YÊU - XƯỚNG - HỌA

Vốn mến yêu thơ xướng vận này

Vội trao gởi bút chút lòng nay

Vét từ gom chữ theo tứ nảy

Viết mòn lực cạn ngã dòng say

Vừa mong thỏa đối niềm vui dậy

Vạch nét đơn sơ nghĩa thô bày

Vò niêm phế luật bình câu xoáy

Vần tỏa ngọt ngào đến là hay

Võ Nhật Trường 13.9.2019

vnt13.9.2019_500