 

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2011 – 2015 : Phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng giáo dục; đầu tư hoàn chỉnh CSVC-TB.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2015 -  2018: Nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng thành công trường  TH&THCS R’Teing đạt chuẩn quốc gia bậc trung học cơ sở giai đoạn 2016-2018.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2018 – 2020: Xây dựng được thương hiệu trường trọng điểm có 2 cấp học của huyện Lâm Hà. Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học cơ sở giai đoạn 2015-2020.

 

4. Đối với Hiệu trưởng:

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu lớn của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

 

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

 

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm, trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

 

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

8- Đối với học sinh:

Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

 

9. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

 

10. Đối với các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triễn nhà trường.

 

11- Kiến nghị:

11.1.  Đối với Phòng GD & ĐT Lâm Hà:

Phê duyệt kế hoạch chiến lược cho trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

11.2. Đối với chính quyền địa phương, UBND huyện Lâm Hà:

 Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.

  

Nơi nhận:

- UBND xã Phú Sơn ( báo cáo);

- Phòng GD ( phê duyệt);

- BCĐ ( thực hiện );

- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Hoàng Văn Bình 

 

 

DUYỆT

CỦA PHÒNG GD & ĐT LÂM HÀ

K.T TRƯỞNG PHÒNG

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                                                      Trần Văn Lệ

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Bài viết | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Chiến lược phát triển nhà trường 2013-2015 và định hướng 2020, Bài viết. PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ TRƯỜNG TH&THCS R’TEING ________________ Số: /KH -RT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc _____________________________________________________ Phú sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2013-2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 08/08/2011 của UBND huyện Lâm Hà về việc thành lập trường TH&THCS R’Teing – Lâm Hà. Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ xã Phú Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch Phòng Giáo d

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/chien-luoc-phat-trien-nha-truong-2013-2015-va-dinh-huong-2020.b8o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác