Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 1
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 2
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 3
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 4
  • Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - 5
KIỄM TRA BÀI CŨ<br>Câu 1<br>? Hiện tượng nhiệt điện là gì ? <br>+Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi nhiệt độ ở hai mối hàn khác nhau<br>+ Nhiệt kế nhiệt điện ; pin nhiệt điện <br>?Cặp nhiệt điện ?<br>+ Hai đoạn dây kim loại khác nhau được hàn lại ở hai đầu<br> ? Các ứng dụng của cặp nhiệt điện? <br>KIỄM TRA BÀI CŨ<br>Câu 2<br>Hiện tượng siêu dẫn ?<br>Khi nhiệt độ của kim loại hoặc hợp kim giảm xuống dưới nhiệt độ Tc ( nhiệt độ Curie),<br> điện trở của nó bằng không<br>Khả năng ứng dụng của vật liệu siêu dẫn?<br>+ Dùng làm dây dẫn điện <br>+ Dùng làm nam châm điện tạo ra từ trường mạnh , không hao phí năng lượng<br>Bài 19 - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ĐỊNH LUẬT FARADAY<br>Với các dung dịch khác như dd HCl, dd NaOH thì sao ?<br>Bình thủy tinh đựng nước cất.<br>Quan sát thí nghiệm<br>DD NaCl<br> Nước cất<br>+<br>I.Thí nghiệm về dòng điện trong chất điện điện phân :<br> 1. Sơ đồ thí nghiệm:<br>NaCl<br>2. Kết quả thí nghiệm :<br>-Nước cất : <br>Không có dòng điện <br>- Dung dòch NaCl : <br>Có dòng điện <br>-V??i ca?c dung di?ch ?i�ện phân khác: kết quả tương tự<br>Hai điện cực bằng than chì , nối với 2 cực nguồn điện không đổi<br>- Bóng đèn<br>- Khóa K<br>Bài 19 - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ? ĐỊNH LUẬT FARADAY I.Thí nghiệm về dòng điện trong chất điện điện phân : 1. Sơ đồ thí nghiệm: 2. Kết quả thí nghiệm :<br> 3 . Kết luận :<br>- Nước cất là điện môi <br>- Dung dòch ñieän phaân ( dung dòch muoái , axid , baz ,muoái noùng chaûy) :<br>Chất dẫn điện <br>Bài 19 . DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>I. Thí nghiệm: <br>II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :<br>DD NaCl<br>Cl<br>Na<br>Na+<br>Cl-<br>+<br>+<br>Vì sao trong dung dịch điện phân có điện tích tự do ?<br>1/ Söï phaân li – söï taùi hôïp :<br>- Khi hòa tan vào nước , một số phân tử chất điện phân phân li thành các ion trái dấu.<br>Ví dụ : Xét dung dịch NaCl <br>Một số ion dương & âm có thể tái hợp với nhau thành phân tử trung hòa.<br>=> Số phân tử phân li có giá trị xác định, phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ chất điện phân.<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>DD NaCl<br>Cl<br>Na<br>+<br>+<br>Na+<br>Na+<br>Na+<br>Na+<br>- Khi có điện trường ngoài:<br>II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân :<br>1/ Söï phaân li – söï taùi hôïp :<br>2/ Bản chất dòng điện:<br>- Khi chưa có điện trường:<br>Các ion chuyển động hỗn loạn, chưa có dòng điện.<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>DD NaCl<br>+<br>Na+<br>Na+<br>Na+<br>+<br>+<br> - Vậy: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của: <br>Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ?<br>2/ Bản chất dòng điện:<br>- Khi chưa có điện trường:<br>- Khi có điện trường ngoài:<br>các ion dương và ion âm <br>chuyển động có hướng, <br>tạo thành dòng điện<br>Khi có điện trường ngoài, các ion chuyển động như thế nào?<br>+ các ion dương theo chiều điện trường <br>+ và các ion âm ngược chiều điện trường.<br><br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>DD NaCl<br>+<br>Na+<br>Na+<br>Na+<br>+<br>Cl<br>Cl<br>+<br>+<br>Sau khi ion chuyển động đến các điện cực hiện tượng gì xảy ra ? <br>Các hạt này có thể: <br>III . Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :<br>- Ca?c ion âm đến anod, nhường electron; các ion dương về catod nhận thêm electron => phân tử hay nguyên tử trung hòa. <br>+ bám vào cực,<br>+hoặc bay lên,<br>+hoặc tác dụng với điện cực và dung môi gây nên các phản ứng phụ (hay phản ứng thứ cấp).<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>Vậy,hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân dung dịch muối kim loại mà anôt làm bằng chính kim loại đó.<br> IV. Hiện tượng cực dương tan :<br>- Khi có hiện tượng cực dương tan thì dòng điện tuân theo định luật Ôm : I = . U/ R<br>1/ Thí nghiệm:<br>-Anod (A): Cu ;<br>mòn dần <br>-Catod(K): kim loại khác;<br>có lớp đồng mỏng bám vào. <br>2/Giải thích :<br>- Ở trang thái dung dịch: <br>- Khi có điện trường ngoài:<br>3/ Định luật Ohm:<br>CuSO4 -> Cu 2+ + SO2- 4<br> Cu 2+<br><br>Catod<br><br>+ 2e --->Cu<br>Anod<br><br>+Cu -> CuSO4 +2e_<br>SO2- 4<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br> Khối lượng m của chất thoát ra ở điện cực tỉ lệ với điện lượng q đi qua dung dịch điện phân :<br>Hằng số Faraday F = 9.65.104 (C/mol) <br>Đặt <br>, vì q = It nên <br>Khối lượng chất được giải phóng (g)<br>Khối lượng mol (g)<br>Hoá trị<br>Cường độ dòng điện (A)<br>Thời gian điện phân (s)<br>V . Định luật Faraday :<br>1. Định luật 1 :<br>Michael Faraday Nhà bác học Anh 1791 - 1867<br> m = k q <br>k(kg/C) : đương lượng điện hóa <br>2.Định luật 2 :<br>Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tí lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố dó:<br>c : hằng số<br>� Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>V. Định luật Faraday :<br>Từ :<br>Điện lượng qua bình điện phân :<br>q = nF = n.9,65.104 (C)<br>=> Điện tích của một ion ?<br>m = A (Kg)<br>Ghi chú : Điện tích của iôn:<br>Khi có 1 mol ion (NA= 6,02.10 23 ion) qua bình điện phân thì : <br>Với ion hóa trị 1: n = 1 <br>Điện tích nguyên tố : <br> e = 1,6.10-19 (C)<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>V Định luật Faraday :<br>1. Định luật 1:<br> 2. Định luật 2:<br>4 . Bài tập áp dụng :<br>Trả lời :<br>Khối lượng Ag bám vào cực âm là :<br>3. Công thức của định luật<br> Faraday:<br>Cho dòng điện cường độ 5A qua một bình điện phân đựng dung dịch AnNO 3 . Định khối lượng Ag thu được ở catod trong 10 phút<br>Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>VI . Ứng dụng của hiện tượng điện phân :<br>2/ Mạ điện : <br> 1.Điều chế Clor, hydro, NaOH..<br>- Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực bằng graphit<br>- Kết quả :<br>Trong dung dịch :<br> Ở anod:<br>NaOH<br>Khí Clor<br> Ở catod:<br>Khí hydro<br>Ứng dụng sự điện phân để phủ một lớp kim loại (không gỉ) lên đồ vật bằng kim loại khác.<br>anod:<br> Ở catod:<br>Kim loại mạ<br>Vật cần mạ<br>Dung dịch điện: phân:<br>Muối của kim loại mạ<br>2NaCl+2H2O -> 2NaOH + H2 + Cl2<br>� Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>-Ứng dụng hiện tượng dương cực tan trong để tinh chế & điều chế kim loại<br>III. Ứng dụng của hiện tượng điện phân :<br>1.Điều chế Clor, hydro, NaOH..<br><br> 3/ Luyện kim : <br>2/ Mạ điện : <br>-Ví dụ :Tinh chế đồng từ quặng<br>Anod : <br>Các tấm quặng đồng<br>Khi điện phân : anod tan dần , đồng nguyên chất bám vào cự âm <br>IV. Hiện tượng cực dương tan :<br>V . Định luật Faraday :<br>� Bài 19. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN<br>I. Thí nghiệm:<br>III . Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân :<br>II. Dòng điện trong chất điện phân :<br>dung dịch điện phân dẫn điện được <br>là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.<br>Khi điện phân dung dịch muối kim loại mà anôt làm bằng chính kim loại đó.<br>Các đơn chất có thể tác dụng với điện cực và dung môi gây nên các phản ứng phụ <br>Khối lượng đơn chất thu được ở điện cực tỉ lệ : đương lượng hóa học của nó & điện lượng qua bình điện phân<br>6. Ứng dụng: <br>Mạ điện, luyện kim, điều chế các chất hóa học ? <br>HẾT <br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2007-11-30 18:00:24 | Thể loại: Vật lí 11 nâng cao | Lần tải: 795 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 1.52 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân, Vật lí 11 nâng cao. KIỄM TRA BÀI CŨCâu 1? Hiện tượng nhiệt điện là gì ? +Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi nhiệt độ ở hai mối hàn khác nhau+ Nhiệt kế nhiệt đi

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11nangcao/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan.gx2rtq.html