Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 1
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 2
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 3
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 4
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 5
Tập đọc lớp 3
BÀI: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
GV: TRẦN THỊ KHOENG
TRƯỜNG: TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1
Hãy k? đoạn 1 bài : " Buổi học thể dục"theo l?i c?a m?t nhõn v?t
Hãy k? đoạn 2 bài : " Buổi học thể dục"theo l?i c?a m?t nhõn v?t
* Vì sao Nen- li cố xin thầy giáo cho được
tập thể dục như các bạn ?
* ...vì cậu muốn cố gắng vượt lên mình, muốn làm những việc mà các bạn làm được.
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Hãy kể đoạn 3 của câu chuyện và nêu nội dung của câu chuyện.
* Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị tật nguyền.
BÀI CŨ
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Gĩư gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ.
Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
Ngày 27- 3- 1946
Hồ Chí Minh

Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )

Luyện đọc nối tiếp câu
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
gây
khó khăn
lưu thông
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )
Bài chia ra làm 3 đoạn :
+Đoạn 1 : Từ đầu đến cả nước mạnh khoẻ.
+Đoạn 2 : Vậy nên .như vậy là sức khoẻ.
+Đoạn 3 : Phần còn lại.
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Đọc từng đoạn trước lớp
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
gây
khó khăn
lưu thông
- Dân chủ:
- Bồi bổ:
- Bổn phận:
- Khí huyết:
- Lưu thông:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
gây
khó khăn
lưu thông
- Dân chủ:
- Bồi bổ:
- Bổn phận:
- Khí huyết:
- Lưu thông:
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân m?nh khoẻ là cả nu?c m?nh khoẻ .
* Luyện đọc cõu van:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trich )
Đọc từng đoạn theo nhóm 3.
Thi đọc giữa các nhóm trước lớp.
Đọc đồng thanh.
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
TÌM HIỂU BÀI
1/ Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc ?
-Sức khoẻ giúp ta giữ gìn dân chủ,xây dựng nước nh�, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công.
Thứ tu ngày 28 tháng 3 năm 2012
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
-mạnh khoẻ,
-yếu ớt
luyện tập
-bổn phận
-khí huyết
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân m?nh khoẻ là cả nu?c m?nh khoẻ .
gây
khó khăn
lưu thông
* Luyện đọc đoạn van khú d?c
* Sức khoẻ rất cần thiết
Việc gì cũng cần có sức khoẻ.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
TÌM HIỂU BÀI
2/Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người
dân yêu nước ?
-Vì mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ?t, mỗi một
người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 28 tháng 3 năm 2012
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
-mạnh khoẻ,
-yếu ớt
luyện tập
-bổn phận
-khí huyết
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
gây
khó khăn
lưu thông
* Luyện đọc đoạn van khú d?c
* Sức khoẻ rất cần thiết
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân m?nh khoẻ là cả nu?c m?nh khoẻ .
* Luyện đọc đoạn van khú d?c
Việc gì cũng cần có sức khoẻ.
Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
TÌM HIỂU BÀI
3)Em sÏ lµm g× sau khi häc bµi lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå ?
-Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
TÌM HIỂU BÀI
* Việc luyện tập thể dục có khó khăn không?Những ai làm được việc này?
-Việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ không tốn kém và không khó khăn. Tất cả mọi người đều làm được việc này.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
-Bài tập đọc này giúp em hiểu được điều gì ?
-Thường xuyên tập thể dục có tác dụng gì?
-Em có thường xuyên luyện tập thể dục không?
-Em luyện tập thể dục khi nào?
...Hiểu được sự cần thiết để giữ sức khoẻ là phải tập thể dục.
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 28 tháng 3 năm 2012
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
-mạnh khoẻ,
-yếu ớt
luyện tập
-bổn phận
-khí huyết
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
gây
khó khăn
lưu thông
* Luyện đọc đoạn van khú d?c
* Sức khoẻ rất cần thiết
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân m?nh khoẻ là cả nu?c m?nh khoẻ .
* Luyện đọc đoạn van khú d?c
Việc gì cũng cần có sức khoẻ.
Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ.
N?i dung: Hiểu được tính đúng đắn , giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
Gĩư gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.
* Luyện đọc lại
- 3 h?c sinh đọc nối tiếp 3 đoạn của bài
-Luyện đọc diễn cảm đoạn 1.
Củng cố -dặn dò
-Tại sao phải luyện tập thể dục?
-Thường xuyện luyện tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khoẻ.
N?i dung: Hiểu được tính đúng đắn , giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ.
Thứ tu ngày 6 tháng 4 năm 2016
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
( Trớch )
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.
CHÚC CÁC THẦY CÔ KHOẺ. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN- HỌC GIỎI.
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-05-09 18:39:52 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 1.89 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tập đọc 3. Tập đọc lớp 3BÀI: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤCGV: TRẦN THỊ KHOENG TRƯỜNG: TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC 1 Hãy k? đoạn 1 bài : Buổi học thể dục theo l?i c?a m?t nhõn v?tHãy k? đoạn 2 bài : Buổi học thể dục th

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.4bal0q.html