9 cộng với một số: 9+5

  • 29/07/2019 07:29:20
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 1.50 M, số trang : 13

Chi tiết

9 cộng với một số
9 + 5


...……


...……
9
5
=
+
?

9 + 5 =
14
?
9 + 5 =14
9
5
+ =
14

9 + 2 = 11
9 + 3 = 12
9 + 4 =13
9 + 5 = 14
9 + 6 = 15
9 + 7 = 16
9 + 8 = 17
9 + 9 = 18
9 + 2 = 11
9 + 3 = 12
9 + 4 =13
9 + 5 = 14
9 + 6 = 15
9 + 7 = 16
9 + 8 = 17
9 + 9 = 18

9 + 2 = 11
9 + 3 = 12
9 + 4 =13
9 + 5 = 14
9 + 6 = 15
9 + 7 = 16
9 + 8 = 17
9 + 9 = 18
AI NHANH AI KHÉO
Bài 1. Tính nhẩm
9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 8 + 9 = 17
3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 9 + 8 = 17

9 + 7 = 16 9 + 4 = 13
7 + 9 = 16 4 + 9 = 13
Bài 2. Tính
9 9 9 7 5
2 8 9 9 9
11 17 18 16 14
+
+
+
+
+
___
___
___
___
___
Bài 3. Tính
9 + 6 + 3 = 18 9 + 4 + 2 = 15
9 + 9 +1 = 19 9 + 2 + 4 = 15
Bài 4.
Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6
cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao
nhiêu cây táo?

Tóm tắt:
Có : … cây táo
Trồng thêm : … cây táo
Có tất cả : ….. Cây táo?
9
6
Bài giải
Trong vườn có tất cả số cây táo là:
9 + 6 = 15 (cây)
Đáp số: 15 cây táo.
9 cộng với một số: 9+5 slide 1
9 cộng với một số: 9+5 slide 2
9 cộng với một số: 9+5 slide 3
9 cộng với một số: 9+5 slide 4
9 cộng với một số: 9+5 slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ