Tiết 39:
Luyện tập: Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp.

Người dạy: Phạm Thị Tố Uyên.
Lớp dạy: 11B1.
Ngày dạy: 8/11/2014

Luyện tập: Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp.

Kiểm tra bài cũ?
Phân biệt sự khác nhau giữa chỉnh hợp và tổ hợp?
Trả lời:
Chỉnh hợp khác tổ hợp là:
+)1 chỉnh hợp chập k của n phần tử là lấy k phần tử từ n phần tử của tập A và sắp xếp theo 1 thứ tự.
+) 1 tổ hợp chập k của n phần tử là lấy k phần tử từ n phần tử của tập A và không cần sắp xếp theo 1 thứ tự.
Luyện tập: Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp.

Bài 1: Từ các chữ số 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có tính chất sau:
Là số có 5 chữ số khác nhau?
Là số chẵn, có 3 chữ số ( không nhất thiết khác nhau) ?
Là số lẻ, có 4 chữ số khác nhau?
Luyện tập: Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp.
Bài giải:
Số các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 2; 3; 4; 5; 6 là số hoán vị của 5 phần tử.
Vậy số các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau thỏa mãn bài là: (số)
Luyện tập: Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp.
Bài giải:
b) Gọi số tự nhiên chẵn, có 3 chữ số có dạng:
Chọn c có 3 cách chọn.
Chọn a có 5 cách chọn.
Chọn b có 5 cách chọn.
Áp dụng quy tắc nhân, ta có: 3.5.5=75 (số).