Unit 14. Making plans

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 14. Making plans - 1
  • Unit 14. Making plans - 2
  • Unit 14. Making plans - 3
  • Unit 14. Making plans - 4
  • Unit 14. Making plans - 5
WELLCOME TO VISIT OUR
CLASS 6a4
Teacher : Nguyen Thi Lien
Unit 14: (Cont.)
Period 91 : Lesson 6: Grammar practice p.150-153
I. Adverbs of frequency.
II. How often.
III. Present simple tense.
IV. Present progressive tenses.
V. Near future tense.
VI. The weather and seasons.
Network

Adverbs of frequency
often
always
Sometimes
usually
never
1. Adverbs (Trạng từ):
- often, always, usually, sometimes, never,...
- once/ twice a week (a month, a year,.)
- (three) times a week (a month, a year,.)
- every day (week, month, year.)
- in the morning / afternoon/ evening.
- after school / class.
Eg: I often go to school at 6.30 am
My sister studies English.
- once / twice a week ( month, year.)
- (three) times a week (month, year .)
How often + do/ does + S + V ..?
-> S + adverbs of frequency + Vs/es ..
- sometimes, often, usually, always, never
I. "How often":
g) How often do you go swimming?
Exercise 2/p.150:
a) How often do you watch television?
b) How often do you go to the movie?
c) How often do you help your mom?
d) How often do you go to the store?
e) How often do you play sports?
f) How often do you go fishing?
Tenses
present
progressive

simple
present

Near future
1) The present simple tense:
Form:
(+) S + V-es/s.
(- ) S + do/ does +not + V-inf
(?) Do/ Does + S + V-inf ?

Di?n t? m?t h�nh d?ng x?y ra m?t cỏch d?u d?n, thu?ng xuyờn ? hi?n t?i.
Uses:
* Does + She/he/it + V-inf
* Do + They/we/you/I + V-inf
Yes. S+ do/does
No. S + do/does +not
4. Quy tắc thêm s/es
Thêm es sau các động từ có đuôi: o, x, s, z, sh, ch
go - goes, wash – washes, watch – watches, ....
Đông từ đuôi y trước y là phụ âm ta đổi y thành ies, nếu trước y là nguyên âm (u-e-o-a-i) ta chỉ thêm s
study – studies, fly – flies, ...
(Nhưng: play – plays)
Còn lại thêm s
work – works, want – wants, like – likes, ...
5. Cách đọc đuôi ‘s/es’
- Đọc là /iz/ sau; /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/. Thường có tận
cùng là các chữ cái sh, ce, s, se, z, ze, ge, ch, x
washes, watches, misses, houses, ...
- Đọc là /s/ sau; /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ (Thời phong kiến phương tây)
works, wants, laughs, ...
- Đọc là /z/ trong các trường hợp còn lại
lives, listens, ...
PRACTICE 1
A. Huong : (1) ………………….. you like sports ?
Ba : Yes. I (2) ……………....... sports.
Huong : What (3) ………………… you play?
Ba : I (4) …………………… badminton.
Huong : (5) ………………. you play volleyball?
Ba : No, I (6) …………………….
B. Thu : (1) ……………… he like sports?
Tuan : Yes, he (2) …………………
He (3) …………………sports.
Thu : What (4) ……………he play?
Tuan : He (5) …………………. soccer.
Thu : (6) …………… he play tennis?
Tuan : No, he (7) ……………….
C. Minh : (1) ………….. they like sports?
Ha : Yes, they (2) …………….
Minh : What (3) ….. they play?
Ha : They swim.
Minh : Do they dive?
Ha : No, they (4) ……………..
Do
Does
Do
like
do
play
Do
don’t
does
likes
does
plays
Does
doesn’t
do
do
don’t
Complete the dialogue, using the present simple tense.
PRESENTATION 2
What is Nam doing?
 He is riding his bike.
PRESENT PROGRESSIVE TENSE (THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)
Form :
(+) : S + am / is / are + V-ing + O
(-) : S + am / is /are + not + V-ing + O
(?) : Am / is /are + S + V-ing + O ?
Uses: (thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra ở hiện tại)
4. Quy tắc thêm ing
Động từ có e cuối, ta bỏ e thêm ing
live – living, write – writing, ...
Đông từ đuôi ie ta đổi ie thành ying
tie (chói, buộc) – tying, lie (nằm) – lying, ...
Động từ một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm trước phụ âm là một nguyên âm (u-e-o-a-i) ta gấp đôi phụ âm rồi thêm ing.
swim - swimming, skip – skipping, ...
Còn lại thêm ing
do – doing, eat - eating, ...
PRACTICE 3
A. Hung : What are you watching ?
Mai : I ( 1) …………… ……….this TV sports.
Hung : What are they playing?
Mai : They are (2) ………………. soccer.
Hung : Who is winning ?
Mai : My favorite team (3) ……………….. the match.
B. Vui : What is Mom cooking ?
Nam : She (1) ……………. a chicken.
Vui : Are we having some rice, too?
Nam : No, we (2) ………………. We are having noodles.
Vui : Is she cooking some vegetables ?
Nam : Yes, she (3) ………………… she is cooking some beans.
C. Nhan : Are you doing your homework?
Thanh : Yes, I (1) ………….. My math. What are you reading?
Nhan : I (2) ……………….. My history book.
Complete the dialogue, using the present progressive tense.
am watching
is cooking
am doing
playing
is winning
aren’t
is
am reading
5/ Contrast: present simple tenses, and present progressive tenses.
Present simple
Present progressive
Form:
(+) S + V(- es/ s)+V-inf
(+) S + am/is/are + V-ing
(-) S + don’t/doesn’t +V-inf
(?) Do/Does + S + V-inf?
(-) S+ am/is/are+not+V-ing
(?)Am/Is/Are + S + V-ing?
Uses:
Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động xảy ra một cách đều đặn và thường xuyên ở hiện tại .
Thì hiện tại tiếp diễn: diễn tả 1 hành động đang diễn ra lúc nói. (Now, at the moment,…..)
PRESENTATION 3
LAN
BA
T : What are they going to do?
They are going to play soccer.
The near future tense ( Tương lai gần)

(+) S + to be + going to + V inf.
(-) S + to be + not + going to + Vinf
(?) To be + S + going to + Vinf + (o) ?
What
Where + to be + S + going to+ Vinf ?
How long
Form:
Use:
- Dùng để diễn tả một dự định , kế hoạch trong tương lai.
- Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ , có dẫn chứng cụ thể.
EX : S1 : What are they going to do?
S2 : They are going to play soccer.
PRACTICE 4
C
D
F
E
go camping
go swimming
watch TV
cook
PRACTICE 4
Complete the dialogue :
Han : What are you going to do?
Vui : I (1) …………………… visit HaNoi.
Han : Where are you going to stay?
Vui : I (2) ………………… stay in a hotel.
Han : How long are you going to stay.
Vui : I (3) …………………… stay for a week.
am going to
am going to
am going to
Answer the questions :
What is Vui going to do ?
Where is she going to stay ?
How long is she going to stay?
 She is going to visit Ha Noi.
 She is going to stay in a hotel.
 She is going to stay for a week.
6. Future plans
a. What are you going to do this evening?

b. What are you going to do tomorrow?

c. What are you going to do on the weekend?

d. What are you going to do in the vacation?
Retell the names of the seasons in a year.
IV. The weather:
Exercise 5/p.153:
What`s the weather like in the spring?
b. What`s the weather like in the summer?
c. What`s the weather like in the fall?
d. What`s the weather like in the winter?
summer
fall
winter
spring
IV. The weather
It’ s warm weather in the spring.

b. It’ s hot weather in the summer.

c. It’ s cool weather in the fall.

d. It’ s cold weather in the winter.
* Survey:
S1: Do you like spring, ...?
S2: Yes, I do.

- Review grammar structures by your heart.
- Prepare Test 45’.
- Do exercise in workbook.
Homework:
1. What about………… by bike?
A. go B. going C. to go
2. Let’s……….. a picnic in the mountain.
A. go B. going C. to go
3. They are going to….…. with their uncle.
A. staying B. to stay C. stay
4. Why don’t we…. Soccer this weekend?
A. playing B. to play C. play
Choose the best answer
Multiple choice.
1. What are we going to ... in the vacation?
a. do b. doing c. does
2. What about …. to Hue?
a. going b. to go c. goes
3. Why don’t we go to Huong Pagoda?
a. Good idea b. Thank you c. Yes, I do
4. Nam, Lan, Nga and Ba are going to visit….
a. Hue b. Huong Pagoda c. the Citadel
See you later
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-25 15:16:39 | Thể loại: Tiếng Anh 6 (Sách cũ) | Lần tải: 83 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 13.54 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Unit 14. Making plans, Tiếng Anh 6 (Sách cũ). WELLCOME TO VISIT OURCLASS 6a4Teacher : Nguyen Thi LienUnit 14: (Cont.)Period 91 : Lesson 6: Grammar practice p.150-153I. Adverbs of frequency.II. How often.III. Present simple tense.IV. Present progr

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6sachcu/unit-14-making-plans.j6z40q.html