Thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Thể dục - 1
  • Thể dục - 2
  • Thể dục - 3
  • Thể dục - 4
  • Thể dục - 5
Nội dung bài học :
I. Khái niệm,vai trò An Ninh - Quốc Phòng
II. Thực trạng An Ninh - Quốc Phòng nước ta
- Tích cực
- Hạn chế
III. Mục tiêu và Phương Hướng cơ bản nhằm tăng cường An Ninh - Quốc Phòng
IV. Trách nhiệm của công dân đối với An Ninh - Quốc Phòng
An Ninh là các công việc, các hoạt động nhằm đảm bảo cho sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên mọi mặt, làm thất bại mọi hành động phá hoại của kẻ địch.
Quốc Phòng là các công việc, các hoạt động nhằm phục vụ cho vịêc giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và mọi mặt của đất nước
I. Khái niệm
An ninh kinh tế
An ninh chính trị
An ninh môi trường
An ninh văn hoá
Thời chiến
Bảo vệ vững chắc tổ quốc
Thực hiện đồng thời
linh hoạt
Thời bình
Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Giành độc lập tự do
Đánh bại kẻ thù xâm lược
Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN về mọi mặt
Vai trò của An Ninh – Quốc Phòng
- An ninh trong nước được giữ vững một cách ổn định
- Huấn luyện quân nhân một cách chuyên nghiệp
- Chủ quyền lãnh thổ được bảo toàn tối đa
- Luôn có sự đoàn kết một lòng yêu nước , chống thù trong giặc ngoài
II. Thực trạng An Ninh - Quốc Phòng nước ta
a) Tích cực :
- Bị các thế lực thù địch thực hiện âm mưu gây rối,bạo loạn
- Hạn chế về mặt địa lý ,đường bờ biển nên gặp khó khăn trong công tác giữ gìn an ninh quốc phòng ở các hải đảo
- Cơ sở hạ tầng, vật chất chưa hiện đại, chưa bắt kịp được với khoa học kỹ thuật Thế Giới
- Trình độ dân trí ở nhiều nơi còn thấp
b) Hạn chế
III. Mục tiêu và Phương Hướng cơ bản nhằm tăng cường An Ninh - Quốc Phòng
Mục tiêu :
Mục tiêu
Bảo vệ độc lập chủ quyền
Giữ vững ổn định chính trị
Duy trì trật tự kỉ cương an toàn XH
Bảo vệ an ninh
Xây dựng quốc phòng và an ninh
Phương hướng :
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
- Kết hợp quốc phòng với an ninh
- Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh
IV. Trách nhiệm của công dân đối với An Ninh - Quốc Phòng :
- Tin tưởng vào chính sách Quốc phòng và An ninh của Đảng và Nhà nước
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh , giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú
Nhiệm vụ của học sinh với An ninh – Quốc Phòng :


Xin chân thành cảm ơn cô

các bạn đã chú ý theo dõi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-05-20 12:13:35 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 5.78 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Thể dục, Thể dục 11. Nội dung bài học :I. Khái niệm,vai trò An Ninh - Quốc PhòngII. Thực trạng An Ninh - Quốc Phòng nước ta - Tích cực - Hạn chếIII. Mục tiêu và Phương Hướng cơ bản nhằm tăng cường An Ninh - Quốc PhòngIV.

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/the-duc.2l59zq.html