Tuần 1. Cậu bé thông minh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 1. Cậu bé thông minh - 1
  • Tuần 1. Cậu bé thông minh - 2
  • Tuần 1. Cậu bé thông minh - 3
  • Tuần 1. Cậu bé thông minh - 4
  • Tuần 1. Cậu bé thông minh - 5
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Cậu bé thông minh
kêu khóc om sòm
mâm cỗ
xẻ thịt
sứ giả

Ngaøy xöa,/coù moät oâng vua muoán tìm ngöôøi taøi ra giuùp nöôùc. //Vua haï leänh cho moãi laøng trong vuøng noï/ noäp moät con gaø troáng bieát ñeû tröùng, /neáu khoâng coù / thì caû laøng phaûi chòu toäi.// (gioïng chaäm raõi)

- Caäu beù kia,/sao daùm ñeán ñaây laøm aàm ó? (gioïng oai nghieâm)
Giải nghĩa từ:
Kinh đô
Om sòm
Trọng thưởng
www.themegallery.com

Kinh đô
www.themegallery.com
-Truyện có những nhân vật: cậu bé, nhà vua.
+ Nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?
Lệnh cho mỗi vùng phải nộp một con gà trống biết
đẻ trứng.
www.themegallery.com
-Vì gà trống không biết đẻ trứng.
+ Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

- Cậu bé.
+Trong làng, ai đã xung phong lo liệu việc này?
www.themegallery.com
-Cậu nói một câu khiến vua cho là vô lí: “ Bố mới đẻ
em bé ”,từ đó, vua phải thừa nhận : lệnh của ngài
cũng vô lí .
+Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài
là vô lí?

Yêu cầu sứ giả về tâu với đức vua rèn cho chiếc kim
khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
+Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?
www.themegallery.com
-Cậu yêu cầu một việc vua không làm nổi để khỏi
phải thực hiện lệnh của vua.

+ Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

-Ca ngợi tài trí của cậu bé.
+ Câu chuyện này nói lên điều gì?
? Nội dung:
Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé.
KỂ CHUYỆN
CẬU BÉ THÔNG MINH
Kể chuyện:Dựa vào các tranh sau , kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minh:
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Thi kể chuyện
Dựa vào tranh , kể lại từng đoạn của câu chuyện

Tranh 1

Tranh 2

Tranh 3

Tranh 1

Tranh 2

Tranh 3
www.themegallery.com
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-07-02 09:14:21 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 2.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 1. Cậu bé thông minh, Tập đọc 3. www.themegallery.comwww.themegallery.comCậu bé thông minh kêu khóc om sòm mâm cỗ xẻ thịtsứ giả Ngaøy xöa,/coù moät oâng vua muoán tìm ngöôøi taøi ra giuùp nöôùc. //Vua haï leänh cho moãi laøng trong v

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-1-cau-be-thong-minh.5rl60q.html