Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1) - 1
  • Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1) - 2
  • Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1) - 3
  • Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1) - 4
  • Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1) - 5
Kiểm tra bài cũ
1. N�u b�n ch�t cđa d�ng �iƯn trong kim lo�i v� trong ch�t �iƯn ph�n?
2. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi nào?
3.Em hãy cho biết điều kiện để xuất hiện dòng điện trong các môi trường?
+Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hưu?ng của các electron tự do
+Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hưu?ng của các iôn dưuong theo chiều điện trưu?ng và các iôn âm ngu?c chiều điện trưu?ng.
+Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối của kim loại có Anốt là kim loại của muối đó.
Điều kiện để xuất hiện dòng điện trong các môi trường là:
Điều kiện 1
Điều kiện 2
Có các hạt mang điện tự do
Đặt trong một điện trường
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Tiết 29
 Nếu không khí dẫn điện thì:
c. Các nhà máy điện sẽ ra sao?
b. Ô tô, xe máy có chạy được không?
a. Mạng điện trong gia đình có an toàn không?
Chất khí ở điều kiện thường có dẫn điện
không?
I. Nghiên cứu về sự dẫn điện của chaát khí
10
0
1) Thí nghiệm :
a)Dụng cụ và tiến hành thí nghiệm
K
10
0
K
a)Dụng cụ và tiến hành thí nghiệm
10
0
a)Dụng cụ và tiến hành thí nghiệm
K
?Ở điều kiện bình thường(khi không đốt nóng)-> Không khí không dẫn điện
? không khí là điện môi.
? Khi bị đốt nóng,
không khí trở nên dẫn điện .
Sự truyền dòng điện qua không khí gọi là
sự phóng điện trong chất khí
b. Kết quả thí nghiệm:
Thảo luận 4 nhóm
1.Tại sao không khí ở điều kiện thường hầu như không dẫn điện?Có phải chất khí lúc này hoàn toàn không dẫn điện?Vì sao?
2.T¹i sao khi ®èt nãng chÊt khÝ trë nªn dÉn ®iÖn?Ta cã thÓ thay thÕ ®Ìn Ga b»ng dïng dông cô nµo kh¸c?Chóng gäi chung lµ g×?
3.Mô tả quá trình xuất hiện hạt tải điện trong chất khí khi bị đốt nóng?Quá trình này gọi là gì?Trong chất khí lúc này có mấy loại hạt tải điện?Sự tồn tại của chúng có gì khác với electron trong kim loại và các Ion trong chất điện phân?
2. Giải thích :
Thảo luận 4 nhóm
2. Giải thích :
4.Dưới tác dụng của lực điện trường các hạt tải điện trong chất khí chuyển động như thế nào?Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí.
Haõy phaân bieät söï phoùng ñieän töï löïc vaø söï phoùng ñieän khoâng töï löïc?
Sự ion hóa và tác nhân ion hóa
+
Electron
Ion dương
Phân tử trung hòa
-
Electron
Ion âm
Phân tử trung hòa
Như vậy trong chất khí lúc này có các hạt mang điện là Electron, ion âm, ion dương
+
+
Electron
Ion dương
Phân tử trung hòa
Khi chưa có điện trường ngoài
Chuyển động hỗn loạn
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Khi có điện trường ngoài
II. Bản chất dòng điện trong chất khí
1.Bản chất dòng điện trong chất khí
Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ION DƯƠNG theo chiều điện trường và các ION ÂM, ELECTRON ngược chiều điện trường.
 Sự dẫn dẫn điện không tự lực không tuân theo định luật Ôm
Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ có tác nhân ion hóa gọi là quá trình dẫn điện không tự lực.
II. Bản chất dòng điện trong chất khí
2.Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí
 Hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua gây ra gọi là hiện tượng nhân số hạt tải điện.
II. Bản chất dòng điện trong chất khí
3) Hi?n tu?ng nh�n s? h?t t?i di?n trong ch?t khí trong qu� trình d?n di?n khơng t? l?c:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3) Hi?n tu?ng nh�n s? h?t t?i di?n trong ch?t khí trong qu� trình d?n di?n khơng t? l?c:
1

2

3

4Câu 1: Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của
A. các electron mà ta đưa vào trong chất khí.
B. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
C. các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
D. các electron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.
HEÁT
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-12-06 22:35:45 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 66 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 0.78 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bai 15.Dong Dien Trong Chat Khi(Tiet1), Vật lí 11. Kiểm tra bài cũ1. N�u b�n ch�t cđa d�ng �iƯn trong kim lo�i v� trong ch�t �iƯn ph�n?2. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi nào?3.Em hãy cho biết điều kiện để xuất hiện dòng điện trong các môi trường?+

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-15-dong-dien-trong-chat-khi-tiet1.1uvcwq.html