CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GiỜ THĂM LỚP 12E

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
Có bao giờ các em tự hỏi rằng: “Vì sao con cái sinh ra lại có trường hợp giống bố, mẹ, có trường hợp khác bố, mẹ về một số tính trạng ?

TIẾT 8 :BÀI 8 : QUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI
1. Đối tượng nghiên cứu : Cõy d?u H� Lan
- Sơ đồ lai d?ng ki?u gen
Pt/c : ?(?)cây hoa đỏ ( AA ) x ?(?) cây hoa trắng ( aa )
Gp : A a
F1 x F1: ♀(♂) cây hoa đỏ ( Aa ) x ♂(♀) cây hoa đỏ ( Aa )
G1: ( 1/2 A : 1/2a ) ( 1/2A : 1/2a )
F1 : Aa ( 100% c©y hoa ®á )
1/2a
F2:
1/2A
1/2A
1/2a
1/4AA
1/4Aa
1/4aa
1/4Aa
TLKG: 1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa

TLKH: ¾ hoa đỏ : ¼ hoa trắng
(3 hoa đỏ : 1 hoa trắng )
- Lai phân tích:
P: Hoa đỏ x Hoa trắng
aa
G:
Fa:
A

a
Toàn hoa đỏ:
A
A
a
A
-
A
P: Hoa đỏ x Hoa trắng
aa
G:
Fa:
A

a
1hoa đỏ
a
A
-
A
-
a
: 1hoa trắng
a
a
a
Fa đồng tính 100% hoa đỏ  hoa đỏ F2 thuần chủng (AA)
Fa phân tính: 1đỏ : 1 trắng  hoa đỏ F2 dị hợp ( Aa)
Cặp NST tương đồng
Gen - alen
III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI
Sơ đồ tế bào học:
P:
G:
F1:
G:
F2:
F1 X F1 :
X
X
50%
:50%
50%
:50%
**Di?u ki?n (tr? l?i cõu h?i 1 trong SGK/36,37)
+ Các cặp bố mẹ đem lai phải thuần chủng
+ 1 gen quy định 1 tính trạng. Số lượng cá thể con lai phải lớn
+ Tính trạng trội phải trội hoàn toàn
+ Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 1. Theo Menđen, trong phep lai về một cặp tính trạng tương phản, tính trạng được biểu hiện ở F1 gọi là
A. tính trạng lặn B. tính trạng trội
C. tính trạng trung gian D. tính trạng tương phản
Câu 2. Để biết kiểu gen của một cá thể có KH trội có thể căn cứ vào kết quả của
D. phép lai gần.
C. phép lai phân tích.
B. tự thụ phấn ở thực vật.
A. phép lai thuận nghịch.
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 3. Lai phân tích là phép lai giữa
A. 2 cơ thể có tính trạng tương phản nhau.
B. 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản.
C. cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen.
D. cơ thể mang kiểu gen trội với cơ thể có KG lặn.
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 5. Ở cà chua, gen (A) qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen (a ) quả vàng. Khi lai cây cà chua quả đỏ dị hợp với cây cà chua quả vàng, tỉ lệ phân tính ở đời lai là
A. 3 quả đỏ : 1 quả vàng
B. toàn quả đỏ.
C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng.
D. 1 quả đỏ : 3 quả vàng.
Câu 6. Ở người mắt nâu (N) là trội hoàn toàn so với mắt xanh (n). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, nhưng sinh ra con có đứa mắt xanh. Kiểu gen của bố mẹ:
A. NN x NN B. NN x Nn
C. Nn x Nn D. NN x nn.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Đọc phần “Em có biết” phần cuối bài học.
- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập cuối bài.
- Làm các bài tập trong sách bài tập.
- Đọc bài mới trước khi tới lớp.