Khái niệm về biểu thức đại số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Giáo án thực tập Toán 7                                                                   Ngày soạn: 25/02/2010
 

 
Tuần 24
Tiết 51                        
ch­¬ng IV - biÓu thøc ®¹i sè
   Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
A. Môc tiªu:
* Kiến thức:
- Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số.
* Kĩ năng:
- Học sinh tự tìm được một số ví dụ  về biểu thức đại số.
* Thái độ:
- Học tập tích cực.
B. ChuÈn bÞ:
1) Gi¸o viªn: B¶ng phô, th­íc th¼ng
2) Häc sinh: §äc tr­íc bµi.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. ¤nr ®Þnh líp.
2. KiÓm tra bµi cò.
3. D¹y häc bµi míi:
gi¸o viªn
häc sinh
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu ch­¬ng IV
 
 GV: Trong ch­¬ng “ BiÓu thøc ®¹i   sè” chóng ta sÏ nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau:
 
+ Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè.
+ Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè.
+ §¬n thøc.
+ §a thøc.
+ C¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n ®¬n, ®a thøc.
+ NghiÖm cña ®a thøc.
 
 Néi dung cña bµi h«m nay lµ:
 “ Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè”
 
- HS nghe gi¸o viªn giíi thiÖu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch­¬ng IV : BiÓu thøc ®¹i sè.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
 
 
 
Ho¹t ®éng 2: nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc
 
GV: ë c¸c líp d­íi chóng ta ®· biÕt c¸c sè ®­îc nèi víi nhau bëi c¸c phÐp tÝnh( céng, trõ, nh©n, chia, n©ng lªn luü thõa) lµm thµnh mét biÓu thøc.
 
VËy em nµo cã thÓ cho vÝ dô vÒ mét biÓu thøc?
 
GV: NhËn xÐt, söa ch÷a.
 
GV: Nh÷ng biÓu thøc trªn cßn ®­îc gäi lµ biÓu thøc sè.
 
GV: Yªu cÇu HS lµm vÝ dô
( SGK/24).
 
+ Yªu cÇu 1 HS ®äc vÝ dô.
+ Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng viÕt.
 
GV: Cho HS lµm (SGK/24).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS lÊy vÝ dô.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ®äc bµi.
- 1 HS lªn b¶ng.
 
- 1 HS lªn viÕt
1. Nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc.
 
 
* VÝ dô:
2(5+8) (cm).
    = 2.13.
 
 
 
(SGK/24).
3(3+2) (cm2).
Ho¹t ®éng 3: kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
 
GV nªu bµi to¸n: ViÕt biÓu thøc chu vi HCN cã 2 c¹nh liªn tiÕp lµ 5 vµ a (cm).
 
GV gîi ý: trong bµi to¸n trªn ng­êi ta dïng a ®Ó viÕt thay cho mét sè nµo ®ã( hay cßn nãi ch÷ a ®¹i diÖn cho mét sè nµo ®ã).
 
T­¬ng tù nh­ ®· lµm  ë VD trªn, 1 em h·y viÕt biÓu thøc  chu vi HCN cña bµi to¸n trªn?
 
GV: khi a=2 ta cã biÓu thøc biÓu thÞ chu vi HCN nµo?
 
GV: Hái t­¬ng tù víi a=4.
 
GV: BiÓu thøc 2(5+a) lµ 1 biÓu thøc ®¹i sè.
 
 GV: Cho HS lµm (SGK/25).
   Gîi ý: BiÕt chiÒu réng?
              BiÕt chiÒu dµi?
              BiÕt mèi quan hÖ?
GV: gäi ch÷ ®¹i diÖn bÊt kú.
 
 GV: Nh÷ng biÓu thøc a+2; a(a+2) lµ nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV: Cho HS so s¸nh sù kh¸c nhau  gi÷a 2 biÓu thøc.
 
GV: Trong to¸n häc, vËt lÝ... ta th­êng hay gÆp nh÷ng biÓu thøc mµ trong ®ã ngoµi c¸c kÝ hiÖu phÐp to¸n céng, trõ, nh©n, chia, n©ng lªn luü thõa cßn cã c¶ ch÷, ng­êi ta gäi nh÷ng biÓu thøc nh­ vËy lµ biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV: Cho HS nghiªn cøu vÝ dô (SGK/25).
 
GV: Yªu cÇu HS lÊy c¸c VD vÒ biÓu thøc ®¹i sè.
 
GV vµ HS c¶ líp cïng kiÓm tra 2 vÝ dô cña 2 b¹n, nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
 
GV: Cho HS lµm (SGK/25).
+ GV gäi 2 HS lªn b¶ng viÕt.
 
GV: Trong c¸c biÓu thøc ®¹i sè, c¸c ch÷ ®¹i diÖn cho nh÷ng sè tuú ý nµo ®ã, ng­êi ta gäi nh÷ng ch÷ nh­ vËy lµ biÕn sè( gäi lµ biÕn).
 
GV: Trong nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè trªn ®©u lµ biÕn?.
 
 GV: Cho HS ®äc phÇn chó ý
( SGK/25).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS lªn b¶ng viÕt.
 
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS: ch­a biÕt chiÒu dµi, chiÒu réng nh­ng biÕt mèi quan hÖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë.
 
 
 
 
 
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë.
 
 
 
 
 
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
- 1 HS ®äc bµi.
2. Kh¸i niÖm vÒ biÓu thóc ®¹i sè.
 
 
 
Chu vi : 2(5+a) (cm).
 
a=2 : 2(5+2) (cm).
 
a=4 : 2(5+4) (cm).
 
(SGK/25).
Gäi x lµ chiÒu réng cña HCN.
-> ChiÒu dµi : a+2 (cm).
-> DiÖn tÝch : a(a+2) (cm2).
 
 
 
 
 
 
 
 
(SGK/25)
a, Thêi gian : x(h).
    VËn tèc
     Qu·ng ®­êng
b, §i bé
    §i « t«
    Tæng :
 
* Nh÷ng ch÷ ®¹i diÖn trªn lµ biÕn.
 
 
* Chó ý (SGK/25).
Ho¹t ®éng 4: cñng cè.
 
GV: Cho HS lµm bµi 1(SGK/26)
 
GV: Gäi HS nhËn xÐt.
GV kÕt luËn.
 
GV: Cho HS lµm bµi 2(SGK/26)
 
GV: Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ë tiÓu häc?
 
Trß ch¬i:
GV: ®­a ra 2 b¶ng phô cã ghi bµi 3( SGK/26) tæ chøc trß ch¬i “ Thi nèi nhanh”.
+ GV: thµnh lËp ®éi ch¬i( 2 ®éi, mçi ®éi gåm 2 b¹n).
+ Phæ biÕn luËt ch¬i:
       - C¸ch ch¬i.
       - Thêi gian.
+ HS d­íi líp lµm gi¸m kh¶o.
+ HS kiÓm tra chÐo.
 
GV: NhËn xÐt.
 
 
- 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë.
 
 
 
- HS lªn b¶ng.
 
Bµi 1( SGK/26).
a, x+y.
b, x.y.
c, (x+y).(x-y).
 
Bµi 2(SGK/26).
 
SHT=
 
Bµi 3( SGK/26).
- Dïng b¶ng phô
 
D. DÆn dß.
 
N¾m v÷ng kh¸i niÖm thÕ nµo lµ biÓu thøc ®¹i sè, lÊy ®­îc vÝ dô tuú ý.
Lµm bµi tËp 4,5( SGK/27).
           Bµi tËp 1-5( SBT/9,10).
§äc tr­íc bµi “ Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè”.
 
Sinh viên thực tập: Phạm Văn Tiến. Lớp: Toán- Tin            Trường CĐSP Hải Dương


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-04-10 23:40:28 | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

bài giảng Khái niệm về biểu thức đại số, Toán 6. Giáo án thực tập Toán 7 Ngày soạn: 25/02/2010 Tuần 24 Tiết 51 ch­¬ng IV - biÓu thøc ®¹i sè Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè A. Môc tiªu: * Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số. * Kĩ năng: - Học sinh tự tìm được một số ví dụ về biểu thức đại số. * Thái độ: - Học tập tích cực. B. ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: B¶ng phô, th­íc th¼ng 2) Häc sinh: §äc tr­íc bµi. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤nr ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. D¹y häc bµi míi: gi¸o viªn häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: giíi

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.kyclvq.html