BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC - 1
  • BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC - 2
  • BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC - 3
  • BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC - 4
  • BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC - 5
TẬP THỂ LỚP 8A1
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

KIỂM TRA MI?NG

Câu 1 ( 10 đ )
+ Nêu khái niệm chuyển động đều và chuyển động không đều?
+ Giải bài : 3.1
Câu 2: ( 10 đ )
+ Nêu công thức tính vận tốc trung bình
+ Giải bài :3.4

ĐÁP ÁN

Câu 1:
+ Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian
+ Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian
+ Giải bài : 3.1
Phần 1: C ; Phần 2 : A

Câu 2:
S: Quãng đường đi được
t: thời gian đi hết quãng đường đó
* Giải bài : 3.4 (a. không đều )
b)
Môn vật lý
lớp 8
BIỂU DIỄN LỰC
TIẾT 4
I. Ôn lại khái niệm lực:
TIẾT:4 BIỂU DIỄN LỰC
THẢO LUẬN NHÓM (3 PHÚT)
C1: Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1? Nªu t¸c dông cña lùc mµ nam ch©m t¸c dông lªn côc s¾t g¾n trªn xe l¨n?
C1: Haõy moâ taû hiÖn t­îng trong h×nh 4.2? Nªu t¸c dông cña lùc mµ vît t¸c dông lªn qu¶ bãng vµ qu¶ bãng t¸c dông trë l¹i vît?
Hình 4.2: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm cho quả bóng biến dạng và ngược lại lực tác dụng của quả bóng lên vợt làm cho vợt bị biến dạng.
C1: H�nh 4.1 :
L��c hu�t cụa nam chađm ta�c dúng leđn xe,
la�m cho xe bieân �oơi chuyeơn �oông.
I. Ôn lại khái niệm lực:
Lực tác dụng
làm vật
Biến dạng
Thay đổi chuyển động
Lực tác dụng lên một vật có thể gây
ra tác dụng gì ở vật đó?
TIẾT:4 BIỂU DIỄN LỰC
II. Biểu diễn lực:
I. Ôn lại khái niệm lực:
1. Lực là một đại lượng vectơ
Một đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều thì được gọi là........................
đại lượng vectơ
TIẾT:4 BIỂU DIỄN LỰC
2. Caựch bieồu dieón vaứ kớ hieọu vectơ lửùc
* Phương và chiều (của mòi tªn) truøng vôùi phương và chiều của lực.
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
* Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực) điểm A.
a) Để biểu diễn một vectơ lực người ta dùng một mũi tên.
A
* §é dµi biÓu thÞ cöôøng ñoä cña lùc theo mét tØ xÝch cho tr­íc.
Độ lớn
Phương chiều
Điểm đặt lực
b) Vectơ lực được kí hiệu bằng chữ F có mũi tên ở trên:
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
a) Để biểu diễn một vectơ lực người ta dùng một mũi tên.
A
Cường độ của lực được kí hiệu bằng chữ F không có mũi tên ở trên: F
A
Độ lớn
Phương chiều
Điểm đặt lực
Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
* Gốc...
* Phương, chiều ...
* Độ dài biểu thị ...
là điểm đặt của lực.
trùng với ph��ng,chiỊu cđa l�c.
cường độ của lửùc theo moọt tổ xớch cho trửụực.
Kết luận
Một lực 15N tác dụng lên xe lăn B. Các yếu tố của löïc này được biểu diễn kí hiệu sau (H4.3):
Ví dụ
* Điểm đặt A.
* Phương nằm ngang,
chiều từ trái sang phải.
* Cường độ : F = 15N.
III. Vận dụng:
C2 Biểu diễn những lực sau đây:
1.Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).
10N
* Trọng lực là lực hút của trái đất.
* Độ lớn trọng lực: P = 10 .m
Gợi ý
A
Vec tơ trọng lực :
* Điểm đặt:A
* Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
* Độ lớn P = 50N
III. Vận dụng:
C2 Biểu diễn những lực sau đây:
2. Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1 Cm ứng với 5000N).
5000N
III. Vận dụng:
C3:
1. Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ ở hình 4.4 a?
*§iểm đặt tại A.
*Phương thẳng đứng,
chiều từ dưới lên.
*Cường độ lực F1 = 20N.
10N
III. Vận dụng:
C3:
2.Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ ở hình 4.4 b?
* §iểm đặt tại B
* Phương nằm ngang, chiều
từ trái sang phải,
* Cường độ lực F2 = 30N.
B
F2
10N
III. Vận dụng:
C3: Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ
ở hình 4.4 c?
* Phuong nghiờng gúc 30o so v?i phuong n?m ngang, chi?u t? du?i lờn.
* Cu?ng d? l?c F3 =30N
* Đi?m d?t t?i C.
10N
Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
* Gốc...
* Phương, chiều ...
* Độ dài biểu thị ...
là điểm đặt của lực.
trùng với ph��ng,chiỊu cđa l�c.
cường độ của lửùc theo moọt tổ xớch cho trửụực.
GHI NHỚ


Câu 2: Khi có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
a. Vận tốc không thay đổi
b. Vận tốc tăng dần
c. Vận tốc giảm dần
d. Có thể tăng dần và có thể giảm dần

( Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn )

Câu 1: Khi biểu diễn một lực ta cần thể hiện các
đặc điểm nào ?

Hướng dẫn học sinh tự học
* D?i v?i b�i h?c ? ti?t h?c n�y :
+ Học thuộc bài theo nội dung đã ghi vào tập
+ Làm bài tập 4.2 -> 4.5(SBT)
+ Đọc phần có thể em chưa biết
*D?i v?i b�i h?c ? ti?t h?c ti?p theo : "SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH"
Chuẩn bị : - Tìm hiểu về lực cân bằng
- Phân tích các lực ở hình 5.2 /17 (SGK)
II.BIỂU DIỄN LỰC
1. Lực là một đại lượng vectơ:
I. ÔN LẠI KHÁI NIỆM LỰC
2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực:
III. VẬN DỤNG
BIỂU DIỄN LỰC
Kết thúc
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-12-05 14:40:26 | Thể loại: Vật lý 8 | Lần tải: 67 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 1.63 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng BAI 4- BIỂU DIỄN LỰC, Vật lý 8. TẬP THỂ LỚP 8A1KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ KIỂM TRA MI?NG Câu 1 ( 10 đ ) + Nêu khái niệm chuyển động đều và chuyển động không đều? + Giải bài : 3.1Câu 2: ( 10 đ ) + Nêu công thức tính vận tốc trung bình + G

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatly8/bai-4-bieu-dien-luc.ggjkzq.html