NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT - 1
  • NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT - 2
  • NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT - 3
  • NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT - 4
  • NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT - 5
trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
Nhận thức chung về aNQG và nội dung bảo vệ ANQG
Trách nhiệm của HS trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH
Khái quát tình hình ANQG
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Các khái niệm cơ bản

An ninh quốc gia: sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.

Theo Luật về an ninh quốc gia: an ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bảo vệ an ninh quốc gia: tổng hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia

- Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ;
- Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;
- Ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
- Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc;
- Năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hoá;
- Sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Chủ thể bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Là hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và công dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trong đó CAND là lực lượng nòng cốt.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
chính phủ
Bộ Công an
Các bộ và cơ quan ngang bộ
Ubnd các cấp
Công an các cấp
Các ngành trực thuộc
các tổ chức quần chúng và công dân
Đảng lãnh đạo
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung bảo vệ ANQG
Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Bảo vệ an ninh kinh tế.
Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng.
Bảo vệ an ninh dân tộc.
Bảo vệ an ninh tôn giáo.
Bảo vệ an ninh biên giới.
.Bảo vệ an ninh thông tin.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BVAN chính trị nội bộ
Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam;
Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước;
Bảo vệ các cơ quan đại diện, cán bộ, lưu học sinh và người lao động Việt Nam đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài.
Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá hệ thống chính trị (cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế), gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ luôn là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung bảo vệ an ninh kinh tế
Bảo vệ sự ổn định, phát triển vững mạnh của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chống các biểu hiện chệch hướng và các hoạt động phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế, gây ảnh hưởng tác hại đến lợi ích của quốc gia.
Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh giỏi không để nước ngoài lôi kéo mua chuộc gây tổn thất hoặc làm chuyển hướng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BVAN văn hoá, tư tưởng
Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng là bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội; bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc;
Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ.
Đấu tranh chống lại sự công kích, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
Ngăn chặn các hoạt động truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BVAN dân tộc
Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc;
Đảm bảo cho tất cả các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cùng phát triển theo đúng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước;
Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc ít người để làm việc trái pháp luật, kích động gây chia rẽ giữa các dân tộc, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BVAN tôn giáo
Bảo vệ chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân;
Kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng;
Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các tôn giáo, giữa cộng đồng dân cư theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, đảm bảo tốt đời đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BVAN biên giới
Bảo vệ nền an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới quốc gia, cả trên đất liền và trên biển;
Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngoài,
Góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng theo tinh thần "giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đảo".
Chống các thế lực thù địch lợi dụng việc xuất, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nội dung BV.AN thông tin
Bảo vệ sự an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lý và lưu giữ tin;
Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm khác nhằm khai thác, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hoặc tiến hành các hoạt động phá hủy công trình, phương tiện thông tin liên lạc gây thiệt hại cho an ninh quốc gia của nước ta;
Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của nhà nước;
Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu để đánh cắp thông tin trên mạng...
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Tình hình
an
ninh quốc
gia
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
tình hình ANQG
- Về cơ bản là ổn định và được giữ vững;
- Tuy nhiên vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp:
+ Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước;đặc biệt nguy hiểm là diễn biến hoà bình;
+Hoạt động của các tổ chức phản động của người Việt Nam ở nước ngoài ;
+Hoạt động của các tổ chức phản động nội địa;
+Tình hình an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế trong những năm qua còn nhiều bất cập;
+ Tình hình an ninh biên giới còn nhiều phức tạp;
+ Xuất hiện nhiều điểm nóng về an ninh trật tự .
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Đối tác, đối tượng đấu tranh


Nguyên tắc, căn cứ xác định


Các đối tác, đối tượng đấu tranh cụ thể
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Nguyên tắc
- Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta.
- Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.
Cần có cách nhìn nhận biện chứng về đối tác, đối tượng hiện nay
Khắc phục cả hai khuynh hướng mơ hồ mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức, chủ trương và trong xử lý các tình huống cụ thể.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Đối tượng xâm phạm ANQG
Gián điệp
Gián điệp là người Việt Nam hay người nước ngoài, hoạt động cá nhân hay có tổ chức, chịu sự chỉ huy của nước ngoài để tiến hành các hoạt động điều tra thu thập tình báo, gây cơ sở bí mật và phá hoại nhằm chống lại nước CHXHCN Việt Nam
Các phương thức hoạt động gián điệp:
ẩn nấp
Lâm thời
Thường trú
Vũ trang
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Đối tượng xâm phạm ANQG
- Phản động:
Phản động là những cá nhân hay tổ chức có âm mưu và hoạt động phản cách mạng chống lại chế độ XHCN, nhưng không chịu sự chỉ huy của nước ngoài.
Các loại phản động:
+ Các tổ chức và cá nhân phản động trong số người Việt Nam ở nước ngoài đang có những hoạt động chống Việt Nam.
+ Bọn phản động lợi dụng tôn giáo.
+ Bọn phản động lợi dụng dân tộc ít người, nhất là bọn có sự câu kết của các lực lượng phản động bên ngoài.
+ Bọn phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ không chịu cải tạo.
+ Bọn có tư tưởng, quan điểm sai trái, những phần tử trong nội bộ bất mãn thoái hóa biến chất trở thành phản động, chống Đảng, chống CNXH; số cơ hội chính trị.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Vai trò, trách nhiệm của thanh niên, học sinh - trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ ANQG, TTATXH.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (Đ 11,44,79);
Luật Thanh niên của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2001 (Đ 11,16);
Luật về an ninh quốc gia năm 20049 ( Đ8,9,10,17);
Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999 (Đ4);
Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 (Đ25)...
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Trách nhiệm của Học sinh trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ
trong thời kỳ mới
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HS về nhiệm vụ BVANTQ;
Thực hiện tốt những nội dung của BVANTQ;
Nâng cao cảnh giác, chủ động tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần BVANTQ.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Quyền và nghĩa vụ của công dân
trong bảo vệ ANQG
Tham gia lực lượng bảo vệ ANQG và thực hiện nhiệm vụ BVANQG theo quy định của pháp luật;
Tố cáo hành vi xâm phạm ANQG, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiện vụ bảo vệ ANQG xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
Phát hiện, kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ ANQG;
Phát hiện cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm ANQG cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG nơi gần nhất;
Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG theo quy định của pháp luật;
Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm ANQG.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Trách nhiệm cụ thể của Học sinh
Ra sức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, chuẩn bị cho mình một hành trang tri thức, năng lực phẩm chất để xây dựng đất nước trong một kỷ nguyên mới của nhân loại: Kỷ nguyên của nền văn minh trí tuệ;
Tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành nghiêm PLNN, nhất là pháp luật về TTATGT, trật công cộng; không tham gia vào các hoạt động TNXH; chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của BGD&ĐT, nội quy, kỷ luật của nhà trường;
Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực, luyện tập quân sự theo chương trình giáo dục quốc phòng để góp phần chuẩn bị cho lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc;
Tích cực tham gia phong trào của Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN; phong trào BVANTT tại nơi cư trú...
Hướng nghiệp tham gia các lực lượng vũ trang bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, như tham gia LLCAND, BĐBP.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí.
nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-03-06 11:29:09 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 0.51 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng NHỮNG vấn đề CƠ BẢN VỀ BV ANTQ và TRACH NHIEM CUA HS THPT, Thể dục 11. trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốcnvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VNtrách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốcNhận thức chung về aNQG và nội dung bảo vệ ANQG Trách nhiệm của HS trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXHKhái quát tình hình ANQG nvq. Theo tài liệu của HV.CSND.VN Các khái niệm cơ bản An ninh quốc gia: sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gi

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/nhung-van-de-co-ban-ve-bv-antq-va-trach-nhiem-cua-hs-thpt.wpfz0q.html