Unit 2. At school

  • 19/05/2018 04:41:52
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.38 M, số trang : 23 ,tên

Slides

Unit 2. At school slide 1
Unit 2. At school slide 2
Unit 2. At school slide 3
Unit 2. At school slide 4
Unit 2. At school slide 5

Chi tiết

LUONG TAM SECONDARY SCHOOL
TEACHER: NGUYEN THI NGUYET HANG
ENGLISH 6
UNIT 2: AT SCHOOL
LESSON 5: C2-3-4
WEEK: 4
PERIOD: 11
Unit 2: AT SCHOOL
Lesson 5: C2-3-4
Wednesday, September 13th 2017
 Vocabulary:
-a door (n):
-a window (n):
-a board (n):
-a clock (n):
-a pencil (n):
-a school-bag (n):
-a waste-basket (n):
-an eraser (n):
cửa cái
cửa sổ
bảng
đồng hồ treo tường
bút chì
cặp đi học
sọt rác
cục gôm, cục tẩy
Lan
Nam
Lan:
Nam:
Lan:
Nam:
What is this?
It’s a door.
What is that?
It’s an eraser.
 Structure:
S1:

S2:
What is this ?
that?
It’s a / an + N (danh từ).
(Hỏi xem vật này / vật kia là vật gì)
 Note:
A / An (một): là Mạo từ bất định
a) Dùng “an” khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: a, e, o, u, i
Ex: An eraser …
b) Dùng “a” cho các danh từ bắt đầu bằng phụ âm: b, c, d, ….
Ex: a book, a class …
 Practice:
this
this
this
that
that
that
P.1 P.2 P.3
P.4 P.5 P.6
Homework
Learn by heart new words.
Do exercises in the workbook.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ