CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 11B2
§ 3. NHỊ THỨC NIU TƠN
VD 1: a.Viết các hằng đẳng thức sau:
a. (a+b)2 b.(a+b)3 c. (a+b)6.
I, Công thức nhị thức Niutơn
Bài giải
a. (a+b)2 = a2 + 2ab + b2
b. (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 +b3
b. (a + b)6 = (a + b)3(a + b)3 = (a + b)2 (a + b)2 (a + b)2
= (a3 + 3a2b + 3ab2 +b3)(a3 + 3a2b + 3ab2 +b3) = ….
* Công thức khai triển nhị thức Niu tơn
Chú ý: Trong khai triển:
. Số các hạng tử ở vế phải là: n+1.
. Số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n. (Quy ước a0 = b0 = 1)
. Các hệ số của các hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và
cuối thì bằng nhau.
. Số hạng tổng quát của khai triển: 0≤ k ≤ n

Với k,n  N
VD 2: Viết khai triển nhị thức Niutơn của các biểu thức
a.(a + b)4 b. (a – b)5 c. (2x + 1)4
a. (a + b)4 = C04a4 + C14a3b + C24a2b2 + C34ab3 + C44b4
= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.
Bài giải
c.(2x + 1)4 = C04(2x)4 + C14(2x)3.1 + C24(2x)2.12
+ C342x.13 + C44.14
= 16x4 + 32x3 + 24x2 + 8x + 1.
Hệ quả:
. Nếu a = b = 1 ta có:
. Nếu a = 1 , b = -1 ta có:

II. Tam giác Pascal
Từ công thức nhị thức Niu tơn cho n = 0,1,2,… và viết các
hệ số thàng hàng ta nhận được một bảng gọi là bảng
tam giác Pascal.
n = 1 1
n = 2 1 2 1
n = 3 1 3 3 1
n = 4 1 4 6 4 1
n = 5 1 5 10 10 5 1
n = 6 1 6 15 20 15 6 1
n = 7 1 7 21 35 35 21 7 1
……………………………….
Nhận xét: SGK T57
Bài giải
VD3: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển:
VD 4: Tìm hệ số của x4 trong khai triển:
VD 4: Tìm hệ số của x4 trong khai triển:
Bài giải
Số hạng tổng quát của khai triển là:
Với k = 0,1,...,10.
Cần tìm k sao cho: 10 – 2k = 4 => k = 3.
Vậy hệ số của x4 là: (-1)3.C410.
Củng cố:
Làm bài tập về nhà: 1,2,3 SGK trang 57-58.