Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN
TOÁN 5
TIẾT 141- TUẦN 30
1km2 =…...hm2
100
1hm2
=……dam2
=……km2
100
100
100
1 dam2
=…….m2
=…...hm2
1m2
=……dm2
=……dam2
1 dm2
=…....cm2
=…....m2
100
1 cm2
=…….mm2
=……..dm2
100
1mm2
=…….cm2
1.a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
(1 ha = 10.000 m2)
b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:
- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền
- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1 m2 = ……..dm2 = ………….cm2 = ……………..mm2
1ha = ……….m2
1km2= ……….ha =…………..m2
100
10000
1000000
100
1000000
10000
b) 1m2 = ………dam2

1m2 = ……….hm2………..ha

1m2 = ……….km2

1ha = ……….km2

4ha = ….……km2
3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là hec-ta:
65000m2 = ……………..
846000m2 = ……………..
5000m2 = ……………..
b) 6km2 = ……………..
9,2km2 = ……………..
0,3km2 = ……………..
6,5ha
84,6ha
0,5ha
600ha
920ha
30ha
(1 ha = 10.000 m2)
b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:
- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền
- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?
(1 ha = … m2)
Cánh cửa bí mật
5 ha = 0,5 km2
( đúng hay sai)
2,3 km2 = 230000 m2
(đúng hay sai)
902374m2 = 90,2374 ha
(đúng hay sai)
1
2
3
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-04-04 05:29:39 | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 30 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.16 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học 5. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ ANTOÁN 5TIẾT 141- TUẦN 30 1km2 =…...hm2100 1hm2 =……dam2=……km21001001001 dam2=…….m2=…...hm2 1m2=……dm2=……dam21 dm2=…....cm2=…....m2100 1 cm2=…….mm2=……..dm2100 1mm2=…….cm21.a) Viết số

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc5/on-tap-ve-do-dien-tich.na4j0q.html