Unit 10. Staying healthy

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Unit 10. Staying healthy - 1
  • Unit 10. Staying healthy - 2
  • Unit 10. Staying healthy - 3
  • Unit 10. Staying healthy - 4
  • Unit 10. Staying healthy - 5
Lesson 2 :A 3,4,6
Unit 10: STAY HEALTHY
Monday, January 16th , 2017
Welcome to
our class
TEACHER: NGUYEN LE HONG VINH
THUAN THOI SECONDARY SCHOOL
hungry hot feel cold thirsty tired full short fat
Kim’s game.
Lesson 2 :A 3,4,6
Unit 10: STAY HEALTHY
Monday, January 16th , 2017
Newwords:
orange juice (unc.N) :
a drink :
(to) want
= would like :
- noodles :
nước cam
nước uống
Nước cam, sữa, nước Soda,.... gọi chung là gì?
muốn
phở, mì
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
+ Who are they?
+ Ba
+ Nam
+ Lan
How do you feel?
I’m hot & thirsty.
What you ?
I some .
Nam:
Nam:
Lan :
Lan :
would
like
would like
orange juice
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
What would you like ?
I would like some orange juice.
Form:
S + would like + some / to.
(Some+N/ to+Infi)
What+ would + S + like?
Use:
Hỏi và đáp ai đó muốn gì một cách lịch sự.
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
He / some orange juice.
2. She / some noodles.
3. They / to sit down
4. Lan/ some orange juice
5. Phong/ to sit down
6.They / some noodles
What would he like?
- He would like some orange juice.
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
He / some orange juice.
3. They / to sit down
4. Lan/ some orange juice
5. Phong/ to sit down
6.They / some noodles
2. She / some noodles.
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
Nhan: What’s the matter, Dung?
Dung: I’m cold.
Nhan: What do you want?
Dung: I want a hot drink.
A.6: Use the words & make a new dialogue with a partner
1. hot/ cold drink
2. hungry/ noodles
3. thirsty/ a drink
Ex : cold/ hot drink
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
Homework.
- Writing the questions and answers in your notebooks ( A 6 p.106 )
Ex: a. What’s the matter, Thu?
I’m hot
What do you want?
I want a cold drink.
- Preparing the next period, Lesson 3: B 1,4,5
Unit10: STAYING HEALTHY
Lesson 2: A3,4,6
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:20:40 | Thể loại: Tiếng Anh 6 (Sách cũ) | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 0.94 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Unit 10. Staying healthy, Tiếng Anh 6 (Sách cũ). Lesson 2 :A 3,4,6Unit 10: STAY HEALTHYMonday, January 16th , 2017Welcome to our classTEACHER: NGUYEN LE HONG VINHTHUAN THOI SECONDARY SCHOOLhungry hot feel cold thirsty tired full short fatKim’s game.

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6sachcu/unit-10-staying-healthy.5i630q.html