Bài 14:dòng điện trong chất điện phân

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 14:dòng điện trong chất điện phân - 1
  • Bài 14:dòng điện trong chất điện phân - 2
  • Bài 14:dòng điện trong chất điện phân - 3
  • Bài 14:dòng điện trong chất điện phân - 4
  • Bài 14:dòng điện trong chất điện phân - 5
TRƯỜNG THPT SỐ II QUẢNG TRẠCH
Tổ: Vật Lý
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN (Tiết 1)
Giáo Viên: Tưởng Ngọc Vũ
Câu 1. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
a. các hạt mang điện.
b. ion dương và electron.
c. ion âm và Ion dương.
d. các electron tự do.
Dẫn điện
Với các dung dịch khác như dd HCl, dd NaOH thì sao ?
Quan sát thí nghiệm
DD CuSO4
NƯỚC TINH KHIẾT
CuSO4
-
-
I. Thuyết điện li:
1) Thớ nghi?m:
Thớ nghi?m 1: nu?c tinh khi?t
? Nước tinh khi?t chứa rất ít hạt tải điện, không d?n di?n . (nu?c l� di?n mụi)
Thớ nghi?m 2: dung d?ch CuSO4
 MËt ®é h¹t t¶i ®iÖn trong dung dÞch CuSO4 t¨ng lªn, dÉn ®­îc ®iÖn.
Qua 2 thí nghiệm, em rút ra kết luận gì?
+
Dòng Điện trong chất điện phân
Đèn

2. Thuyết điện li:
? N?i dung: Trong dung dịch, các hợp chất hoá học như Axit, Bazơ và Muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử ) thành các điện tích gọi là ion. Các ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.
Ví d?
? NaCl
NaOH
HCl
(Muối)
(Bazơ)
(Axit)
Tại sao trong dung dịch
muối, axit hoặc bazơ mật độ
hạt tải điện lại tăng?
Các ion tự do được hình
thành như thế nào ?
Lấy ví dụ về sự phân li của dung dịch muối, axít, bazơ
Na+
Cl-
NaCl
Cl-
Na+
Na+
Cl-
Na+
Na+
Cl-
Cl-
Na+
Cl-
H+
Cl-
HCl
Cl-
H+
Cl-
H+
H+
Cl-
Các ion dương và âm tồn tại sẵn trong các phân tử axit, bazơ, muối. Chúng liên kết với nhau bằng lực hút Cu-lông. Khi tan vào trong nước hoặc dung môi khác, liên kết giữa các ion trở nên lỏng lÎo. Một số phân tử bị chuyển động nhiệt tách thành các ion tự do.
? Cỏc dung d?ch Axớt, mu?i, bazo và các chất trên núng ch?y g?i l� ch?t di?n phõn.
Tại sao các dung dịch khi tan vào nước hoặc dung môi khác lại xuất hiện các ion
II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân
Thí nghiệm :
Cu2+
SO42-
Cu2+
Cu2+
Cu2+
SO42-
SO42-
SO42-
SO42-
dd CuSO4
A
K
Quan sát kỹ các minh họa thí nghiệm sau và trả lời các câu hỏi:
2) Kết luận:
Tại sao khi chưa đóng khóa K đèn không sáng
Tại sao khi đóng khóa K đèn lại sáng
Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì?
? - Dũng di?n trong lũng ch?t di?n phõn l� dũng ion duong v� ion õm chuy?n d?ng cú hu?ng theo hai chi?u ngu?c nhau.
Trong kim loại và trong chất điện phân chất nào dẫn điện tốt hơn? Vì sao?
? chỳ ý:
Kim lo?i d?n di?n t?t hon ch?t di?n phõn.
Hi?n tu?ng di?n phõn thu?ng kốm theo cỏc ph?n ?ng ph?.
dd muối CuSO4
Cu
Hiện tượng này gọi là hiện tượng dương cực tan
III. C�c hi?n tu?ng di?n ra ? di?n c?c. Hi?n tu?ng duong c?c tan :
A
K
Tại catốt K diễn ra hiện tượng gì?
Ở anốt A có hiện tượng gì diễn ra ?
Tại sao cực dương anốt lại bị tan dần?
Cu
Dd AgNO3
Cực A không tan
Ag bám vào K
A
K
Bây giờ ta xét dd dịch điện phân AgNO3 với Anôt làm bằng Cu


Các em quan sát các hiện tượng diễn ra ở hai đện cực!Tại catốt K diễn ra hiện tượng gì?
Tại anốt A diễn ra hiện tượng gì?
Điều kiện để có hiện tượng dương cực tan là gì?
? Khi có hiện tượng dương cực tan thì bình điện phân không tiêu thụ điện năng vào việc phân tích các chất mà chỉ bị tiêu hao vì tỏa nhiệt. Bình điện phân như một điện trở.
? Hiện tượng duong c?c tan x?y ra khi kim loại dùng làm anôt cĩ trong g?c mu?i c?a dd di?n ph�n (anôt tan dần vào trong dung dịch (cực dương tan), còn catôt có kim loại đó bám vào).
Khi xảy ra hiện tượng dương cực tan điện năng có bị tiêu hao trong quá trình phân tích các chất không? Vì sao?
+
DD H2SO4
+
H+
H+
H+
4H+ +4e- 2H2
4(OH)- 2H2O + O2 + 4e-
A
K
Xét bình điện phân dung dịch H2SO4 , hai điện cực làm bằng graphit (cacbon) hoặc inôc (các điện cực này không tạo thành ion có thể tan vào dd điện phân).


Tại catốt K diễn ra hiện tượng gì?
Tại anốt A diễn ra hiện tượng gì?
Trong trường hợp này năng lượng có bị tiêu hao không? Vì sao?
? Bình di?n ph�n duong c?c khơng tan cĩ ti�u th? di?n nang v�o vi?c ph�n tích c�c ch?t, do dĩ nĩ cĩ su?t ph?n di?n ?P v� dĩng vai trị l� m?t m�y thu di?n. Điện năng tiêu thụ W = ?PIt.
Trong trường hợp bình điện phân dương cực tan thì suất phản điện bằng bao nhiêu?
? Khi xảy ra hiện tượng dương cực tan thì ?P = 0.
4
2
1
5
3
Trong các chất sau, chất nào không phải là chất điện phân ?
A. Nước nguyên chất B. NaCl

C. HNO3 D. Ca( OH )2
Ông là ai?
Mai cơn faraday
Trong các dung dịch điện phân, các Ion mang điện tích âm là ?
A. Gốc Axit và ion kim loại
B. Ion kim loại và anion OH-
C. Gốc Axit và anion OH-
D. Chỉ có anion OH-
B. Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là :


A. Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường


D. Dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau
C. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường

Chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại vì:
A. Mật độ ion trong chất điện phân nhỏ hơn mật độ e tự do trong kim loại
B. Khối lượng và kích thước ion lớn hơn của electron
C. Môi trường dung dịch rất mất trật tự
D. Cả 3 lý do trên
Trong hiện tượng dương cực tan kết luận nào sau đây là đúng.
B. Cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học
C. Khi xảy ra hiện tượng dương cực tan, dòng điện có tác dụng vận chuyển kim loại từ Anốt sang Catốt.
D. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi
A. Cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy
Ông là một nhà bác học người Anh. sinh năm 1791 mất năm 1867.
là người thực hiện được ước mơ " biến điện thành từ ".
là người rất giỏi thực nghiệm với tổng số thí nghiệm đã tiến hành là 16041.
là người được nói đến trong câu nói " chừng nào loài người còn cần sử dụng điện thì chừng đó mọi người còn ghi nhớ công lao của ông" .
là người đã đưa ra cách biểu diễn điện trường và từ trường bằng các đường sức.
Củng cố
Câu 1: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có
hướng của?
Ion dương và electron.
Ion âm và electron.
C. Ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường theo
hai chiều ngược nhau.
D. ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
Củng cố
Câu 2. Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng dương cực tan?
a. Anốt bằng Ag - dd điện phân là CuSO4 .
b. Anốt bằng Pt - dd điện phân là AgNO3 .
c. Anốt bằng Cu - dd điện phân là AgNO3 .
d. Anốt bằng Ag - dd điện phân là AgNO3 .
Củng cố

VỀ HỌC BÀI
NHANH LÊN !
DẠ ! Hu..hu..
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-12-07 17:38:20 | Thể loại: Vật lí 11 | Lần tải: 89 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 0.52 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 14:dòng điện trong chất điện phân, Vật lí 11. TRƯỜNG THPT SỐ II QUẢNG TRẠCHTổ: Vật LýDÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DIỆN PHÂN (Tiết 1)Giáo Viên: Tưởng Ngọc VũCâu 1. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của a. các hạt mang điện. b. ion dương

https://tailieuhoctap.com/baigiangvatli11/bai-14-dong-dien-trong-chat-dien-phan.by0cwq.html