Bài 89. iêp, ươp

  • 22/02/2018 01:39:33
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 11.94 M, số trang : 27 ,tên

Slides

Bài 89. iêp, ươp slide 1
Bài 89. iêp, ươp slide 2
Bài 89. iêp, ươp slide 3
Bài 89. iêp, ươp slide 4
Bài 89. iêp, ươp slide 5

Chi tiết

Kiểm tra bài cũ
ip up

bắt nhịp
búp sen
nhân dịp chụp đèn

đuổi kịp giúp đỡ
D?c SGK:
Viết bảng
iêp
liếp
tấm liếp
iêp
liếp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
iêp
ưuơp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
iêp
ưuơp
rau diếp
tiếp nối
ưuớp cá
nưuờm nưuợp
iêp
iêp
ưuơp
ưuơp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
rau diếp ưuớp cá
tiếp nối nưuờm nưuợp
iêp
ưuơp
Tiết 2

tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
rau diếp ưuớp cá
tiếp nối nưuờm nưuợp
iêp
ưuơp
Nhanh tay thì đưuợc
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cưuớp cờ mà chạy.
Nhanh tay thì đưUợc
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cuướp cờ mà chạy.
Nghề nghiệp của cha mẹ

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ