Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 86 LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC LUYỆN ĐỌC
Ảnh minh họa:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Tập đọc:

Gĩư gìn dân chủ,/ xây dựng nước nhà,/ gây đời sống mới,/ việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công.// Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khoẻ/ là cả nước mạnh khoẻ.//

Vậy nên/ luyện tập thể dục,/ bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước.// Việc đó không tốn kém,/ khó khăn gì.// Gái trai,/ già trẻ ai cũng nên làm/ và ai cũng làm được.// Ngày nào cũng tập/ thì khí huyết lưu thông,/ tinh thần đầy đủ,/ như vậy là sức khoẻ.//

Tôi mong đồng bào ta/ ai cũng gắng tập thể dục.// Tự tôi,/ ngày nào tôi cũng tập.//

Ngày 27- 3- 1946

Hồ Chí Minh

Tập đoc LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC (trích) Luyện đọc:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi - gây - khó khăn - lưu thông Đọc từng đoạn:
Đọc từng đoạn trước lớp Bµi chia ra lµm 3 ®o¹n: §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn c¶ n­íc m¹nh khoÎ. §o¹n 2: VËy nªn …nh­ vËy lµ søc khoÎ. §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. Luyện đọc:
- Dân chủ: - Bồi bổ: - Bổn phận: - Khí huyết: - Lưu thông: - lưu thông - khó khăn - gây T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc Luyện đọc câu văn:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi - gây - khó khăn - lưu thông - Lưu thông: - Khí huyết: - Bổn phận: - Bồi bổ: - Dân chủ: * Luyện đọc câu văn:

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

Đọc theo nhóm:
- Đọc từng đoạn theo nhóm 3. - Thi đọc giữa các nhóm trước lớp. - Đọc đồng thanh. TÌM HIỂU BÀI
Câu 1:
1/ Søc khoÎ cÇn thiÕt nh­ thÕ nµo trong x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc? - Søc khoÎ gióp ta gi÷ g×n d©n chñ,x©y dùng n­íc nha, g©y ®êi sèng míi. ViÖc g× còng cÇn cã søc khoÎ míi thµnh c«ng. TÌM HIỂU BÀI Tìm hiểu bài:
* Sức khoẻ rất cần thiết Việc gì cũng cần có sức khoẻ.

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

* Luyện đọc câu văn: - lưu thông - khó khăn - gây LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Câu 2:
2/ V× sao tËp thÓ dôc lµ bæn phËn cña mçi ng­êi d©n yªu n­íc? - Vì mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi một - người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ. Tìm hiểu bài:
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc - gây - khó khăn - lưu thông * Luyện đọc câu văn:

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

Việc gì cũng cần có sức khoẻ. * Sức khoẻ rất cần thiết Câu 3:
3) Em sẽ làm gì sau khi học bài lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ? - Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục. Câu hỏi và trả lời:
* ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc cã khã kh¨n kh«ng? Nh÷ng ai lµm ®­îc viÖc nµy? -ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc, båi bæ søc khoÎ kh«ng tèn kÐm vµ kh«ng khã kh¨n. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu lµm ®­îc viÖc nµy. Nội dung:
* Sức khoẻ rất cần thiết Việc gì cũng cần có sức khoẻ.

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

* Luyện đọc câu văn: - lưu thông - khó khăn - gây LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. * Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước Nội dung: Hiểu được tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ. Luyện đọc lại:
LUYỆN ĐỌC LẠI - 3 học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn của bài - Luyện đọc diễn cảm đoạn.

Gĩư gìn dân chủ,/ xây dựng nước nhà,/ gây đời sống mới,/ việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công.// Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khoẻ/ là cả nước mạnh khoẻ.//

Ảnh minh họa:
Ảnh minh họa:
Quan sát đoạn phim:
CỦNG CỐ
Củng cố:
CỦNG CỐ - DẶN DÒ Nội dung: Hiểu được tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ. Kết thúc:
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2015-05-20 15:30:46 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 6.41 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tập đọc 3. Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: TIẾT 86 LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC LUYỆN ĐỌC Ảnh minh họa: LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Tập đọc: Gĩư

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.5x59zq.html