Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 1
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 2
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 3
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 4
  • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - 5
CÁC EM HỌC SINH
?
-
-
Bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán:
Khởi động
- Hình A có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?
- Hình B có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?
- So sánh thể tích của hai hình A và B.
Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.
Trong hai hình dưới đây :
A
B
(Hình A có :
34 hình lập phương nhỏ)
(Hình B có :
24 hình lập phương nhỏ)
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Toán
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
1cm3
1dm
Xăng-ti-mét khối là thể tích
của hình lập phương có
cạnh dài 1cm.
Xăng-ti-mét khối viết tắt : cm3
Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.
Đề-xi-mét khối viết tắt : dm3
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
1dm
1dm
1dm
1cm3
1 dm3
Thảo luận nhóm đôi
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
10 lớp
1cm3
1 dm3
1dm3 = ? cm3
10 hình
10 hàng
Mỗi lớp có số hình lập phương là :
10 x 10 = 100 (hình)
Hình lập phương cạnh 1dm gồm số hình lập phương cạnh 1cm là :
100 x 10 = 1 000 (hình)
Vậy 1dm3 = 1 000cm3
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
Bài 1
Đọc số :
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
Bài 1
Viết số :
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
Bài 2
Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a)
1dm3 = ...cm3
5,8dm3 = ...cm3
375dm3 = ...cm3
1000
100
10
3 750 000
375 000
37 500
5 800
580
58
80
8000
800
Bạn nhầm mất rồi.
Bạn thử suy nghĩ lại nhé.
BẠN GIỎI QUÁ.
Bạn xứng đáng được
thưởng một tràng pháo tay.
CH�C C�C EM NGOAN, H?C GI?I.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 19:22:36 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.78 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối, Toán học 5. CÁC EM HỌC SINH ?--Bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiThứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019Toán:Khởi động- Hình A có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?- Hình B có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?- So sánh thể tích của hai hình A và B.Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.Trong hai hình dưới đây :AB(Hình A có : 34 hình lập phương nhỏ)(Hình B có :24 hình lập phương nhỏ)Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiThứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019ToánXĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI1cm31dmXăng-ti-mét khố

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/xang-ti-met-khoi-de-xi-met-khoi.7jb40q.html