Hàng và lớp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Hàng và lớp - 1
  • Hàng và lớp - 2
  • Hàng và lớp - 3
  • Hàng và lớp - 4
  • Hàng và lớp - 5
GV: LƯU THỊ HẢI
HÀNG VÀ LỚP
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LẠNG
TOÁN
LỚP 4A1
Toán
* Đọc và viết các số sau: 345678 , 645897.
Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán
Tiết 8: Hàng và lớp
3
2
1
6
5
4
0
0
0
6
5
4
3
3
1


7
0
8
5
0
0
9
8
6
Tiết 8: Hàng và lớp
5
8
6
7
8
9
Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 1: ViÕt theo mÉu
45 213
4
5
2
1
3
Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai
5
4
3
0
2
654 300
Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm
912 800
9
1
2
8
0
0
Tiết 8: Hàng và lớp
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 2:
Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:
46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783
b) Giá trị của chữ số 7 trong mỗi ô ở bảng sau:
7 000
70 000
70
700 000
Tiết 8: Hàng và lớp
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)
503 060 =
83 760 =
176 091 =
500 000 + 3 000 + 60
80 000 + 3 000 + 700 +60
100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 1
Tiết 8: Hàng và lớp
Toán
52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 20:16:56 | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 27 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.54 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Hàng và lớp, Toán học 4. GV: LƯU THỊ HẢIHÀNG VÀ LỚPTRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LẠNGTOÁNLỚP 4A1Toán* Đọc và viết các số sau: 345678 , 645897.Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2018ToánTiết 8: Hàng và lớp32165400

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc4/hang-va-lop.1ww10q.html