Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao - 1
  • Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao - 2
  • Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao - 3
  • Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao - 4
  • Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao - 5


GIÁO ÁN
BÀI DẠY :

PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
THỂ DỤC THỂ THAO
PHẦN MỞ ĐẦU
GIÁO VIÊN NHẬN LỚP ỔN ĐỊNH ĐIỂM DANH .
HỌC SINH TẬP TRUNG BÁO CÁO SỈ SỐ ,TÌNH HÌNH LỚP
G.V CHO HỌC SINH ỔN ĐỊNH NHẮC LẠI BÀI CỦ,PHỔ BIẾN NỘI DUNG BÀI HỌC MỚI .
H.S CHUẨN BỊ HỌC BÀI MỚI
PHẦN TRỌNG ĐỘNG
GV: CHO HOÏC SINH XEM HÌNH CUÛA NGÖÔØI KHOEÛ MAÏNH VAØ HÌNH CUÛA NGÖÔØI OÁM YEÁU

GV : GÔÏI YÙ CHO HS BIEÁT NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN NGÖÔØI COÙ THEÅ TRAÏNG KEÙM VAØ TAÏI SAO NGÖÔØI COÙ THAÂN HÌNH CÖÔØNG TRAÙNG
H.S : NHẬN XÉT VÀ BÌNH LUẬN VỀ THỂ TRẠNG CỦA TỪNG NGƯỜI TRONG HÌNH

H.S ; CÓ THỂ ĐƯA RA DẪN CHỨNG VÀI LÝ DO LÀM CHO NGƯỜI YẾU ĐUỒI GẦY CÒM VÀ LÝ DO GÌ NHỜ ĐÂU MÀ NGƯỜI CÓ THÂN HÌNH KHỎE MẠNH
PHẦN TRỌNG ĐỘNG
1-PHƯƠNG PHÁP VỪA SỨC
-GV GIẢI THÍCH CHO HS BIẾT THẾ NÀO LÀ VỪA SỨC .
-CHO HS THỰC TẾ KHÁI NIỆM VỪA SỨC BẰNG CÁCH MANG THỬ MỘT VẬT NẶNG VỪA PHẢI VỚI SỨC CỦA MÌNH.
-LIÊN HỆ VỚI THỰC TẾ CÁC BÀI TẬP SẺ HỌC TRONG CHƯƠNG TRINH
PHẦN TRỌNG ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP DẦN DẦN
-GV : GIẢI THÍCH P.P NÀY CHO HỌC SINH BIẾT , KHI NÀO THÍCH HỢP ĐỂ DÙNG P.P NÀY .

-HS : SẼ THỰC HIỆN NHỮNG BÀI TẬP CỤ THỂ TẠI CHỔ MANG VÁC NHỮNG VẬT TỪ NHẸ ĐẾN NẶNG TĂNG DẦN ĐỂ HIỂU RỎ PP DẦN DẦN TỪ KHÔNG NÔN NÓNG .
PHẦN TRỌNG ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG XUYÊN LIÊN TỤC .

GV : ĐẶC CÂU HỎI THẾ NÀO LÀ THƯỜNG XUYÊN LIÊN TỤC CHO HS TRẢ LỜI SAU ĐÓ BỔ SUNG VÀ GIẢNG DẠY CHO HS NẮM RỎ HƠN .
HS : TỰ NÊU CÁC VÍ DỤ VỀ THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC ĐÃ GIÚP CÁC EM THÀNH CÔNG TRONG SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP .
PHẦN TRỌNG ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP TOÀN DIỆN

GV : THẾ NÀO LÀ TOÀN DIỆN -TOÀN DIỆN VẾ CƠ THỂ VÀ Ý THỨC , THÂN THỂ HÀI HOÀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU QUA CÁC BÀI TẬP MANG TÍNH ĐỒNG BỘ.
HS : NẮM RỎ KHÁI NIỆM TOÀN DIỆN VÀ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BÀI TẬP TOÀN DIỆN
PHẦN KẾT THÚC
CHỌN VÀI EM NHẮC LẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN VỪA HỌC .
HƯỚNG DẪN CÁC EM SƯU TẬP VÀ THAM KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN KHÁC .
CHUẨN BỊ CHO BÀI KẾ TIẾP XUỐNG LỚP .
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-05-25 09:05:28 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao, Thể dục 11. GIÁO ÁN BÀI DẠY :PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAOPHẦN MỞ ĐẦU GIÁO VIÊN NHẬN LỚP ỔN ĐỊNH ĐIỂM DANH .HỌC SINH TẬP TRUNG BÁO CÁO SỈ SỐ ,TÌNH HÌNH LỚPG.V CHO HỌC SINH ỔN ĐỊNH NHẮC LẠI BÀI CỦ,PHỔ BIẾ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/mot-so-nguyen-tac-tap-luyen-the-duc-the-thao.zyaa0q.html