Ôn tập về đo diện tích

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập về đo diện tích - 1
  • Ôn tập về đo diện tích - 2
  • Ôn tập về đo diện tích - 3
  • Ôn tập về đo diện tích - 4
  • Ôn tập về đo diện tích - 5
Hãy nêu tên chủ điểm đang học?
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014

Toán
Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”
km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.
Hãy nêu tên các số đo diện tích đã học?
1m
1m
1 m2
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014

Toán
10 000
( = 0,01km2 )
Trong bảng đơn vị đo diện tích :
100
100
100
100
100
100
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
ha
( ha )
1
= …
Ôn tập về đo diện tích
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100lần
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014
Toán
0,01
10000
1000000
Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ
Đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn
Ôn tập về đo diện tích
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014
Toán
100
1000000
100
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0.01
0.04
10000
Vở
Ôn tập về đo diện tích
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014
Toán
Bài 3: Viết số đo sau dưới dạng các số đo có đơn vị là hec-ta .
a/ 65000m2 =
846000m2 =
5000m2 =
b/ 6km2 =
9,2km2 =
0,3km2 =


6,5ha
84,6ha
0,5ha
600 ha
920ha

30ha
200000 m2
3000 m2
750000 ha
0,5 km2
105
75
60
90
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014
Toán
Ôn tập về đo diện tích
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-06-25 21:35:54 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 1.01 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập về đo diện tích, Toán học. Hãy nêu tên chủ điểm đang học? Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014 Toán Em hiểu : “Thế nào là mét vuông ? ”km2 ,hm2 , dam2 , m2 , dm2 , cm2 , mm2.Hãy nêu tên các số đo diện tích đã học?1m1m1 m2Thứ hai ng

https://tailieuhoctap.com/baigiangtoanhoc/on-tap-ve-do-dien-tich.lycwzq.html