bai 5.dien the-hieu dien the

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • bai 5.dien the-hieu dien the - 1
  • bai 5.dien the-hieu dien the - 2
  • bai 5.dien the-hieu dien the - 3
  • bai 5.dien the-hieu dien the - 4
  • bai 5.dien the-hieu dien the - 5
KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Viết công thức tính công của lực điện khi di chuyển một điện tích trong điện trường đều và nêu đặc điểm của công đó.
2. hãy nêu mối liên hệ giữa công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
BÀI 5
I. ĐIỆN THẾ
1. Khái niệm điện thế
Giả sử một điện tích +q nằm tại điểm M dịch chuyển ra xa vô cực
M
?
WM phụ thuộc vào q và vị trí điểm M trong điện trường
Không phụ thuộc vào q chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M trong điện trường
Đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q →điện thế tại M
BÀI 5
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
I. ĐIỆN THẾ
1. Khái niệm điện thế
2. Định nghĩa
Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương điện tạo ra thế năng khi đặt tai đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q
3. Đơn vị điện thế
4.Đặc điểm của điện thế

▪ q >0 nếu AM∞ >0 thì VM >0; AM∞ <0 thì VM <0
▪ q <0 nếu AM∞ >0 thì VM <0; AM∞ <0 thì VM >0

Trong công thức ( 1 ), trường hợp q >0, q<0 cho biết dấu của AM∞ và VM
Chứng minh rằng điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích âm ( Q <0 ) đều có giá trị âm
.q >0 Lực F sinh công âm nên AM∞ <0 → VM <0
q > 0
.q < 0 Lực F sinh công dương AM∞ >0 → VM <0
Điện thế tại mọi điểm trong điện trường của một điện tích điểm âm đều có giá trị âm
BÀI 5
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
BÀI 5
II.Hiệu điện thế
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
2. Định nghĩa
Từ công thức ( 1) và (2) biến đổi tìm công thức liên hệ giữa UMN và AMN
Hiệu điện thế giữa 2 điểm M,N trong điện trường
đặc trưng cho tính chất gì?
II Hiệu điện thế
2. Định nghĩa
BÀI 5
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
Nêu định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm M, N
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển điện tích từ M đến N và độ lớn của q
Đơn vị của hiệu điện thế là V
BÀI 5
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
II Hiệu điện thế
3.Đo hiệu điện thế
Dùng tĩnh điện kế
Nối bản âm của tụ điện với vỏ và nối bản dương của tụ với cần, số chỉ của kim chỉ hiệu điện thế của tụ điện
BÀI 5
ĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾ
4. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường
từ biểu thức tính công AMN và UMN, nêu biểu thức liên hệ giữa UMN và E
Công thức ( 4 ) cũng đúng cho trường hợp điện trường không đều khi d << 0 dọc theo đường sức; E thay đổi không đáng kể
Củng cố
1, Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì được xác định bằng công thức nào?
2, Nêu định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm M và N?
3, Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế giữa hai điểm và cường độ điện trường, điều kiện áp dụng?
VẬN DỤNG
Câu 1 Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng
A. VM = 3 V.
B. VN = 3 V.
C. VN – VM = 3 V.
D. VM – VN = 3 V
Câu 2 Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường UMN cho biết:

A. khả năng thực hiện công của điện trường đó.
B. khả năng thực hiện công giữa hai điểm M, N.
C. khả năng thực hiện công khi có điện tích di chuyển trong điện trường.
D. khả năng thực hiện công khi có điện tích di chuyển từ M đến N trong điện trường đó.
Câu 3 Phát biểu nào sau đây về hiệu điện thế là không đúng
A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường .
B. Đơn vị hiệu điện thế là V/C
C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.
D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vào vị trí giữa hai điểm đó.
Câu 4 Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây ?
A. +12 V.
B. -12 V.
C. + 3 V D. – 3 V.
Câu 5 Cường độ điện trường giữa 2 bản kim loại song song, được nối với một nguồn điện có hiệu điện thế 10V, bằng 200V/m. Hai bản kim loại đó nằm cách nhau một khoảng:
A. 20 mm.
B.50mm
C. 50 cm.
D. 200 cm.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-09-06 23:58:58 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 63 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 1.76 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng bai 5.dien the-hieu dien the, Vật lý 11. KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!KIỂM TRA BÀI CŨ1. Viết công thức tính công của lực điện khi di chuyển một điện tích trong điện trường đều và nêu đặc điểm của công đó.2. hãy nêu mối liên hệ giữa công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trườngĐIỆN THẾ.HIỆU ĐIỆN THẾBÀI 5 I. ĐIỆN THẾ 1. Khái niệm điện thếGiả sử một điện tích +q nằm tại điểm M dịch chuyển ra xa vô cựcM?WM phụ thuộc vào q và vị trí điểm M trong điện trườngKhông phụ thuộc vào q chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M trong đ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-5-dien-the-hieu-dien-the.gu9e0q.html