KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
Câu 2
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
HI?N TU?NG T? C?M
HI?N TU?NG T? C?M
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
I. THÍ NGHIỆM:
E
r
K
MỞ K
ĐÓNG K
E
r
K
Hình 1
Hình 2
Mạch điện hình 1 và 2 có gì khác nhau?
- Hình 2 có mắc thêm cuộn dây L có lõi sắt ở giữa.
Hãy quan sát sự cháy sáng của đèn Đ ở hai hình khi đóng khoá K?
- Khi đóng khoá K, đèn Đ ở hình 1 sáng ngay, đèn Đ ở hình 2 dần dần sáng lên.
Hãy quan sát sự khác nhau của đèn Đ ở hai hình khi mở khoá K?
- Khi mở khoá K, đèn Đ ở hình 1 tắt ngay, đèn Đ ở hình 2 sáng loé lên rồi tắt dần.
Vì sao có sự khác nhau này giữa hai mạch điện ở hình 1 và 2 ?
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
Giải thích:
E
r
K
MỞ K
ĐÓNG K
- Khi K đóng, dòng điện chạy qua L tăng.
Xuất hiện dòng điện cảm ứng IC có chiều chống lại sự tăng của dòng điện chính trong mạch. Kết quả là dòng điện I qua đèn tăng chậm.
tăng
tăng
Nêu biểu thức từ trường của ống dây sinh ra khi có dòng điện I chạy qua?
Nêu biểu thức xác định từ thông xuyên qua vòng dây?
Cái gì xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây?
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
Giải thích:
- Khi K mở, dòng di?n ch?y qua L giảm nhanh.
Ống d�y cung sinh ra dịng di?n c?m ?ng ch?ng l?i s? gi?m c?a dịng di?n chính. Vì t? thơng xuy�n qua cu?n d�y gi?m m?nh n�n dịng di?n c?m ?ng IC l?n, ch?y qua d�n l�m d�n lo� s�ng l�n.
giảm
giảm
E
r
K
ĐÓNG K
MỞ K
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
II. ĐỘ TỰ CẢM:
Hãy nêu biểu thức tính từ thông chui qua diện tích S của vòng dây?
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM:
Đối với ống dây nhất định L = hằng số,
Vậy suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch đó.
Hãy nhắc lại biểu thức tính suất điện động cảm ứng của vòng dây?
Hãy nhận xét sự phụ thuộc của suất điện động E?
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
IV. NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG:
L : độ tự cảm ( H)
I : cường độ dòng điện qua ống dây (A)
W : năng lượng từ trường (J)
Đèn sáng lóe lên khi ngắt khóa K do có dòng điện cảm ứng sinh ra bởi từ trường cảm ứng BC. Năng lượng của từ trường này chứng minh được là:
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
- Khi đóng K, xuất hiện dòng IC chống lại sự tăng của dòng điện chạy qua L => đèn sáng chậm.
- Khi mở K, xuất hiện dòng IC chống lại sự giảm của dòng điện chạy qua L => đèn sáng lóe lên.
MỞ K
ĐÓNG K
E
r
K
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất :
Độ tự cảm L phụ thuộc vào.........
a) Dòng điện trong ống dây hay một phần của mạch điện.
b) Dạng mạch điện hay một phần của mạch điện.
c ) Dạng hình học của ống dây hay mạch điện.
d ) Dạng hình học của ống dây hay một phần của mạch điện.
X
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
Câu 2 : Chọn đáp số đúng của bài toán sau:
Trong mạch điện có độ tự cảm L có dòng điện giảm từ I xuống � I trong thời gian 2 giây thì suất điện động tự cảm có giá trị là:
a) I L
b) � I L
c) � I L
d) 1/8 I L
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
KT BÀI CŨ
BÀI HỌC
I.THÍ NGHIỆM
II.ĐỘ TỰ CẢM
III. SĐĐ TỰ CẢM
IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG
CỦNG CỐ
QUI TẮT XÁC ĐỊNH CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
( ĐỊNH LUẬT LENTZ)
Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó
B
BC
B
BC
return