Phân số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Phân số - 1
  • Phân số - 2
  • Phân số - 3
  • Phân số - 4
  • Phân số - 5
TOÁN
LỚP 4
PHÂN SỐ
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẠNH
- Viết công thức tính diện tích và chu vi của hình bình hành?
* S = a x h (cùng đơn vị đo)
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
- Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần.
* Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu hình tròn.
Viết:
Phân số
có tử số là 5, mẫu số là 6.

Ta gọi
là phân số.
Đọc: năm phần sáu.
* Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.
* Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.
a. Giới thiệu phân số:
Đọc: ba phần tư
Đọc: bốn phần bảy
Đọc: một phần hai
b. Ví dụ:
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
là những phân số.
Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
c) Nhận xét:
Hình 2
Hình 3
B�i1: a)Vi?t r?i d?c phõn s? ch? ph?n dó tụ m�u trong m?i hỡnh du?i dõy:
Hình 1
Hình 4
Hình 5
Hình 6
b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ?
Hình 2
Hình 3
a)Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
Viết:
Đọc:ba phần tư
Viết:
Đọc: năm phần tám

Viết:
Đọc: hai phần năm
Hình 1
Hình 4
Hình 5
Hình 6
b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì ?
Mẫu số là tổng số phần bằng nhau đã được chia ra. Tử số là số phần bằng nhau được tô màu.

2
Viết theo mẫu:
11
6
8
5
10
12
18
25
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
Bài 3: Viết các phân số
a. Hai phần năm:
b. Mười một phần mười hai:
c. Bốn phần chín:
d. Chín phần mười:
e) Năm mươi hai phần tám mươi tư:
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
Bài 4: Đọc các phân số
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Phân số
Năm phần chín.
Tám mươi phần một trăm.
Mười chín phần ba mươi ba.
Ba phần hai mươi bảy.
Tám phần mười bảy.
Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019
Toán
Phân số
TRÒ CHƠI
CON
VẬT
MANG
SỐ
Trò chơi
Ai nhanh - Ai dung
Câu hỏi
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4B
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14

Viết phân số: năm mươi hai phần tám mươi tư
Đáp án
Câu hỏi
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4B
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
Đọc phân số
Hai phần năm
Đáp án
Câu hỏi
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4B
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
Viết phân số có tử số là 9, mẫu số là 10
Câu hỏi
Bắt đầu
Hết giờ
Đáp án
PHẦN THI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4B
20
19
18
17
16
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
12
13
14
Phân số
có mẫu số là …

27CHÀO CÁC EM!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 23:26:08 | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 3.85 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Phân số, Toán học 4. TOÁNLỚP 4PHÂN SỐGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẠNH- Viết công thức tính diện tích và chu vi của hình bình hành?* S = a x h (cùng đơn vị đo)ToánKIỂM TRA BÀI CŨ.Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2019 ToánThứ hai ngày

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc4/phan-so.sk030q.html