Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 1
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 2
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 3
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 4
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 5
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Toán
Lớp 5B.
Xăng-ti-mét khối
Đề-xi-mét khối
Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.
Trong hai hình dưới đây :
A
B
(Hình A có :
34 hình lập phương nhỏ)
(Hình B có :
24 hình lập phương nhỏ)
Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra bài cũ :
Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1dm = ……..cm
1 cm = ...,… dm
Câu 2 : Tính nhẩm : 10 x 10 x 10 = ……..
Câu 3 : So sánh thể tích hai hình dưới đây?
10
0,1
1000
1cm
1cm
Hoạt động 1: Xăng- ti- mét khối.
1cm3
Xăng – ti – mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.
Xăng – ti – mét khối viết tắt là:
cm
3
Hoạt động 2: Đề - xi - mét khối.
1dm3
Đề - xi – mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.
dm
3
Đề - xi – mét khối viết tắt là :
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối
Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa xăng - mét khối và đề - xi – mét khối
1dm3
1cm
1cm3
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối
Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa xăng-ti - mét khối và đề - xi – mét khối
Hình lập phương cạnh 1dm gồm : 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm.
Ta có: 1dm3 = 1000cm3
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối
Hoạt động 4 : Luyện tập
Bài 1 : Viết vào ô trống
năm trăm mười chín đề - xi - mét khối
tám mươi lăm phẩy không tám đề - xi – mét khối
bốn phần năm xăng – ti – mét khối
2001dm3
192cm3
Hoạt động 4: Luyện tập
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1dm3 = ………… cm3
5,8dm3 = …………..cm3
375dm3 = ………….cm3
1000
5800
375 000
800
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối
Củng cố, dặn dò
Nếu đúng ghi âm Đ, sai ghi âm S :
1/ Xăng- ti – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm.
S
2/ Đề - xi – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm.
Đ
Đ
3/ 1dm3 = 1000cm3 .
4/ 1cm3 = 1000dm3 .
S
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối
Về nhà các em học bài, làm thêm bài tập trong sách bài tập.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:53:18 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 136 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.47 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối, Toán học 5. GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.ToánLớp 5B.Xăng-ti-mét khốiĐề-xi-mét khốiVậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.Trong hai hình dưới đây :AB(Hình A có : 34 hình lập phương nhỏ)(Hình B có :24 hình lập phương nhỏ)Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra bài cũ :Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm1dm = ……..cm 1 cm = ...,… dmCâu 2 : Tính nhẩm : 10 x 10 x 10 = ……..Câu 3 : So sánh thể tích hai hình dưới đây? 100,110001cm1cmHoạt động 1: Xăng- ti- mét khối. 1cm3Xăng – ti – mét khối là

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/xang-ti-met-khoi-de-xi-met-khoi.qlb40q.html