Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - 1
  • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - 2
  • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - 3
  • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - 4
  • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - 5
TIẾT 5, 6: BÀI 3
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
1. Tổ chức thông tin trên Internet:
a. Siêu văn bản và trang web
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
? Siêu văn bản (hypertext): Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết(hyperlink) tới các siêu văn bản khác.
 Trang web lµ mét siªu v¨n b¶n ®­îc g¸n ®Þa chØ. §Þa chØ nµy gäi lµ ®Þa chØ trang web.
Trang web có địa chỉ vnschool.net/vuihoche2009/index.htm
? Siêu văn bản thường được tạo ra bằng
ngôn ngữ HTML( Hyper Text Markup
Language) nên còn được gọi là trang
HTML.
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
b. Website, địa chỉ website và trang chủ
- Mét hoÆc nhiÒu trang web cïng víi c¸c tÖp (h×nh ¶nh, video, v¨n b¶n,...) liªn quan ®­îc tæ chøc d­íi mét ®Þa chØ truy cËp chung t¹o thµnh mét website.
?- Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website
Định lí Pytago trên website Wikipedia tiếng Việt
1. Tổ chức thông tin trên Internet:
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
b. Website, địa chỉ website và trang chủ
?- Khi truy cập vào một website, một trang web được mở ra đầu tiên. Trang web đó được gọi là trang chủ (Homepage) của website.
Trang chủ của website báo Thiếu niên Tiền phong có địa chỉ www.tntp.org.vn
1. Tổ chức thông tin trên Internet:
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
2. Truy cập web
a) Trình duyệt web
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
?- Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet.
?-VD:Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, và Mozilla Firefox (Firefox),...
b) Truy cập trang web
 1. NhËp ®Þa chØ cña trang
web vµo « ®Þa chØ.
2. NhÊn Enter.
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
a) Máy tìm kiếm
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
?- Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
?-Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết và có thể là các trang web hoặc hình ảnh,...
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
Bài 3
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
b) Sử dụng máy tìm kiếm
TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN
TRÊN INTERNET
? 1. Truy cập máy tìm kiếm.
2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá.
3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm
CÂU HỏI Và BàI TậP
Câu 1: Siêu văn bản là gì? Phân biệt siêu văn bản và trang web.
Câu 2: Em hiểu WWW là gì?
Câu 3: Để truy cập các trang web cần sử dụng phần mềm gì?
Câu 4: Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm?
Câu 5: Nêu 4 website Việt Nam mà em biết.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:55:31 | Thể loại: Tin học 9 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 1.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, Tin học 9. TIẾT 5, 6: BÀI 3TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNETTỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNETBài 31. Tổ chức thông tin trên Internet: a. Siêu văn bản và trang webTỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN

https://tailieuhoctap.com/baigiangtinhoc9/bai-3-to-chuc-va-truy-cap-thong-tin-tren-internet.tww10q.html