Tại sao phải dùng phân bón hóa học?
Phân bón hóa học là gì?
Có mấy loại phân bón hóa học?
CÁC LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC CHÍNH THƯỜNG DÙNG
PHÂN ĐẠM
PHÂN LÂN
PHÂN KALI
Một số loại Phân Bển HểA H?C
Khỏi ni?m
Phân lân
Phân kali
Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion nitrat NO3 – và ion amoni NH4+

% N
Phân lân cung cấp phôtpho cho cây dưới dạng ion photphat

%P2O5

- L�m cho c�nh lỏ kh?e, h?t ch?c, qu? ho?c c? to.
Cung cấp cho cây nguyên tố kali du?i dạng ion K+

% K2O

-Tang cu?ng s?c ch?ng b?nh, ch?ng rột v� ch?u h?n c?a cõy.
D? dinh du?ng
Tỏc d?ng
-Thúc đẩy các quá trình sinh hóa, trao đổi chất và năng lượng
- gióp cho c©y hÊp thô nhiÒu ®¹m h¬n…
Phân đạm
Kích thích quá trình sinh trưởng của cây.
-Giúp cây phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ , quả
Đạm amoni
Đạm nitrat
Đạm ure
Supephotphat đơn
Supephotphat kép
- Phân lân nung chảy
- KCl
- K2SO4
IV. Phân hỗn hợp và phân phức hợp:
Chứa cả 3 nguyên tố N, P, K. Gọi là phân NPK (tỉ lệ N:P:K phụ thuộc vào loại đất và cây).
Ví dụ: Nitrophotka là hỗn hợp (NH4)2HPO4 và KNO3
Là loại chứa đồng thời hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng.
1. Phân hỗn hợp:
2. Phân phức hợp:
Được sản xuất bằng tương tác hoá học của các chất.
V. Phân vi lượng
Cung cấp những hợp chất chứa các nguyên tố mà cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ như bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn), đồng ( Cu )…dưới dạng hợp chất
Câu 1: Vì sao không bón đạm với vôi cùng một lúc?
Vì Nếu bón đạm với vôi cùng một lúc thì sẽ mất chất lượng đạm:

CaO + H2O -> Ca(OH)2

2NH4Cl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2NH3 + 2H2O
Câu 2: Vì sao khi bón phân đạm amoni một thời gian thì độ chua của đất tăng lên?
- Muối amoni tan trong nước tạo môi trường axit

NH4Cl -> NH4+ + Cl-

NH4+ -> NH3 + H+

- Thích hợp bón cho vùng đất ít chua.
Câu 3: Vì sao không được trộn supephotphat với vôi?
Là do có phản ứng hóa học tạo muối photphat không tan làm thoái hóa đất trồng, mất tác dụng (tính tan) của supe lân

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 --> 2CaHPO4 + 2H2O 
Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 --> Ca3(PO4)2 + 4H2O
Câu 4: Vì sao phân lân lung chảy chỉ thích hợp cho vùng đất chua?
Vì nó có thể khử chua do ion PO43- có tính bazơ, khử chua đất trồng:
PO43- + H2O -----> HPO42- + OH-