Unit 14. Making plans

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Unit 14. Making plans - 1
  • Unit 14. Making plans - 2
  • Unit 14. Making plans - 3
  • Unit 14. Making plans - 4
  • Unit 14. Making plans - 5
Tuesday,March 26th, 2019
Unit 14: Making Plans
A: Vacation destinations (A1-2-3)
Ha Long Bay
Hanoi capital
Hue Citadel
MATCHING
HO CHI MINH CITY
HA NOI
HUE
DA LAT
HA LONG BAY
c
HO CHI MINH CITY
Ha Long Bay
Hanoi capital
a
Hue Citadel
Hue Citadel: Cố đô Huế
Where is this?
I. Vocabulary
- Vacation (n):
Kỳ nghỉ
- Citadel (n):
Thành nội, cố đô
- Beach (n):
Bãi biển
- (To) visit (v):
Thăm (viếng), tham quan
- Aunt (n):
cô, dì, bác (gái)
- Uncle (n):
chú, dượng, bác (trai)
- Be going to do: dự định làm gì đó
- destination (n): đích đến, điểm đến
MATCHING
Beach
Destination
Citadel
(to) visit
Uncle
Aunt
vacation
kỳ nghỉ
Thành nội, cố đô
Chú, bác, dượng
Cô, dì, bác gái
Điểm đến
Bãi biển
Tham quan
They are talking about …..
?
Ba
Lan
Guess about Lan’s vacation

visit …..
stay …..
for …..
visit …..
Unit 14: Lesson 1: A1-3/ p.140-141.
II. Dialogue:
4. Read the dialogue:
Ba: What are you going to do
this summer vacation?
Lan: I`m going to visit Hue.
Ba: Where are you going to stay?
Lan:I`m going to stay with my aunt and uncle
Ba: How long are you going to stay?
Lan: For a week.
Ba: What are you going to do in Hue?
Lan: I`m going to visit the citadel.
II. Grammar
* Model sentences
Ba: What are you going to do this summer vacation?
Lan: I`m going to visit Hue.
The near future(be going to)
1/ What are you going to do this summer vacation?
I am going to visit Hue.
2/ How long are you going to stay ?
I’m going to stay there for a week.
am
is going to
are
going to
going to
S +
+ Vo
are
am
How long
for a week
going to
are
going to
am
Use: Thì tương lai gần diễn tả dự định sẽ làm gì trong tương lai gần
Grammar :
* The form:

spend your holiday?

How long are you going to stay?
(I am going to stay) for a week.
* Notice:
How long … + V …?
-> ….. for (a week).
Ordering words
1- stay / going to / in a hotel. / is / She
2- you / going to / this summer? / are / What / do
3- visit / going to / Ba and Lan / are / Ha Long Bay.
- She is going to stay in a hotel.
- What are you going to do this summer?
- Ba and Lan are going to visit Ha Long Bay.
II. Model sentences:
What are you going to do this summer vacation?
=> I am going to visit Hue.
Where are you going to stay ?
=> I am going to stay with my aunt and uncle.
How long are you going to stay there?
=> I am going to stay for a week.
* FORM:
5
1
6
3
4
2
II/ Lucky numbers :
The near future : “ Be going to + V_infinitive”
Use :
+“ Be going to “ dùng để nói lên một dự định, một kế hoạch, một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần.
+ Adverbs of time : tonight, tomorrow, on the weekend, next week, on Sunday….
Form : S + be (am/is/ are ) + going to + V
Example : I’m going to Ho Chi Minh city tomorrow.


“Be going to “ with Wh_question :
Form : Wh_question + be + S + going to + V ?
( What, Where…) (am,is,are)
Example : what are you going to do on Sunday ?
I’m going to visit grandmother.
“ Be going to “ with How long ? ( hỏi về thời gian)
Form : How long + be (am,is,are) + S + going to + V ?
-> For + a period of time( a week,a month,a year…)
Example : How long are you going to stay ?
For a week.
3.Write
A: What are you going to do this summer vacation?
B: _visit Ha Long Bay
A: Where are you going to stay?
B:_ in a hotel
A: How long are you going to stay?
B:_ for two weeks
A: What are you going to do?
B: _visit the beach and swim.
3.Write
A: What are you going to do this summer vacation?
B: I’m going to visit Ha Long Bay.
A: Where are you going to stay?
B: I’m going to stay in a hotel.
A: How long are you going to stay?
B: I’m going to stay for two weeks.
A: What are you going to do?
B: I’m going to visit the beach and swim.
Unit 14: Lesson 1: A1-3/ p.140-141
IV. Practice:
1) Make dialogues, using pictures:
a) visit Hue.
- What are you going to do
this summer vacation?
- I`m going to visit Hue.
b) visit Halong Bay.
c) visit Ha Noi.
Example dialogue :
Hoa : What are you going to do this summer vocation ?
Nam : I’m going to visit Ha Long Bay.
Hoa : Where are you going to stay ?
Nam : I’m going to stay in a hotel.
Hoa : How long are you going to stay ?
Nam : I’m going to stay for two week .
Hoa : What are you going to do ?
Nam : I’m going to visit the beach and swim.
A: What are you going to do this
summer vacation?
B: visit Ha Long Bay.
A: Where are you going to stay?
B: in a hotel.
A: How long are you going to stay?
B: for two weeks.
A: What are you going to do?
B: visit the beach and
swim.
I am going to
I am going to stay
A3.Write (page 141)
I am going to
I am going to stay
A: What are you going to do this summer vacation?
B: Ha Long Bay.
A: Where are you going to stay?
B: in a hotel.
A: How long are you going to stay?
B: for two weeks.
A: What are you going to do?
B: visit the beach and swim.
I am going to
I am going to stay
A3. Write.
I am going to visit
I am going to stay
III. PRODUCTION (GAME)
1. I am going to ............... Hue this summer vacation.
A. visit B. to visit C. visiting D. visits

2. Ba and Lan ................ going to do their homework tonight.
A. am B. is C. are D. be

3. ............. long are you going to stay there?
A. What B. Where C. When D. How

4. Long is going to stay with her uncle .............. three weeks.
A. in B. on C. at D. for

5. What ......... you going to ............... tonight?
A. are/ to do B. are/ do C. is/ to do D. is/ do
C
D
A
D
B
Homework :
Learn by heart the new words.
Practice ask and answer about vocation plans use structure “ be going to “ with Wh_question and How long?
Do exercises at home
Prepare for the new lesson : Lesson 2 : part A (4-5) : Vocation destinations ,page 142-143.
Thank you very much
for your attendance!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-25 20:29:29 | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 95 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: 10.69 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Unit 14. Making plans, Tiếng Anh 6. Tuesday,March 26th, 2019Unit 14: Making PlansA: Vacation destinations (A1-2-3)Ha Long BayHanoi capitalHue CitadelMATCHINGHO CHI MINH CITYHA NOIHUEDA LATHA LONG BAYcHO CHI MINH CITYHa Long BayHanoi cap

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-14-making-plans.ib040q.html